Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  aspskogsvecklare

Organismgrupp Fjärilar, Vecklare Cydia cornucopiae
Aspskogsvecklare Fjärilar, Vecklare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för aspskogsvecklare Observationer i Sverige för aspskogsvecklare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Aspskogsvecklaren anträffades ny för Sverige först 1/6 1990 där en hane insamlades vid lampfångst i en storblockig aspskog vid Flinesjön i Garpenberg i Dalarna. På samma lokal insamlades en hona från en aspstam 8/6 1992. Därefter har arten påträffats på lokalen vid flera tillfällen där fjärilar skrämts ut från grova aspstammar under dagtid. Arten är beskriven från Finland där den har en nordlig utbredning. Arten är dessutom känd från Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(iii)c(iv)+2ab(iii)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Aspskogsvecklare är i Sverige endast känd i några exemplar från Rånkholmen vid Garpenberg i Dalarna. Möjligen är arten knuten till grova och/eller skadade aspar. Trots många målinriktade försök har artens biologi inte kunnat klarläggas, vilket gör att arten möjligen kan vara förbisedd på andra lokaler. Dock har den eftersökts på många liknande lokaler utan att hittas. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (1-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 100 (4-4900) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (4-80) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)c(iv)+2ab(iii)c(iv)).
Ekologi
Artens ungdomsstadier är okända. Fjärilen anträffas i gammal aspskog, även sittande på grova aspstammar, och det kan antagas att den är bunden till asp. Fjärilarna som observerats i Sverige har framförallt hållit till på kräftskadade partier på de gamla asparna. I Finland har djuren håvats från älgskadade aspar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp [trädet]
· asp [trädet]
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tortricidae (vecklare), Släkte Cydia (borrvecklare), Art Cydia cornucopiae (Tengström, 1869) - aspskogsvecklare Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(iii)c(iv)+2ab(iii)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Aspskogsvecklare är i Sverige endast känd i några exemplar från Rånkholmen vid Garpenberg i Dalarna. Möjligen är arten knuten till grova och/eller skadade aspar. Trots många målinriktade försök har artens biologi inte kunnat klarläggas, vilket gör att arten möjligen kan vara förbisedd på andra lokaler. Dock har den eftersökts på många liknande lokaler utan att hittas. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (1-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 100 (4-4900) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (4-80) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)c(iv)+2ab(iii)c(iv)).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för aspskogsvecklare

Länsvis förekomst och status för aspskogsvecklare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för aspskogsvecklare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Aspskogsvecklaren anträffades ny för Sverige först 1/6 1990 där en hane insamlades vid lampfångst i en storblockig aspskog vid Flinesjön i Garpenberg i Dalarna. På samma lokal insamlades en hona från en aspstam 8/6 1992. Därefter har arten påträffats på lokalen vid flera tillfällen där fjärilar skrämts ut från grova aspstammar under dagtid. Arten är beskriven från Finland där den har en nordlig utbredning. Arten är dessutom känd från Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Cydia - borrvecklare 
 • Art
  Cydia cornucopiae(Tengström, 1869) - aspskogsvecklare

Artens ungdomsstadier är okända. Fjärilen anträffas i gammal aspskog, även sittande på grova aspstammar, och det kan antagas att den är bunden till asp. Fjärilarna som observerats i Sverige har framförallt hållit till på kräftskadade partier på de gamla asparna. I Finland har djuren håvats från älgskadade aspar.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Viktig)
Sannolikt avverkning av gamla aspar och aspskog.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Spara gamla aspar och aspskogsbestånd. Verka långsiktigt för den framtida tillgången på sådana genom att t.ex. lämna asp vid gallring och avverkning, hålla älgstammen på en rimlig nivå och skapa nya lövbrännor genom naturvårdsbränning.

Svensson, I. 1991. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1990. Ent. Tidskr 112: 65–72.

Svensson, I. 2001. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 2000. Ent. Tidskr. 122: 61–68.

Svensson, I. 2002. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 2001. Ent. Tidskr. 123: 1–11.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Cydia - borrvecklare 
 • Art
  Cydia cornucopiae, (Tengström, 1869) - aspskogsvecklare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.