Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  aspvaxskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Phlebia bresadolae
Aspvaxskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Aspvaxskinn är en tunn, grå till grågul skinnsvamp med tät, vaxliknande fruktkropp. I levande tillstånd är svampen något knölig, som torr får den ofta sprickor. Hyferna närmast fruktkroppens underlag är relativt breda och i regel klädda med kristaller. Sporerna är smalt elliptiska. Arten är svår att lära sig känna igen och kan förväxlas med andra arter. Den är inte olik rynkskinn (Phlebia centrifuga) men skiljer sig bl a genom något bredare sporer. Flera andra arter i släktet Phlebia har ett liknande utseende men de flesta av dessa har cystider. Den täta hyfvävnaden är ett bra kännetecken för släktet och viktigt att känna till för att undvika förväxling med arter i andra släkten.
Utbredning
Länsvis förekomst för aspvaxskinn Observationer i Sverige för aspvaxskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En sällsynt art som är representerad med ett fåtal fynd spridda över landet från Skåne till Torne lappmark, Endast en aktuell lokal (Dalarna). Den är även noterad från Hedmark i de inre delarna av Östnorge samt några gånger i södra Finland. Övriga europeiska fynd inskränker sig till Österrike och Ukraina. Arten är inte känd från någon annan del av världen. Den är rödlistad i Norge, Finland och Polen, i det senare landet ansedd som försvunnen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare i bark och naken, murken ved på lågor och grenar av asp i löv- och blandskog med inslag av grov asp. Idag endast känd från en aktuell lokal i landet, i södra Dalarna. Status och hotbild oklar, men uppenbart en ytterst sällsynt art. Missgynnas av brist på grov asp. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Aspvaxskinn är en vednedbrytande svamp som hos oss främst är påträffad på multnande stammar och grenar av asp. Det finns dock även fynd på bok och sälg. Det saknas uppgifter om skogstillståndet på de platser där svampen påträffats.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· bok
· bok
· bokar
· bokar
· popplar
· popplar
· sälg
· sälg
· viden
· viden
Dött träd
Dött träd
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· sälg
· sälg
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Meruliaceae, Släkte Phlebia (vaxskinn), Art Phlebia bresadolae Parmasto - aspvaxskinn Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare i bark och naken, murken ved på lågor och grenar av asp i löv- och blandskog med inslag av grov asp. Idag endast känd från en aktuell lokal i landet, i södra Dalarna. Status och hotbild oklar, men uppenbart en ytterst sällsynt art. Missgynnas av brist på grov asp. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Aspvaxskinn är en tunn, grå till grågul skinnsvamp med tät, vaxliknande fruktkropp. I levande tillstånd är svampen något knölig, som torr får den ofta sprickor. Hyferna närmast fruktkroppens underlag är relativt breda och i regel klädda med kristaller. Sporerna är smalt elliptiska. Arten är svår att lära sig känna igen och kan förväxlas med andra arter. Den är inte olik rynkskinn (Phlebia centrifuga) men skiljer sig bl a genom något bredare sporer. Flera andra arter i släktet Phlebia har ett liknande utseende men de flesta av dessa har cystider. Den täta hyfvävnaden är ett bra kännetecken för släktet och viktigt att känna till för att undvika förväxling med arter i andra släkten.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för aspvaxskinn

Länsvis förekomst och status för aspvaxskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för aspvaxskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En sällsynt art som är representerad med ett fåtal fynd spridda över landet från Skåne till Torne lappmark, Endast en aktuell lokal (Dalarna). Den är även noterad från Hedmark i de inre delarna av Östnorge samt några gånger i södra Finland. Övriga europeiska fynd inskränker sig till Österrike och Ukraina. Arten är inte känd från någon annan del av världen. Den är rödlistad i Norge, Finland och Polen, i det senare landet ansedd som försvunnen.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Meruliaceae  
 • Släkte
  Phlebia - vaxskinn 
 • Art
  Phlebia bresadolaeParmasto - aspvaxskinn

Aspvaxskinn är en vednedbrytande svamp som hos oss främst är påträffad på multnande stammar och grenar av asp. Det finns dock även fynd på bok och sälg. Det saknas uppgifter om skogstillståndet på de platser där svampen påträffats.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· bokar - Fagus (Har betydelse)
· popplar - Populus (Viktig)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
· viden - Salix (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Viktig)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
Asp har inte varit uppskattad inom skogsbruket och fullvuxna, grova aspar förekommer bara sparsamt. Dessutom kan regionalt en tät älgstam decimera eller undertycka inslaget av asp i skogen. Aspvaxskinn hotas därför av att lämpliga levnadsbetingelser förekommer alltför glest för att livskraftiga populationer av arten skall kunna utvecklas.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Kända växtplatser bör återbesökas och om svampen återfinns bör skydd övervägas. För artens långsiktiga överlevnad bör aspen gynnas inom skogsbruket, vilket är betydelsefullt även för många andra hotade arter. Särskilt bör tillses att aspbestånd på lämpliga platser tillåts utvecklas naturligt så att träden åldras, dör och faller omkull.
Utländsk namn – FI: Haaparypykkä.

Eriksson, J, Hjortstam, K. & Ryvarden, L. 1981. The Corticiaceae of North Europe. Vol. 6. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Meruliaceae  
 • Släkte
  Phlebia - vaxskinn 
 • Art
  Phlebia bresadolae, Parmasto - aspvaxskinn
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.