Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  assvartbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Phaleria cadaverina
Assvartbagge Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 5,5–7 mm lång skalbagge med en oval, något välvd kroppsform. Grundfärgen är blekt brungul med rätt matt glans, täckvingarna har ofta varsin oskarpt avgränsad mörk fläck. Ben och antenner är kraftiga.
Utbredning
Länsvis förekomst för assvartbagge Observationer i Sverige för assvartbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från några begränsade områden i Skåne (dels i östra delen från Kåseberga över Sandhammarområdet till Ravlunda, dels i nordväst vid Helsingborg och Skälderviken) och södra Halland (Laholmsbukten och Haverdalsstrand). Ett fynd gjordes dessutom på 1970-talet på Gåsö i Södermanlands skärgård. Från nordvästra Skåne saknas sentida fynd. Närmast i Danmark, ej i övriga Norden eller i Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till havsstränder i Väst- och Nordvästeuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever av döda djur på flygsandstränder vid havet, t.ex. under tång eller på uppspolade kadaver. Endast känd från några begränsade områden i Skåne och Halland, dessutom påträffad på en lokal i Södermanland (Gåsö). För arten lämpliga stränder utnyttjas nästan undantagslöst som badstränder. Förutom att detta medför ett intensivt trampslitage städas ofta tång, döda djur och annat organiskt material bort från stränderna. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (20-40). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (80-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever på sandiga havsstränder, där den oftast påträffas under tång eller nedgrävd i sanden, men också på uppspolade kadaver av t.ex. måsfåglar. Förmodligen lever såväl larven som den fullbildade skalbaggen på döda djur och/eller ruttnande växtdelar. Livscykel och larvutveckling är dåligt kända. Den fullbildade skalbaggen påträffas från maj till juli.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Havsstrand
Havsstrand
Blottad mark
Blottad mark
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Tenebrionidae (svartbaggar), Släkte Phaleria, Art Phaleria cadaverina (Fabricius, 1792) - assvartbagge Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever av döda djur på flygsandstränder vid havet, t.ex. under tång eller på uppspolade kadaver. Endast känd från några begränsade områden i Skåne och Halland, dessutom påträffad på en lokal i Södermanland (Gåsö). För arten lämpliga stränder utnyttjas nästan undantagslöst som badstränder. Förutom att detta medför ett intensivt trampslitage städas ofta tång, döda djur och annat organiskt material bort från stränderna. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (20-40). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (80-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 5,5–7 mm lång skalbagge med en oval, något välvd kroppsform. Grundfärgen är blekt brungul med rätt matt glans, täckvingarna har ofta varsin oskarpt avgränsad mörk fläck. Ben och antenner är kraftiga.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för assvartbagge

Länsvis förekomst och status för assvartbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för assvartbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från några begränsade områden i Skåne (dels i östra delen från Kåseberga över Sandhammarområdet till Ravlunda, dels i nordväst vid Helsingborg och Skälderviken) och södra Halland (Laholmsbukten och Haverdalsstrand). Ett fynd gjordes dessutom på 1970-talet på Gåsö i Södermanlands skärgård. Från nordvästra Skåne saknas sentida fynd. Närmast i Danmark, ej i övriga Norden eller i Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till havsstränder i Väst- och Nordvästeuropa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Tenebrionidae - svartbaggar 
 • Underfamilj
  Diaperinae  
 • Tribus
  Phaleriini  
 • Släkte
  Phaleria  
 • Art
  Phaleria cadaverina(Fabricius, 1792) - assvartbagge

Lever på sandiga havsstränder, där den oftast påträffas under tång eller nedgrävd i sanden, men också på uppspolade kadaver av t.ex. måsfåglar. Förmodligen lever såväl larven som den fullbildade skalbaggen på döda djur och/eller ruttnande växtdelar. Livscykel och larvutveckling är dåligt kända. Den fullbildade skalbaggen påträffas från maj till juli.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna strandbiotoper, Havsstrand, Blottad mark, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Efterlämningar av djur (Viktig)
Lokalerna är utan undantag välfrekventerade badstränder, där slitage och annan påverkan från det rörliga friluftslivet har ökat kraftigt under senare år. Badstränder rensas regelbundet från organiskt material såsom uppkastad tång och döda djur, vilket minskar tillgången på substrat.

Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
 • Mänsklig störning av art (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
Begränsa slitaget på sandstränder.

Ljungberg, H. 2004. Skalbaggar i halländska sanddyner och kusthedar. Länsstyrelsen i Hallands län, Enheten för naturvård & miljöövervakning, meddelande 2004:6.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Tenebrionidae - svartbaggar 
 • Underfamilj
  Diaperinae  
 • Tribus
  Phaleriini  
 • Släkte
  Phaleria  
 • Art
  Phaleria cadaverina, (Fabricius, 1792) - assvartbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.