Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  atlantisk hållav

Organismgrupp Lavar Menegazzia subsimilis
Atlantisk hållav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Atlantisk hål-lav är mycket lik hål-lav Menegazzia terebrata, men har mer grovkorniga soral som bildas på ovansidan av lobspetsar, adventivlober och utmed sprickor på bålen. Soralen, av typen manchettsoral, är mer luckra och upprätt stående, aningen förgrenade och inte lika kuddlika och täta (huvudsoral) som på hål-lav M. terebrata. I övrigt har atlantisk hål-lav en grå till grögrön, rosettliknande bål. Bålen är ihålig och liknar den hos blåslavar Hypogymnia. Hål-lavarna har emellertid karaktäristiska hål som perforerar ovansidan av bålen. Apothecier är mycket sällsynta.
Utbredning
Länsvis förekomst för atlantisk hållav Observationer i Sverige för atlantisk hållav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten beskrevs på 1940-talet av A. H. Magnusson på material från Hawaii, då som endemisk. Det var först år 2004 som det uppmärksammades att laven förekommit i Sverige. Vid genomgång av gammalt herbariematerial visade det sig att några av de kollekter av hål-lav M. terebrata som samlats i Hjärtum socken i Bohuslän på 1930-talet, är atlantisk hål-lav. Den gamla lokalen har återbesökts utan att vare sig hål-lav eller atlantisk hål-lav kunnat återfinnas. Atlantisk hål-lav har en vid utbredning på norra halvklotet. Den är noterad från Norge, Nordamerika, store delar av Asien, Sydamerika, Karibien och Oceanien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
Uppmärksammad som förekommande i Sverige på ombestämt herbariematerial 2004. Materialet insamlades i Hjärtum socken i Bohuslän år 1934. Området har ett av de mest oceana förhållandena i Sverige. Arten är den senaste 5-årsperioden hittad på en lokal. Antalet reproduktiva individer skattas till 10 (2-50). Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (1-10). Förekomstarean (AOO) skattas till 20 (4-40) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Arten är i Sverige noterad på klibbal och björk i ett fuktigt bäckdråg i det oceaniskt präglade Hjärtum i Bohuslän. Den har utanför Sverige en oceanisk eller suboceanisk utbredning och förekommer på växtplatser med mycket hög och jämn luftfuktighet. Den är i Rogaland i Norge påträffad tillsammans med andra lavar med oceanisk utbredning.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Vattendrag
Vattendrag
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
· klibbal
· klibbal
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecanorales, Familj Parmeliaceae, Släkte Menegazzia (hållavar), Art Menegazzia subsimilis (H.Magn.) R.Sant. - atlantisk hållav Synonymer Menegazzia dissimilis (Passadina) Hafellner, Parmelia subsimilis H.Magn., atlantisk hål-lav

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Uppmärksammad som förekommande i Sverige på ombestämt herbariematerial 2004. Materialet insamlades i Hjärtum socken i Bohuslän år 1934. Området har ett av de mest oceana förhållandena i Sverige. Arten är den senaste 5-årsperioden hittad på en lokal. Antalet reproduktiva individer skattas till 10 (2-50). Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (1-10). Förekomstarean (AOO) skattas till 20 (4-40) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Atlantisk hål-lav är mycket lik hål-lav Menegazzia terebrata, men har mer grovkorniga soral som bildas på ovansidan av lobspetsar, adventivlober och utmed sprickor på bålen. Soralen, av typen manchettsoral, är mer luckra och upprätt stående, aningen förgrenade och inte lika kuddlika och täta (huvudsoral) som på hål-lav M. terebrata. I övrigt har atlantisk hål-lav en grå till grögrön, rosettliknande bål. Bålen är ihålig och liknar den hos blåslavar Hypogymnia. Hål-lavarna har emellertid karaktäristiska hål som perforerar ovansidan av bålen. Apothecier är mycket sällsynta.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för atlantisk hållav

Länsvis förekomst och status för atlantisk hållav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för atlantisk hållav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten beskrevs på 1940-talet av A. H. Magnusson på material från Hawaii, då som endemisk. Det var först år 2004 som det uppmärksammades att laven förekommit i Sverige. Vid genomgång av gammalt herbariematerial visade det sig att några av de kollekter av hål-lav M. terebrata som samlats i Hjärtum socken i Bohuslän på 1930-talet, är atlantisk hål-lav. Den gamla lokalen har återbesökts utan att vare sig hål-lav eller atlantisk hål-lav kunnat återfinnas. Atlantisk hål-lav har en vid utbredning på norra halvklotet. Den är noterad från Norge, Nordamerika, store delar av Asien, Sydamerika, Karibien och Oceanien.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Parmeliaceae  
 • Släkte
  Menegazzia - hållavar 
 • Art
  Menegazzia subsimilis(H.Magn.) R.Sant. - atlantisk hållav
  Synonymer
  Menegazzia dissimilis (Passadina) Hafellner
  Parmelia subsimilis H.Magn.
  atlantisk hål-lav

Arten är i Sverige noterad på klibbal och björk i ett fuktigt bäckdråg i det oceaniskt präglade Hjärtum i Bohuslän. Den har utanför Sverige en oceanisk eller suboceanisk utbredning och förekommer på växtplatser med mycket hög och jämn luftfuktighet. Den är i Rogaland i Norge påträffad tillsammans med andra lavar med oceanisk utbredning.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Vattendrag, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· klibbal - Alnus glutinosa (Viktig)
Lokalen i Hjärtum är avverkad och planterad med gran, men delvis någorlunda intakt men arten har, trots intensivt letande på och kring den gamla växtplatsen, inte kunnat återfinnas.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Artens status bör ytterligare klarläggas och atlantisk hål-lav bör eftersökas på andra aktuella hål-lavslokaler i trakten av de gamla förekomsterna. Insamlingar i privata herbarier bör kontrollbestämmas.

Bjerke, J. W. 2002. Menegazzia subsimilis, a widespread sorediate lichen. Lichenologist 35: 393–396.

Bjerke, J. W. 2002. A new fertile species of Menegazzia and notes on two sorediate species from the neotropics. Lichenologist 34: 513–508.

Magnusson, A. H. 1941. New species of Cladonia and Parmelia from the Hawaiian islands. Arkiv för Bot. 30B. Nr 3.

Westberg, M. 2004. Finns Menegazzia subsimilis kvar i Sverige? Lavbulletinen 2004(1): 19-21.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svante Hultengren 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Parmeliaceae  
 • Släkte
  Menegazzia - hållavar 
 • Art
  Menegazzia subsimilis, (H.Magn.) R.Sant. - atlantisk hållav
  Synonymer
  Menegazzia dissimilis (Passadina) Hafellner
  Parmelia subsimilis H.Magn.
  atlantisk hål-lav
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svante Hultengren 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.