Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  atlantisk vårtlav

Organismgrupp Lavar Pyrenula occidentalis
Atlantisk vårtlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Atlantisk vårtlav är en skorplav med liten, som ung gulaktig, senare mörkt grönaktig till rödviolett bål vilken reagerar UV+ gult och K+ rött. Perithecierna är tätt sittande, 0,4–0,6 mm breda och vårtlika. Den är lik andra vårtlavar Pyrenula men övriga svenska arter har bålar som reagerar UV- och K- eller K+ gult. Storleksmässigt är laven ett mellanting mellan bokvårtlav P. nitida och liten bokvårtlav P. nitidella.
Utbredning
Länsvis förekomst för atlantisk vårtlav Observationer i Sverige för atlantisk vårtlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Laven är nyligen (1997) uppmärksammad i Sverige på en lokal i Bohuslän. Utanför Sverige har arten en starkt oceanisk utbredning och förekommer i västra Norge, de västligaste delarna av Brittiska öarna, Madeira och västra Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
En suboceanisk art som hittades på två lokaler i norra Bohuslän. Den första lokalen hittades 1996. Vid ett besök 1999 hittades den på c. tre träd (rönn, asp). Trots att den hittats i sen tid gör ekologi och utbredning i övriga Europa att arten bedöms vara mycket sällsynt i Sverige. Antalet reproduktiva individer skattas till 40 (10-70). Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (2-7). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 16 (4-28) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Lokalen utgörs av en fuktig nordbrant med äldre blandskog av ek, asp, gran och björk jämte uppstickande småträd av asp, ek och sälg i de brantaste partierna. År 1996 hittades arten på sju relativt smala träd (ca 3–10 cm i diameter) av vilka några är helt täckta av arten. År 1999 hittades den på omkring tre träd. Den förekommer på den svenska lokalen på slät och hård bark av asp, rönn och hassel. Här finns även andra suboceaniska rödlistade arter som t.ex. jättelav Lobaria amplissima, örtlav L. virens, västlig njurlav Nephroma laevigatum, mussellav Normandina pulchella och violettgrå porlav Pertusaria multipuncta.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· hassel
· hassel
· rönn
· rönn
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Eurotiomycetes, Ordning Pyrenulales, Familj Pyrenulaceae, Släkte Pyrenula (barkvårtlavar), Art Pyrenula occidentalis (R.C.Harris) R.C.Harris - atlantisk vårtlav Synonymer Pyrenula neglecta quod specim. Scand., Pyrenula harrisii Hafellner & Kalb

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation En suboceanisk art som hittades på två lokaler i norra Bohuslän. Den första lokalen hittades 1996. Vid ett besök 1999 hittades den på c. tre träd (rönn, asp). Trots att den hittats i sen tid gör ekologi och utbredning i övriga Europa att arten bedöms vara mycket sällsynt i Sverige. Antalet reproduktiva individer skattas till 40 (10-70). Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (2-7). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 16 (4-28) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).

Åtgärdsprogram Avslutat
Atlantisk vårtlav är en skorplav med liten, som ung gulaktig, senare mörkt grönaktig till rödviolett bål vilken reagerar UV+ gult och K+ rött. Perithecierna är tätt sittande, 0,4–0,6 mm breda och vårtlika. Den är lik andra vårtlavar Pyrenula men övriga svenska arter har bålar som reagerar UV- och K- eller K+ gult. Storleksmässigt är laven ett mellanting mellan bokvårtlav P. nitida och liten bokvårtlav P. nitidella.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för atlantisk vårtlav

Länsvis förekomst och status för atlantisk vårtlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för atlantisk vårtlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Laven är nyligen (1997) uppmärksammad i Sverige på en lokal i Bohuslän. Utanför Sverige har arten en starkt oceanisk utbredning och förekommer i västra Norge, de västligaste delarna av Brittiska öarna, Madeira och västra Nordamerika.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Eurotiomycetes  
 • Underklass
  Chaetothyriomycetidae  
 • Ordning
  Pyrenulales  
 • Familj
  Pyrenulaceae  
 • Släkte
  Pyrenula - barkvårtlavar 
 • Art
  Pyrenula occidentalis(R.C.Harris) R.C.Harris - atlantisk vårtlav
  Synonymer
  Pyrenula neglecta quod specim. Scand.
  Pyrenula harrisii Hafellner & Kalb

Lokalen utgörs av en fuktig nordbrant med äldre blandskog av ek, asp, gran och björk jämte uppstickande småträd av asp, ek och sälg i de brantaste partierna. År 1996 hittades arten på sju relativt smala träd (ca 3–10 cm i diameter) av vilka några är helt täckta av arten. År 1999 hittades den på omkring tre träd. Den förekommer på den svenska lokalen på slät och hård bark av asp, rönn och hassel. Här finns även andra suboceaniska rödlistade arter som t.ex. jättelav Lobaria amplissima, örtlav L. virens, västlig njurlav Nephroma laevigatum, mussellav Normandina pulchella och violettgrå porlav Pertusaria multipuncta.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Triviallövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· hassel - Corylus avellana (Har betydelse)
· rönn - Sorbus aucuparia (Har betydelse)
Levande träd (Har betydelse)
Den svenska förekomsten hotas av igenväxning med gran och av slumpmässig utslagning av värdträd (spontan död, vindfällning). Flera av träden där arten växer är redan döda. Liksom för andra slätbarksväxande lavar är succession på lokalen både ett allvarligt hot och en förutsättning. Framförallt uppkommer brist på slät, hård bark av hassel och andra trädslag i skogar som lämnas för fri utveckling genom att hassel dör av ålder och igenväxning. Dessutom konkurreras slätbarksväxande lavar ut av mossor i gamla fuktiga bestånd.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Lokalen bör skyddas som biotopskydd och hållas fri från gran. Laven bör eftersökas på fler lokaler i anslutning till den aktuella.

Åtgärdsprogram Avslutat
Kallades i rödlistan 2000 för Pyrenula harrisii.

Jørgensen, P. M. 1996. The oceanic element in the Scandinavian lichen flora revisited. Symb. Bot. Ups. 31(3): 297–317.

Kalb, K. & Hafellner, J. 1992. Bemerkenswerte Flechten und lichenicole Pilze von der Insel Madeira. Herzogia 9: 45–102.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svante Hultengren 2001. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Eurotiomycetes  
 • Underklass
  Chaetothyriomycetidae  
 • Ordning
  Pyrenulales  
 • Familj
  Pyrenulaceae  
 • Släkte
  Pyrenula - barkvårtlavar 
 • Art
  Pyrenula occidentalis, (R.C.Harris) R.C.Harris - atlantisk vårtlav
  Synonymer
  Pyrenula neglecta quod specim. Scand.
  Pyrenula harrisii Hafellner & Kalb
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svante Hultengren 2001. © ArtDatabanken, SLU 2005.