Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  atlantnäckros

Organismgrupp Kärlväxter Nymphaea alba subsp. occidentalis
Atlantnäckros Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Atlantnäckros är en småblommig, och ofta även småbladig, underart av vit näckros Nymphaea alba s.lat. För en säker identifiering krävs färska blommor, vilka bör snittas genom fruktämnet uppifrån och ned. Antalet märkesstrålar är i regel 8-15 (hos sydnäckros N. a. subsp. alba är de 15-25, hos nordnäckros N. a. subsp. candida är de 8-12), fruktämnet är ungefär lika brett upptill som nedtill (bredare upptill hos sydnäckros, bredare nedtill hos nordnäckros), och fruktämnet har en “fri gördel“ närmast märkeskransen där ståndare saknas (hos både syd- och nordnäckros är ståndarna fästa hela vägen upp till märkeskransen). En mer detaljerad, och även illustrerad beskrivning finns i Lid m.fl. (2005) på s. 276-278. Mellanformer mot sydnäckros förekommer, och utmärker sig genom att en eller flera av ovanstående karaktärer inte stämmer.
Utbredning
Länsvis förekomst för atlantnäckros Observationer i Sverige för atlantnäckros
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Atlantnäckros är i Sverige blott känd från fyra lokaler på Västkusten: Hållsundsudde i norra Halland, Ussholmen i Göteborgs norra skärgård, Fundeskärr på västra Orust samt Blötan på sydvästra Stångenäset, de tre sistnämnda i Bohuslän (Georgson 1997, Blomgren 2011). Samtliga lokaler utom Ussholmen är individfattiga med kanske tio plantor vardera, medan dammen på Ussholmen hyser omkring 60 individ (Artportalen 2015, egna observationer). Inom övriga Norden förekommer underarten åtminstone på norska Vestlandet och uppmed kusten genom Nordland till Troms, vartill kommer en isolerad utpostlokal nära Kragerø i Telemark (Lid m.fl. 2005). Troligen finns atlantnäckros även på Jylland, men den har inte skilts ut från sydnäckros i modern dansk litteratur (t.ex. Frederiksen 2006). För övrigt är underarten känd från de Brittiska öarna (mest i Skottland och på Shetlandsöarna) och nordvästra Frankrike, men den finns förmodligen även på andra håll utmed Västeuropas atlantkuster.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
 • 2005 Ej tillämplig (NA)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Atlantnäckros är en västlig underart av vit näckros. Underarten är sällsynt med bara en handfull kända, kustnära lokaler i Halland och Bohuslän. Den växer i mindre vatten som hällkar, myrgölar och små sjöar. Antalet reproduktiva individer skattas till 800 (500-2000). Antalet lokalområden i landet skattas till 8 (5-15). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1500 (1144-3000) km² och förekomstarean (AOO) till 32 (20-60) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar underarten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Atlantnäckros växer i små, rätt grunda (men normalt vattenhållande) dammar, myrgölar eller tjärnar nära havet. Dessa har, av vegetationen i övrigt att döma, ett cirkumneutralt eller svagt surt vatten, och synes vara opåverkade av eutrofiering. De av författaren sedda lokalerna i Norge överensstämmer med de svenska till sin karaktär.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Småvatten
Småvatten
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Nymphaeales (näckrosordningen), Familj Nymphaeaceae (näckrosväxter), Släkte Nymphaea (vita näckrosor), Underart Nymphaea alba subsp. occidentalis (Ostenf.) Hyl. - atlantnäckros Synonymer Nymphaea occidentalis (Ostenf.) Moss, Nymphaea alba var. occidentalis Ostenf., Nymphaea alba var. biradiata, Smånäckros, Nymphaea alba occidentalis, Nymphaea alba ssp. occidentalis (Ostenf.) Hyl.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
 • 2005 Ej tillämplig (NA)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Atlantnäckros är en västlig underart av vit näckros. Underarten är sällsynt med bara en handfull kända, kustnära lokaler i Halland och Bohuslän. Den växer i mindre vatten som hällkar, myrgölar och små sjöar. Antalet reproduktiva individer skattas till 800 (500-2000). Antalet lokalområden i landet skattas till 8 (5-15). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1500 (1144-3000) km² och förekomstarean (AOO) till 32 (20-60) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar underarten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Atlantnäckros är en småblommig, och ofta även småbladig, underart av vit näckros Nymphaea alba s.lat. För en säker identifiering krävs färska blommor, vilka bör snittas genom fruktämnet uppifrån och ned. Antalet märkesstrålar är i regel 8-15 (hos sydnäckros N. a. subsp. alba är de 15-25, hos nordnäckros N. a. subsp. candida är de 8-12), fruktämnet är ungefär lika brett upptill som nedtill (bredare upptill hos sydnäckros, bredare nedtill hos nordnäckros), och fruktämnet har en “fri gördel“ närmast märkeskransen där ståndare saknas (hos både syd- och nordnäckros är ståndarna fästa hela vägen upp till märkeskransen). En mer detaljerad, och även illustrerad beskrivning finns i Lid m.fl. (2005) på s. 276-278. Mellanformer mot sydnäckros förekommer, och utmärker sig genom att en eller flera av ovanstående karaktärer inte stämmer.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för atlantnäckros

Länsvis förekomst och status för atlantnäckros baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för atlantnäckros

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Atlantnäckros är i Sverige blott känd från fyra lokaler på Västkusten: Hållsundsudde i norra Halland, Ussholmen i Göteborgs norra skärgård, Fundeskärr på västra Orust samt Blötan på sydvästra Stångenäset, de tre sistnämnda i Bohuslän (Georgson 1997, Blomgren 2011). Samtliga lokaler utom Ussholmen är individfattiga med kanske tio plantor vardera, medan dammen på Ussholmen hyser omkring 60 individ (Artportalen 2015, egna observationer). Inom övriga Norden förekommer underarten åtminstone på norska Vestlandet och uppmed kusten genom Nordland till Troms, vartill kommer en isolerad utpostlokal nära Kragerø i Telemark (Lid m.fl. 2005). Troligen finns atlantnäckros även på Jylland, men den har inte skilts ut från sydnäckros i modern dansk litteratur (t.ex. Frederiksen 2006). För övrigt är underarten känd från de Brittiska öarna (mest i Skottland och på Shetlandsöarna) och nordvästra Frankrike, men den finns förmodligen även på andra håll utmed Västeuropas atlantkuster.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Nymphaeales - näckrosordningen 
 • Familj
  Nymphaeaceae - näckrosväxter 
 • Släkte
  Nymphaea - vita näckrosor 
 • Art
  Nymphaea alba - vit näckros 
 • Underart
  Nymphaea alba subsp. occidentalis(Ostenf.) Hyl. - atlantnäckros
  Synonymer
  Nymphaea occidentalis (Ostenf.) Moss
  Nymphaea alba var. occidentalis Ostenf.
  Nymphaea alba var. biradiata
  Smånäckros
  Nymphaea alba occidentalis
  Nymphaea alba ssp. occidentalis (Ostenf.) Hyl.

Atlantnäckros växer i små, rätt grunda (men normalt vattenhållande) dammar, myrgölar eller tjärnar nära havet. Dessa har, av vegetationen i övrigt att döma, ett cirkumneutralt eller svagt surt vatten, och synes vara opåverkade av eutrofiering. De av författaren sedda lokalerna i Norge överensstämmer med de svenska till sin karaktär.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Småvatten

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Atlantnäckros missgynnas sannolikt av såväl försurning som eutrofiering, samt givetvis av exploatering - många småvatten utmed Västkusten har fyllts igen av markägare, ej sällan “för att slippa mygg“.

Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Försurning (Viss negativ effekt)
Den rikaste förekomsten på Ussholmen i Öckerö bör skyddas som naturreservat; den är belägen farligt nära den expanderande bebyggelsen och hamnen på Fotö. Det är även viktigt att de omkringboende informeras om växtens sällsynthet så att påverkan på lokalerna av ren okunskap förhindras. Samtliga lokaler bör följas av floraväktare. Då underarten förmodligen är (något) förbisedd vore en riktad inventering efter atlantnäckros inom lämpliga områden på Västkusten ett önskvärt projekt att få genomfört.
Vissa floraverk, t.ex. “Flora Nordica“ (Uotila 2001), skiljer inte ut atlantnäckros från sydnäckros. Det är inget tvivel om att mellanformer existerar, men detta är helt normalt när det rör sig om olika underarter inom en art.

Artportalen 2015. Rapportsystem för växter, djur och svampar. ArtDatabanken, SLU. [http://www.artportalen.se] [uttag 2015-11-10].

Blomgren, E. 2011. Växtförteckning. I: Blomgren, E., Falk, E. & Herloff, B. (red.), Bohusläns flora: 178-661. Föreningen Bohusläns Flora, Uddevalla.

Frederiksen, S. 2006. Åkandefamilien, Nymphaeaceae. I: Frederiksen, S., Rasmussen, F.N. & Seberg, O. (red.), Dansk flora. Gyldendal, Köpenhamn: 236-237.

Georgson, K. 1997. Artförteckning. I: Georgson, K., Johansson, B., Johansson, Y., Kuylenstierna, J., Lenfors, I. & Nilsson, N.-G. (red.), Hallands flora. SBF-förlaget, Lund: 219-740.

Lid, J., Lid, D.T. [& Elven, R.] (m.fl.) 2005. Norsk flora. 7. utgåva. Det Norske Samlaget, Oslo.

Uotila, P. 2001. 44. Nymphaeaceae. I: Jonsell, B. (red.), Flora Nordica 2: 216-224.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Ljungstrand 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Nymphaeales - näckrosordningen 
 • Familj
  Nymphaeaceae - näckrosväxter 
 • Släkte
  Nymphaea - vita näckrosor 
 • Art
  Nymphaea alba - vit näckros 
 • Underart
  Nymphaea alba subsp. occidentalis, (Ostenf.) Hyl. - atlantnäckros
  Synonymer
  Nymphaea occidentalis (Ostenf.) Moss
  Nymphaea alba var. occidentalis Ostenf.
  Nymphaea alba var. biradiata
  Smånäckros
  Nymphaea alba occidentalis
  Nymphaea alba ssp. occidentalis (Ostenf.) Hyl.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Ljungstrand 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015