Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  atlantsäckmossa

Organismgrupp Mossor Calypogeia arguta
Atlantsäckmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Atlantsäckmossa är en ljusgrön, späd bladlevermossa. Arten växer i tunna, vitgröna fläckar. Den känns främst igen på att sidobladen har två uddlika spetsar, att stiplerna har fyra spetsar och att bladcellerna och stamcellerna är realtivt stora. Arten är aldrig funnen fertil i Sverige men groddkorn är vanliga. En förväxling med tandsäckmossa C. fissa är möjlig, men denna art har glatt kutikula medan den är fint papillös hos atlantsäckmossa. Arterna växer ofta tillsammans.
Utbredning
Länsvis förekomst för atlantsäckmossa Observationer i Sverige för atlantsäckmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige funnen i Skåne (2 lokaler), Bohuslän (3), Halland (14) och Västergötland (2). Helt nyligen är den även funnen i Dalsland. Endast på fem av dessa lokaler är arten sedd sedan 1970-talet. Den finns i Norge, koncentrerad till de västligaste fylkena. Världsutbredningen omfattar Europa, Madeira, Kanarieöarna, Marocko, Algeriet, Tunisien, Asien samt även Kuba. Atlantsäckmossan har noterats i några floror även från östra delarna av Amerika, men det rör sig om en förväxling med C. sullivantii (Schuster 1969). Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Växer på bar jord i fuktig miljö vid vattendrag i sydvästra Sverige. Känd från få aktuella lokaler, men finns troligen på fler platser då den kan vara något förbisedd. Inget tyder på att populationen minskar men de ytterst små förekomsterna är kraftigt fragmenterade vilket ändå gör arten missgynnad. Antalet reproduktiva individer skattas till 1900 (150-4000). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 14000 km² och förekomstarean (AOO) till 800 (80-700) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Mossan växer på bar mineraljord vid vattendrag, både i skog och på öppen mark, i det senare fallet i väl expositionsskyddat läge. Den växer med förkärlek på permanent fuktigt substrat, gärna i forsdimma från vattenfall. Arten är kalkskyende och växer ofta tillsammans med tandsäckmossa och smaragdmossa Dicranella heteromalla.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Vattendrag
Vattendrag
Ädellövskog
Ädellövskog
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Blottad mark
Blottad mark
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Marchantiopsida, Ordning Jungermanniales, Familj Calypogeiaceae, Släkte Calypogeia (säckmossor), Art Calypogeia arguta Nees & Mont. - atlantsäckmossa Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Växer på bar jord i fuktig miljö vid vattendrag i sydvästra Sverige. Känd från få aktuella lokaler, men finns troligen på fler platser då den kan vara något förbisedd. Inget tyder på att populationen minskar men de ytterst små förekomsterna är kraftigt fragmenterade vilket ändå gör arten missgynnad. Antalet reproduktiva individer skattas till 1900 (150-4000). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 14000 km² och förekomstarean (AOO) till 800 (80-700) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Atlantsäckmossa är en ljusgrön, späd bladlevermossa. Arten växer i tunna, vitgröna fläckar. Den känns främst igen på att sidobladen har två uddlika spetsar, att stiplerna har fyra spetsar och att bladcellerna och stamcellerna är realtivt stora. Arten är aldrig funnen fertil i Sverige men groddkorn är vanliga. En förväxling med tandsäckmossa C. fissa är möjlig, men denna art har glatt kutikula medan den är fint papillös hos atlantsäckmossa. Arterna växer ofta tillsammans.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för atlantsäckmossa

Länsvis förekomst och status för atlantsäckmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för atlantsäckmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige funnen i Skåne (2 lokaler), Bohuslän (3), Halland (14) och Västergötland (2). Helt nyligen är den även funnen i Dalsland. Endast på fem av dessa lokaler är arten sedd sedan 1970-talet. Den finns i Norge, koncentrerad till de västligaste fylkena. Världsutbredningen omfattar Europa, Madeira, Kanarieöarna, Marocko, Algeriet, Tunisien, Asien samt även Kuba. Atlantsäckmossan har noterats i några floror även från östra delarna av Amerika, men det rör sig om en förväxling med C. sullivantii (Schuster 1969). Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Jungermanniales  
 • Familj
  Calypogeiaceae  
 • Släkte
  Calypogeia - säckmossor 
 • Art
  Calypogeia argutaNees & Mont. - atlantsäckmossa

Mossan växer på bar mineraljord vid vattendrag, både i skog och på öppen mark, i det senare fallet i väl expositionsskyddat läge. Den växer med förkärlek på permanent fuktigt substrat, gärna i forsdimma från vattenfall. Arten är kalkskyende och växer ofta tillsammans med tandsäckmossa och smaragdmossa Dicranella heteromalla.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Lövskog, Triviallövskog, Vattendrag

Biotoper där arten kan förekomma: Ädellövskog, Öppna strandbiotoper, Blottad mark, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
En alltför liten population och ett begränsat antal lokaler innebär att artens fortbestånd inte kan anses som säkerställd. Den har dålig tolerans mot uttorkning och ökad exposition och hotas därför främst av kalhuggning, dikning samt reglering av vattendrag som innebär minskad forsdimma.

Påverkan
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Markanvändning som leder till ökad exposition samt dikning bör helt undvikas vid kända förekomster. Därtill bör ändring av vattenflödet i intilliggande vattendrag inte minskas.
Utländska namn - NO: Kystflak, GB: Notched Pouchwort.

Arnell, S. 1956. Illustrated moss flora of Fennoscandia 1. Hepaticae. Lund.

Damsholt, K. 2002. Illustrated flora of Nordic liverworts and hornworts. -- Nordic Bryological Society, Copenhagen and Lund

Hill, M.O., Preston, C.D. & Smith, A.J.E. 1991. Atlas of the bryophytes of Britain and Ireland. Vol. 1. Liverworts. Harley Books, Colchester.

Jørgensen, E. 1934. Norges levermoser. Bergens Mus. Skr. 16.

Muyldermans, L., van Zanten, B.O. & Zuttere, Ph. de, 1971. Calypogeia arguta Mont. et Nees dans le Bénélux. Lindbergia 1: 57-59.

Müller, K. 1954. Die pflanzengeographischen Elemente in der Lebermoosflora Deutschlands. Rev. Bryol. Lichénol. 23: 109-122.

Schuster, M.R. 1969. The Hepaticae and Anthocerotae of North America II. New York & London.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Sjögren 1984. Rev. Tomas Hallingbäck 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Jungermanniales  
 • Familj
  Calypogeiaceae  
 • Släkte
  Calypogeia - säckmossor 
 • Art
  Calypogeia arguta, Nees & Mont. - atlantsäckmossa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Sjögren 1984. Rev. Tomas Hallingbäck 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.