Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  auroraskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Phlebia ryvardenii
Auroraskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Auroraskinn är en skinnsvamp med utbredd fruktkropp som har ett grynigt till ojämnt småtaggigt utseende. Svampens fertila delar har beige till gråbrun färg medan den sterila kanten är vackert orange. I aktiv tillväxt med tydlig kant kan arten inte förväxlas med någon annan skinnsvamp. Om den orange färgen inte syns kan svampen förväxlas med arter i släktena Hyphodontia och Odonticium och det krävs då mikroskop för en identifiering.
Utbredning
Länsvis förekomst för auroraskinn Observationer i Sverige för auroraskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Auroraskinn är funnen i naturreservatet Björntjärnsås i Haverö socken, västra Medelpad 1986. Detta fynd är typen för arten, som beskrevs 1988. Då var den även känd från Ordesa nationalpark i Spanien och har senare påträffats i Slovakien och i Sichote-Alin i östligaste Sibirien. Dessa fyra växtplatser utgör den kända världspopulationen. Mörkertalet är satt till 20 vilket betyder att arten skulle kunna finnas på ett 20-tal platser i landet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Nedbrytare i granved i äldre granskog. Endast känd från en aktuell lokal i landet, i Medelpad. Arten är beskriven på det fynd som gjordes där 1988. Bildar iögonfallande fruktkroppar som går att artbestämma i fält. Sannolikt relativt lågt mörkertal. Status oklar, men uppenbart en ytterligt sällsynt art med liten population. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (10-400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (20). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (1-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 4 km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Det svenska fyndet är från en granstock medan den spanska fruktkroppen växte på en tall. Det ryska exemplaret växte på en oidentifierad stock av barrved med närmare en meters diameter. Några närmare detaljer om artens ekologi är svårt att ge med tanke på de få fynden.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
Dött träd
Dött träd
· gran
· gran
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Meruliaceae, Släkte Phlebia (vaxskinn), Art Phlebia ryvardenii Hallenb. & Hjortstam - auroraskinn Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Nedbrytare i granved i äldre granskog. Endast känd från en aktuell lokal i landet, i Medelpad. Arten är beskriven på det fynd som gjordes där 1988. Bildar iögonfallande fruktkroppar som går att artbestämma i fält. Sannolikt relativt lågt mörkertal. Status oklar, men uppenbart en ytterligt sällsynt art med liten population. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (10-400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (20). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (1-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 4 km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Auroraskinn är en skinnsvamp med utbredd fruktkropp som har ett grynigt till ojämnt småtaggigt utseende. Svampens fertila delar har beige till gråbrun färg medan den sterila kanten är vackert orange. I aktiv tillväxt med tydlig kant kan arten inte förväxlas med någon annan skinnsvamp. Om den orange färgen inte syns kan svampen förväxlas med arter i släktena Hyphodontia och Odonticium och det krävs då mikroskop för en identifiering.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för auroraskinn

Länsvis förekomst och status för auroraskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för auroraskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Auroraskinn är funnen i naturreservatet Björntjärnsås i Haverö socken, västra Medelpad 1986. Detta fynd är typen för arten, som beskrevs 1988. Då var den även känd från Ordesa nationalpark i Spanien och har senare påträffats i Slovakien och i Sichote-Alin i östligaste Sibirien. Dessa fyra växtplatser utgör den kända världspopulationen. Mörkertalet är satt till 20 vilket betyder att arten skulle kunna finnas på ett 20-tal platser i landet.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Meruliaceae  
 • Släkte
  Phlebia - vaxskinn 
 • Art
  Phlebia ryvardeniiHallenb. & Hjortstam - auroraskinn

Det svenska fyndet är från en granstock medan den spanska fruktkroppen växte på en tall. Det ryska exemplaret växte på en oidentifierad stock av barrved med närmare en meters diameter. Några närmare detaljer om artens ekologi är svårt att ge med tanke på de få fynden.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
Den svenska växtplatsen är skyddad och därför finns inget akut hot. På sikt kan artens överlevnad i landet hotas av att den kända populationen är extremt liten.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas på sin växtplats och på lämpliga platser i omgivningarna. Möjligheten att utvidga reservatet bör undersökas.

Hallenberg, N. & Hjortstam, K. 1988. Studies in Corticiaceae (Basidiomycetes. New species and combinations. Mycotaxon 31: 439-443.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Meruliaceae  
 • Släkte
  Phlebia - vaxskinn 
 • Art
  Phlebia ryvardenii, Hallenb. & Hjortstam - auroraskinn
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2005.