Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  azurlöpare

Organismgrupp Skalbaggar, Jordlöpare m.fl. Ophonus azureus
Azurlöpare Skalbaggar, Jordlöpare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 6–9 mm lång jordlöpare med långsträckt kroppsform, svart med rödgula ben. Hela översidan är tydligt punkterad, och täckvingarna har dessutom tilltryckt behåring. Kroppen är vanligen karakteristiskt metallfärgad i blått, violett eller grönt. Ometalliskt svarta exemplar av arten förekommer sällsynt, och kan då skiljas från närstående arter på halssköldens avrundade bakhörn.
Utbredning
Länsvis förekomst för azurlöpare Observationer i Sverige för azurlöpare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige endast funnen i östra Småland (Kalmartrakten, endast gamla fynd) samt på Öland och Gotland. Arten förefaller ha minskat under efterkrigstiden också på öarna. Närmast i Danmark och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till Syrien, Iran och Turkestan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Lever på torr, öppen, kalkrik grusmark med kort vegetation, framför allt på alvartorrängar eller trädesåkrar men även på likartad mark i täkter. Känd från östra Småland (endast 1800-talsfynd) samt på Öland och Gotland. Hotas av igenväxning, igenplantering eller konstgödsling av naturbetesmarker, ändrade brukningsformer (upphört trädesbruk) samt täktrestaurering. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (75-150). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (300-600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever på solexponerade, torra, grusiga eller steniga marker med kort, sparsam vegetation. Dels på välhävdade alvartorrängar med kortbetad gräsvegetation, dels i likartade torra ruderatmiljöer såsom väg- och åkerslänter, grustag och stenbrott. I Danmark främst i områden med kritkalk. Övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. Både som larv och som fullbildad en växtätare, som ofta påträffas uppkrupen i fröställningar av flockblomstriga växter. Adulterna påträffas mest under fortplantningstiden på försommaren.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· flockblommiga
· flockblommiga
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Carabidae (jordlöpare), Släkte Ophonus, Art Ophonus azureus (Fabricius, 1775) - azurlöpare Synonymer Harpalus azureus (Fabricius, 1775)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Lever på torr, öppen, kalkrik grusmark med kort vegetation, framför allt på alvartorrängar eller trädesåkrar men även på likartad mark i täkter. Känd från östra Småland (endast 1800-talsfynd) samt på Öland och Gotland. Hotas av igenväxning, igenplantering eller konstgödsling av naturbetesmarker, ändrade brukningsformer (upphört trädesbruk) samt täktrestaurering. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (75-150). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (300-600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 6–9 mm lång jordlöpare med långsträckt kroppsform, svart med rödgula ben. Hela översidan är tydligt punkterad, och täckvingarna har dessutom tilltryckt behåring. Kroppen är vanligen karakteristiskt metallfärgad i blått, violett eller grönt. Ometalliskt svarta exemplar av arten förekommer sällsynt, och kan då skiljas från närstående arter på halssköldens avrundade bakhörn.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för azurlöpare

Länsvis förekomst och status för azurlöpare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för azurlöpare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige endast funnen i östra Småland (Kalmartrakten, endast gamla fynd) samt på Öland och Gotland. Arten förefaller ha minskat under efterkrigstiden också på öarna. Närmast i Danmark och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till Syrien, Iran och Turkestan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Harpalinae  
 • Tribus
  Harpalini  
 • Släkte
  Ophonus  
 • Art
  Ophonus azureus(Fabricius, 1775) - azurlöpare
  Synonymer
  Harpalus azureus (Fabricius, 1775)

Lever på solexponerade, torra, grusiga eller steniga marker med kort, sparsam vegetation. Dels på välhävdade alvartorrängar med kortbetad gräsvegetation, dels i likartade torra ruderatmiljöer såsom väg- och åkerslänter, grustag och stenbrott. I Danmark främst i områden med kritkalk. Övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. Både som larv och som fullbildad en växtätare, som ofta påträffas uppkrupen i fröställningar av flockblomstriga växter. Adulterna påträffas mest under fortplantningstiden på försommaren.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Har betydelse)
· flockblommiga - Apiaceae (Har betydelse)
Artens tillbakagång står i samband med en tilltagande igenväxning av alvartorrängar p.g.a. upphört eller minskat bete. Restaurering av grus- och stentäkter kan också vara en negativ faktor.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Bibehåll en tillräcklig beteshävd av alvartorrängar.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Harpalinae  
 • Tribus
  Harpalini  
 • Släkte
  Ophonus  
 • Art
  Ophonus azureus, (Fabricius, 1775) - azurlöpare
  Synonymer
  Harpalus azureus (Fabricius, 1775)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.