Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  bäckbuksimmare

Organismgrupp Halvvingar, Skinnbaggar Sigara hellensii
Bäckbuksimmare Halvvingar, Skinnbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Buksimmare är skinnbaggar med karaktäriskt utseende och beteende. De kan endast förväxlas med ryggsimare vilka också simmar med långa årliknande bakben men som namnet anger med ryggen nedåt. Hos buksimmare är det främre benen korta och skedformade medan mittbenen är relativt långa och smala. Ryggen är tillplattad (rundad hos ryggsimmare), ögonen stora och huvudet kännetecknas av en kort sugsnabel. Familjen har 35 arter i Sverige varav 15 hör till släktet Sigara. Arterna inom detta släkte är snarlika och mindre (7-8 mm) än arterna i släktet Corixa vilka kan vara upp till 16 mm. Släktet Micronecta, dvärgbuksimmare, med tre svenska arter är dock än mindre ca 2 mm. Sigara hellensii artbestäms genom utseendet på halsskölden vilken har karakteristiska korsande linjer samt på hannens framben.
Utbredning
Länsvis förekomst för bäckbuksimmare Observationer i Sverige för bäckbuksimmare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige förekommer arten sällsynt och mycket lokalt i Göta- och Svealand. I Norge har arten endast tagits på två platser i landets sydöstra del, och inget fynd är av senare datum än 1940-talet. I Danmark finns den rapporterad från 10 platser, men endast från en av dem föreligger fynd efter 1950 och på liknande sätt förhåller det sig med förekomsten i södra Finland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Bäckbuksimmare är funnen i Skandinavien, Centraleuropa och österut i Ryssland. I Sverige funnen på ett tiotal lokaler norrut till södra Dalarna. Mest äldre fynd. Arten lever i små långsamt rinnande vatten, diken, bäckar. Några lokaler har förstörts, och arten har försvunnit. Sällsynt funnen i övriga Skandinavien, och även där mest äldre fynd. Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (10-750). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (50-300) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Arten hör hemma i små rinnande vatten med svag vattenströmning såsom diken och små bäckar, ofta i jordbruksmark. Den kan även förekomma i mindre åar, men aldrig i bergsbäckar eller starkt strömmande vattendrag. Den är ytterst lokal, men oftast talrik på de platser där den förekommer. Utvecklingen är ettårig, men i övrigt vet man ganska lite om dess biologi.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Vattenmassa
Vattenmassa
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp "Allätare" (omnivor)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Corixidae (buksimmare), Släkte Sigara, Art Sigara hellensii (C.R. Sahlberg, 1819) - bäckbuksimmare Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Bäckbuksimmare är funnen i Skandinavien, Centraleuropa och österut i Ryssland. I Sverige funnen på ett tiotal lokaler norrut till södra Dalarna. Mest äldre fynd. Arten lever i små långsamt rinnande vatten, diken, bäckar. Några lokaler har förstörts, och arten har försvunnit. Sällsynt funnen i övriga Skandinavien, och även där mest äldre fynd. Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (10-750). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (50-300) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Buksimmare är skinnbaggar med karaktäriskt utseende och beteende. De kan endast förväxlas med ryggsimare vilka också simmar med långa årliknande bakben men som namnet anger med ryggen nedåt. Hos buksimmare är det främre benen korta och skedformade medan mittbenen är relativt långa och smala. Ryggen är tillplattad (rundad hos ryggsimmare), ögonen stora och huvudet kännetecknas av en kort sugsnabel. Familjen har 35 arter i Sverige varav 15 hör till släktet Sigara. Arterna inom detta släkte är snarlika och mindre (7-8 mm) än arterna i släktet Corixa vilka kan vara upp till 16 mm. Släktet Micronecta, dvärgbuksimmare, med tre svenska arter är dock än mindre ca 2 mm. Sigara hellensii artbestäms genom utseendet på halsskölden vilken har karakteristiska korsande linjer samt på hannens framben.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för bäckbuksimmare

Länsvis förekomst och status för bäckbuksimmare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för bäckbuksimmare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige förekommer arten sällsynt och mycket lokalt i Göta- och Svealand. I Norge har arten endast tagits på två platser i landets sydöstra del, och inget fynd är av senare datum än 1940-talet. I Danmark finns den rapporterad från 10 platser, men endast från en av dem föreligger fynd efter 1950 och på liknande sätt förhåller det sig med förekomsten i södra Finland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Nepomorpha  
 • Överfamilj
  Corixoidea  
 • Familj
  Corixidae - buksimmare 
 • Underfamilj
  Corixinae  
 • Släkte
  Sigara  
 • Art
  Sigara hellensii(C.R. Sahlberg, 1819) - bäckbuksimmare

Arten hör hemma i små rinnande vatten med svag vattenströmning såsom diken och små bäckar, ofta i jordbruksmark. Den kan även förekomma i mindre åar, men aldrig i bergsbäckar eller starkt strömmande vattendrag. Den är ytterst lokal, men oftast talrik på de platser där den förekommer. Utvecklingen är ettårig, men i övrigt vet man ganska lite om dess biologi.

Ekologisk grupp: "Allätare" (omnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag, Vattenmassa

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Artens fläckvisa utbredning är i sig en faktor som gör den sårbar. Dessutom är den miljö till vilken den är knuten generellt hotad (i synnerhet i jordbrukslandskapet) och mycket lätt att förstöra genom t.ex. utdikning, torrläggning eller kulvertering. Artens eventuella känslighet för försurning eller organisk förorening är inte utredd.

Påverkan
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Vattengrumling (Stor negativ effekt)
De kända lokalerna bör skyddas mot alla ingrepp.

Jansson, A. 1986. The Corixidae (Heteroptera) of Europe and some adjacent regions. Acta entomol. Fennica 47: 1–94.

Jansson, A. 1996. Heteroptera, Nepomorpha, Aquatic Bugs. In Aquatic Insects of North Europe. P. 91-104. Apollo Books Stenstrup.

Kaiser, E. W. 1966. Vandtaeger (Heteroptera aquatica) i Thy. Flora og Fauna 72: 43–78.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Carl-Cedric Couleanos 1991. Rev. Ulf Bjelke 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Nepomorpha  
 • Överfamilj
  Corixoidea  
 • Familj
  Corixidae - buksimmare 
 • Underfamilj
  Corixinae  
 • Släkte
  Sigara  
 • Art
  Sigara hellensii, (C.R. Sahlberg, 1819) - bäckbuksimmare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Carl-Cedric Couleanos 1991. Rev. Ulf Bjelke 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.