Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  bågstreckad näbbmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Sophronia humerella
Bågstreckad näbbmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En liten brunaktig mal med ett längsstreck på framvingens framkant. Huvudet är ljust gråbeige, lite mörkare i mitten. Framvingens grundfärg är brun och på framkanten finns en böjd, vit strimma som börjar vid roten och når förbi mitten. Spetsområdet avgränsas inåt av ett par vita, sneda tvärlinjer som möter varandra i ungefär rät vinkel, och utanför dessa linjer syns två eller tre vita framkantsfläckar. Vingspetsen är näbblikt utdragen. Bågstreckad näbbmal liknar mycket den nära släktingen sikelstreckad näbbmal, men denna har bara en otydlig, böjd längsstrimma på framkanten. Båda finns i samma typ av habitat och kan därför lätt förväxlas om man inte studerar fjärilarna noggrant. Bakvingen har den typiska formen för stävmalar med en inbuktad utkant under spetsen, påminnande om stäven på en båt. Vingspann 9-10 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för bågstreckad näbbmal Observationer i Sverige för bågstreckad näbbmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Bågstreckad näbbmal har i Sverige bara påträffats i Skåne, Blekinge, Småland och Bohuslän samt på Öland. Den uppträder mycket lokalt. I Danmark är den funnen i de flesta provinser utom inom några på Jylland. Den saknas i Norge. I Finland är den bara känd från Södra Savolax och Norra Karelen, men har trots den begränsade utbredningen inte ansetts tillhöra de hotade arterna. I Storbritannien är den numera utdöd. Artens vidare utbredning omfattar så gott som hela Europa men den finns också i Turkiet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Utbredning Skåne till Bohuslän huvudsakligen Öland. Larven polyfag. Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (10-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 13000 km² och förekomstarean (AOO) till 100 (40-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Bågstreckad näbbmal tillhör de extrema sandmarkerna. Fjärilen flyger i juni-juli. Larven lever först och främst på fältmalört Artemisia campestris men också på hedblomster Helichrysum arenarium.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· fältmalört
· fältmalört
· hedblomster
· hedblomster
· noppor
· noppor
· röllika
· röllika
· timjan
· timjan
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Gelechiidae (stävmalar), Släkte Sophronia, Art Sophronia humerella (Denis & Schiffermüller, 1775) - bågstreckad näbbmal Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Utbredning Skåne till Bohuslän huvudsakligen Öland. Larven polyfag. Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (10-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 13000 km² och förekomstarean (AOO) till 100 (40-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En liten brunaktig mal med ett längsstreck på framvingens framkant. Huvudet är ljust gråbeige, lite mörkare i mitten. Framvingens grundfärg är brun och på framkanten finns en böjd, vit strimma som börjar vid roten och når förbi mitten. Spetsområdet avgränsas inåt av ett par vita, sneda tvärlinjer som möter varandra i ungefär rät vinkel, och utanför dessa linjer syns två eller tre vita framkantsfläckar. Vingspetsen är näbblikt utdragen. Bågstreckad näbbmal liknar mycket den nära släktingen sikelstreckad näbbmal, men denna har bara en otydlig, böjd längsstrimma på framkanten. Båda finns i samma typ av habitat och kan därför lätt förväxlas om man inte studerar fjärilarna noggrant. Bakvingen har den typiska formen för stävmalar med en inbuktad utkant under spetsen, påminnande om stäven på en båt. Vingspann 9-10 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för bågstreckad näbbmal

Länsvis förekomst och status för bågstreckad näbbmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för bågstreckad näbbmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Bågstreckad näbbmal har i Sverige bara påträffats i Skåne, Blekinge, Småland och Bohuslän samt på Öland. Den uppträder mycket lokalt. I Danmark är den funnen i de flesta provinser utom inom några på Jylland. Den saknas i Norge. I Finland är den bara känd från Södra Savolax och Norra Karelen, men har trots den begränsade utbredningen inte ansetts tillhöra de hotade arterna. I Storbritannien är den numera utdöd. Artens vidare utbredning omfattar så gott som hela Europa men den finns också i Turkiet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Gelechiidae - stävmalar 
 • Underfamilj
  Gelechiinae  
 • Släkte
  Sophronia  
 • Art
  Sophronia humerella(Denis & Schiffermüller, 1775) - bågstreckad näbbmal

Bågstreckad näbbmal tillhör de extrema sandmarkerna. Fjärilen flyger i juni-juli. Larven lever först och främst på fältmalört Artemisia campestris men också på hedblomster Helichrysum arenarium.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· fältmalört - Artemisia campestris (Viktig)
· hedblomster - Helichrysum arenarium (Viktig)
· noppor - Gnaphalium (Har betydelse)
· röllika - Achillea millefolium (Har betydelse)
· timjan - Thymus (Har betydelse)
Sandmarker med bågstreckad näbbmal och andra s.k. xerofila arter är starkt trängda genom ändrad eller upphörd hävd, eller genom exploatering för vägdragning och bebyggelse.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Artens utbredning i Sverige bör kartläggas och förekomsten av särskilt livskraftiga populationer bör gynnas av lämpliga rekommendationer i skötselplaner, oavsett om det gäller reservat eller icke skyddade områden. Åtgärder för att bevara populationer med bågstreckad näbbmal främjar också andra hotade organismer som är bundna till torra sandmarker.

Dansk rödlista 2010. [http://www.dmu.dk/dyrplanter/redlistframe/soegart/]

Elsner, G., Huemer, P. & Tokár, Z. 1999. Die Palpenmotten (Lepidoptera, Gelechiidae) Mitteleuropas. Bratislava. 208 s.

Fauna Europaea (mars 2012). [http://www.faunaeur.org/distribution.php] (Utbredningskarta - Europa)

Finsk rödlista 2010. [http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=371161&lan=en]

[http://www.hantsmoths.org.uk/species/0842.php]

Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Utgiven privat av Hans Hellberg, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Gelechiidae - stävmalar 
 • Underfamilj
  Gelechiinae  
 • Släkte
  Sophronia  
 • Art
  Sophronia humerella, (Denis & Schiffermüller, 1775) - bågstreckad näbbmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2012.