Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  backdvärgmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Stigmella sakhalinella
Backdvärgmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En liten dvärgmal som inte lätt kan skiljas från flera andra dvärgmalar. Huvudet är ockragult. Kragen och ögonlocken är gulvita. Mellankroppen är mörkbrun. Framvingen är glänsande bronsbrun i inre halvan och utanför tvärbandet mörkt purpurbrun. Det gulvita, svagt glänsande tvärbandet ligger lite utanför vingmitten och smalnar av framåt framkanten. Tvärbandet når fram till själva framkanten vilket det knappast gör hos den mycket lika björkdvärgmalen Stigmella luteella. Annars är dessa båda arter så lika varandra att man svårligen kan skilja dem år genom utseendet. Däremot är gångminorna hos arternas larver olika, och även deras genitalier kan särskiljas. Vingspann 4-4.5 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för backdvärgmal Observationer i Sverige för backdvärgmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Det första fyndet i Sverige gjordes av Ingvar Svensson 1990 i Djursholm (troligen invid Östbergavägen) i Stockholm, där den togs i ett exemplar på ljus på en torrbacke med stora björkar och tallar. Därefter har den bara påträffats en gång till i landet, nämligen ca 300 m NNV Skäftekärr i Böda på norra Öland i väldränerad skogsmark med diverse trädslag, även där på ljus. Försök har gjorts att hitta minor i Sverige på de kända lokalerna, men hittills har inga minor hittats. I Danmark och Finland har arten ännu inte hittats. I Norge finns åtminstone tre fynd från den sydligaste delen. Utbredningen sträcker sig vidare över ca 15 länder i Mellaneuropa och med ett hopp till östra Asien, där den är rapporterad från östra Ryssland och nordöstra Kina. Sannolikt är arten vanligare i naturen än vad hittills gjorda fynd visar, men i ett sådant välundersökt land som Sverige finns alltså bara två fynd hittills, vilket ändå tyder på speciella krav hos denna dvärgmal.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Backdvärgmal hittades för första gången i Sverige i Djursholm, Stockholm 1990. Därefter har den även påträffats i buskmarker på Öland 1995. De spridda fynden kan bero på att arten inte eftersökts på rätt sätt, eller på en expansion på senare år. Larven minerar bladen på björk och det bör finnas många lämpliga lokaler för den lilla oansenliga fjärilen, som lätt förbises. Mörkertalet kan vara mycket stort. På grund av bristande kunskap behålles arten som DD. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
De få fynd i vårt närområde som gjorts tyder på att arten föredrar torra backar eller marker med björk. Att arten har träffats på så sällan kan exempelvis bero på att den lägger ägg på blad ganska högt upp i träden och också flyger högt, vilket annars inte tycks vara fallet hos andra dvärgmalar. Fjärilen är i Sverige funnen i andra halvan i juni och larven bör vara aktiv under augusti-september.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Buskmark
Buskmark
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· björkar
· björkar
· vårtbjörk
· vårtbjörk
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Nepticulidae (dvärgmalar), Släkte Stigmella, Art Stigmella sakhalinella Puplesis, 1984 - backdvärgmal Synonymer mörkfransad björkdvärgmal, Stigmella discidia Schoorl & Wilkinson, 1986

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Backdvärgmal hittades för första gången i Sverige i Djursholm, Stockholm 1990. Därefter har den även påträffats i buskmarker på Öland 1995. De spridda fynden kan bero på att arten inte eftersökts på rätt sätt, eller på en expansion på senare år. Larven minerar bladen på björk och det bör finnas många lämpliga lokaler för den lilla oansenliga fjärilen, som lätt förbises. Mörkertalet kan vara mycket stort. På grund av bristande kunskap behålles arten som DD. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En liten dvärgmal som inte lätt kan skiljas från flera andra dvärgmalar. Huvudet är ockragult. Kragen och ögonlocken är gulvita. Mellankroppen är mörkbrun. Framvingen är glänsande bronsbrun i inre halvan och utanför tvärbandet mörkt purpurbrun. Det gulvita, svagt glänsande tvärbandet ligger lite utanför vingmitten och smalnar av framåt framkanten. Tvärbandet når fram till själva framkanten vilket det knappast gör hos den mycket lika björkdvärgmalen Stigmella luteella. Annars är dessa båda arter så lika varandra att man svårligen kan skilja dem år genom utseendet. Däremot är gångminorna hos arternas larver olika, och även deras genitalier kan särskiljas. Vingspann 4-4.5 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för backdvärgmal

Länsvis förekomst och status för backdvärgmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för backdvärgmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Det första fyndet i Sverige gjordes av Ingvar Svensson 1990 i Djursholm (troligen invid Östbergavägen) i Stockholm, där den togs i ett exemplar på ljus på en torrbacke med stora björkar och tallar. Därefter har den bara påträffats en gång till i landet, nämligen ca 300 m NNV Skäftekärr i Böda på norra Öland i väldränerad skogsmark med diverse trädslag, även där på ljus. Försök har gjorts att hitta minor i Sverige på de kända lokalerna, men hittills har inga minor hittats. I Danmark och Finland har arten ännu inte hittats. I Norge finns åtminstone tre fynd från den sydligaste delen. Utbredningen sträcker sig vidare över ca 15 länder i Mellaneuropa och med ett hopp till östra Asien, där den är rapporterad från östra Ryssland och nordöstra Kina. Sannolikt är arten vanligare i naturen än vad hittills gjorda fynd visar, men i ett sådant välundersökt land som Sverige finns alltså bara två fynd hittills, vilket ändå tyder på speciella krav hos denna dvärgmal.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Nepticuloidea  
 • Familj
  Nepticulidae - dvärgmalar 
 • Underfamilj
  Nepticulinae  
 • Tribus
  Nepticulini  
 • Släkte
  Stigmella  
 • Art
  Stigmella sakhalinellaPuplesis, 1984 - backdvärgmal
  Synonymer
  mörkfransad björkdvärgmal
  Stigmella discidia Schoorl & Wilkinson, 1986

De få fynd i vårt närområde som gjorts tyder på att arten föredrar torra backar eller marker med björk. Att arten har träffats på så sällan kan exempelvis bero på att den lägger ägg på blad ganska högt upp i träden och också flyger högt, vilket annars inte tycks vara fallet hos andra dvärgmalar. Fjärilen är i Sverige funnen i andra halvan i juni och larven bör vara aktiv under augusti-september.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Buskmark

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog, Lövskog, Ädellövskog, Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· björkar - Betula (Viktig)
· vårtbjörk - Betula pendula (Viktig)
På grund av kunskapsbrist är inga hot kända.
Inga åtgärder föreslås utom att björkar som finns på de två kända lokalerna bör vara kvar.

Aarvik, L. et al. 2000. Catalogus Lepidopterorum Norvegiae. Zoologisk Museum, Universitetet i Oslo. 192 s.

Bengtsson, B. Å. 2008. Karsholtia marianii, månlavmal s. 422. - I: Nationalnyckeln till Sverige flora och fauna. Fjärilar: Käkmalar-säckspinnare. Lepidoptera: Micropterigidae-Psychidae. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Fauna Europaea (mars 2012). [http://www.faunaeur.org/distribution.php] (Utbredningskarta - Europa)

Johansson, R. m. fl. 1990. The Nepticulidae and Opostegidae (Lepidoptera) of North West Europe. - Fauna Entomologica Scandinavica. Vol. 23. Part 1. Brill/SSP Ltd. 413 s.

Svensson, I. 1992. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1991. Ent. Tidskr. 113: 36-41.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997. Rev. Bengt Å. Bengtsson 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Nepticuloidea  
 • Familj
  Nepticulidae - dvärgmalar 
 • Underfamilj
  Nepticulinae  
 • Tribus
  Nepticulini  
 • Släkte
  Stigmella  
 • Art
  Stigmella sakhalinella, Puplesis, 1984 - backdvärgmal
  Synonymer
  mörkfransad björkdvärgmal
  Stigmella discidia Schoorl & Wilkinson, 1986
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997. Rev. Bengt Å. Bengtsson 2012.