Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  backglimsgallmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Caryocolum cauligenellum
Backglimsgallmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Framvingarna är marmorerade i mörkgrå och svarta färger med en grå vågig linje nära framvingens yttersta del från framkanten av vingen till dess bakkant. Bakvingarna är grå. Typiskt för arten är det fjälltäckta, ljusbeiga huvudet liksom vinglocken. Labialpalperna. är också ljusbeiga men har svartaktiga fjäll på utsidan av den basala leden. För säker identifiering hänvisas till Huemer (2010). Vingspann 11-14 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för backglimsgallmal Observationer i Sverige för backglimsgallmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Backglimgallmal Caryocolum cauligenella är i Sverige känd från Skåne, Öland och Gotland men har inte påträffats i Skåne på mer än 50 år. På öarna har den däremot fortfarande ett antal spridda förekomster. Den är känd från samtliga nordiska grannländer och förekommer i flertalet europeiska länder söderut till Grekland och vidare till Mellanöstern. Fjärilen ses sällan i större antal.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Förekommer på kalkpåverkade torrmarker med backglim (Silene nutans) i Skåne och på Öland och Gotland. Förekomsten i Skåne har minskat dramatiskt och inga fynd av arten har gjorts här under senare årtionden. Antalet lokalområden i landet skattas till 12 (6-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8000 (7500-36500) km² och förekomstarean (AOO) till 48 (24-80) km². (2005) 40. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)).
Ekologi
Larven lever i juni i en oftast kraftig gallbildning i stjälken av backglim Silene nutans. Stjälken blir mer eller mindre förkrympt, ibland bara några centimeter hög. På betade marker påträffas gallerna mestadels i plantor som står skyddade från kreaturen av taggiga buskar o.d. Fjärilen flyger i augusti på sand- och alvarmarker.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Buskmark
Buskmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· backglim
· backglim
· kvastglim
· kvastglim
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Gelechiidae (stävmalar), Släkte Caryocolum, Art Caryocolum cauligenellum (Schmid, 1863) - backglimsgallmal Synonymer backglimgallmal, Caryocolum cauligenella (Schmid, 1863)

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Förekommer på kalkpåverkade torrmarker med backglim (Silene nutans) i Skåne och på Öland och Gotland. Förekomsten i Skåne har minskat dramatiskt och inga fynd av arten har gjorts här under senare årtionden. Antalet lokalområden i landet skattas till 12 (6-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8000 (7500-36500) km² och förekomstarean (AOO) till 48 (24-80) km². (2005) 40. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)).
Framvingarna är marmorerade i mörkgrå och svarta färger med en grå vågig linje nära framvingens yttersta del från framkanten av vingen till dess bakkant. Bakvingarna är grå. Typiskt för arten är det fjälltäckta, ljusbeiga huvudet liksom vinglocken. Labialpalperna. är också ljusbeiga men har svartaktiga fjäll på utsidan av den basala leden. För säker identifiering hänvisas till Huemer (2010). Vingspann 11-14 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för backglimsgallmal

Länsvis förekomst och status för backglimsgallmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för backglimsgallmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Backglimgallmal Caryocolum cauligenella är i Sverige känd från Skåne, Öland och Gotland men har inte påträffats i Skåne på mer än 50 år. På öarna har den däremot fortfarande ett antal spridda förekomster. Den är känd från samtliga nordiska grannländer och förekommer i flertalet europeiska länder söderut till Grekland och vidare till Mellanöstern. Fjärilen ses sällan i större antal.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Gelechiidae - stävmalar 
 • Underfamilj
  Gelechiinae  
 • Släkte
  Caryocolum  
 • Art
  Caryocolum cauligenellum(Schmid, 1863) - backglimsgallmal
  Synonymer
  backglimgallmal
  Caryocolum cauligenella (Schmid, 1863)

Larven lever i juni i en oftast kraftig gallbildning i stjälken av backglim Silene nutans. Stjälken blir mer eller mindre förkrympt, ibland bara några centimeter hög. På betade marker påträffas gallerna mestadels i plantor som står skyddade från kreaturen av taggiga buskar o.d. Fjärilen flyger i augusti på sand- och alvarmarker.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Buskmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· backglim - Silene nutans (Viktig)
· kvastglim - Silene otites (Har betydelse)
Skogsplantering, igenväxning och hårdexploatering. För stark stam av vildkaniner har sannolikt skadat arten i Skåne. Alltför kraftig betning, exempelvis fårbetning, kan medföra att gallerna blir uppätna. Det är av stor vikt att man behåller en del taggbuskage på betesmarker så plantorna står skyddade från kreaturen.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Skogsplantering och andra genomgripande förändringar av markanvändningen bör undvikas på backglimlokaler. Lätt betning är önskvärd för att hindra alltför stark igenväxning, men kan behöva kompletteras med lätt buskröjning. Vildkaninstammen bör hållas på rimlig nivå.

Benander, P. 1928. Familjen Gelechiidae, s.79. Svensk Insektfauna. Rekv. nr. 31.

Huemer, P. 1988. A taxonomic revision of Caryocolum (Lepidoptera: Gelechiidae). Bulletin of the British Museum (Natural History), Entomology series, Vol 57, No 3.

Huemer, P. & Karsholt, O. 2010. Microlepidoptera of Europe. Volume 6. Gelechiidae II (Gelechiinae: Gnorimoschemini). Apollo Books. Stenstrup.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997. Rev. Göran Palmqvist 2011.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Gelechiidae - stävmalar 
 • Underfamilj
  Gelechiinae  
 • Släkte
  Caryocolum  
 • Art
  Caryocolum cauligenellum, (Schmid, 1863) - backglimsgallmal
  Synonymer
  backglimgallmal
  Caryocolum cauligenella (Schmid, 1863)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997. Rev. Göran Palmqvist 2011.