Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  backsiljeplattmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Agonopterix parilella
Backsiljeplattmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Huvud, mellankropp, vingtäckare och vingbas ljust ockragula. Framvinge mörkt och varmt brun med viss glans. Vid diskfältets yttre kant finns en liten rund, vit fläck, omgiven av en tunn cirkel av mörka fjäll. Mitt emellan vingbasen och den vita fläcken finns en eller två svartaktiga punkter mitt i diskfältet. I övrigt saknar vingen andra teckningar. Arten liknar mycket siljeplattmal Agonopterix selini, men denna har en ljusare och mer vattnad framvinge samt ofta ytterligare en liten vit fläck innanför den vid diskfältets slut. Vingspann 13-16 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för backsiljeplattmal Observationer i Sverige för backsiljeplattmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har varit utbredd och ej ovanlig i sydöstra Skåne, men få fynd föreligger från senare tid. Den har bl.a. konstaterats från Sandhammaren, Ystad och Benestadsområdet. En starkt begränsad population finns även i Sandby (ca 1 km söder om Gårdby) på Öland längs med den östra landsvägen. Den är inte känd från de nordiska grannländerna, men förekommer i Baltikum och i Mellaneuropa söderut till Italien samt i södra Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Förekommer endast lokalt på torra sandmarker med backsilja (Peucedanum oreocelium) på mellersta Öland och sydöstra Skåne. I Skåne tycks arten inte ha överlevt på de sandmarker som gödslats. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (4-16). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2500 (2052-6780) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (16-64) km². -2005. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)).
Ekologi
Larven lever sällskapligt i början av juni i bladnystan av backsilja Peucedanum oreoselinum på öppna eller glest trädbevuxna sandmarker och sydbranter. Under år då arten lokalt uppträder i något större numerär (numera mycket sällan), kan larverna, när de börjar bli fullvuxna, äta upp nästan alla delar av sin värdväxt så att bara en del av stjälken återstår. Förpuppningen sker vid marken. Fjärilen flyger i juli-augusti i skymningen och kommer ibland till ljus men ses sällan flygande.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· backsilja
· backsilja
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Depressariidae (plattmalar), Släkte Agonopterix, Art Agonopterix parilella (Treitschke, 1835) - backsiljeplattmal Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Förekommer endast lokalt på torra sandmarker med backsilja (Peucedanum oreocelium) på mellersta Öland och sydöstra Skåne. I Skåne tycks arten inte ha överlevt på de sandmarker som gödslats. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (4-16). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2500 (2052-6780) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (16-64) km². -2005. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)).
Huvud, mellankropp, vingtäckare och vingbas ljust ockragula. Framvinge mörkt och varmt brun med viss glans. Vid diskfältets yttre kant finns en liten rund, vit fläck, omgiven av en tunn cirkel av mörka fjäll. Mitt emellan vingbasen och den vita fläcken finns en eller två svartaktiga punkter mitt i diskfältet. I övrigt saknar vingen andra teckningar. Arten liknar mycket siljeplattmal Agonopterix selini, men denna har en ljusare och mer vattnad framvinge samt ofta ytterligare en liten vit fläck innanför den vid diskfältets slut. Vingspann 13-16 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för backsiljeplattmal

Länsvis förekomst och status för backsiljeplattmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för backsiljeplattmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.



Arten har varit utbredd och ej ovanlig i sydöstra Skåne, men få fynd föreligger från senare tid. Den har bl.a. konstaterats från Sandhammaren, Ystad och Benestadsområdet. En starkt begränsad population finns även i Sandby (ca 1 km söder om Gårdby) på Öland längs med den östra landsvägen. Den är inte känd från de nordiska grannländerna, men förekommer i Baltikum och i Mellaneuropa söderut till Italien samt i södra Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Depressariidae - plattmalar 
 • Släkte
  Agonopterix  
 • Art
  Agonopterix parilella(Treitschke, 1835) - backsiljeplattmal

Larven lever sällskapligt i början av juni i bladnystan av backsilja Peucedanum oreoselinum på öppna eller glest trädbevuxna sandmarker och sydbranter. Under år då arten lokalt uppträder i något större numerär (numera mycket sällan), kan larverna, när de börjar bli fullvuxna, äta upp nästan alla delar av sin värdväxt så att bara en del av stjälken återstår. Förpuppningen sker vid marken. Fjärilen flyger i juli-augusti i skymningen och kommer ibland till ljus men ses sällan flygande.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· backsilja - Peucedanum oreoselinum (Viktig)
Igenväxning, skogsplantering och bebyggelse eller annan exploatering. Flera av artens tidigare förekomster i Sandhammarsområdet i sydöstra Skåne har genomgått kraftig igenväxning, vilket försämrat artens överlevnadsmöjligheter drastiskt. Igenväxningen av sandiga marker har ökat kraftigt och det finns uppgifter på att sandstäpp har minskat med 50% på 9 år i östra Skåne (1994). På Öland har intensivt bete inom ett stängslat område delvis förstört en del av det enda område som arten förekommer på inom i Sandby socken.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Exploatering och igenväxning bör förhindras där värdväxten finns. Måttlig betning i alternerande fållor kan vara gynnsam.

Hannemann, H.J. 1995. Kleinschmetterlinge oder Microlepidoptera. IV. Flachleibmotten (Depressariidae). Gustav Fischer Verlag, Jena. .

Palm, E. 1989. Nordeuropas Prydvinger. Danmarks Dyreliv Bind 4. Fauna Bøger, København.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1989. Rev. Ingvar Svensson 1994, Bengt Å. Bengtsson 2011.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Depressariidae - plattmalar 
 • Släkte
  Agonopterix  
 • Art
  Agonopterix parilella, (Treitschke, 1835) - backsiljeplattmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1989. Rev. Ingvar Svensson 1994, Bengt Å. Bengtsson 2011.