Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  balsamtråding

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Inocybe tricolor
Balsamtråding Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Denna medelstora trådskivling har en fibrillös eller tilltryckt småfjällig brun hatt med mer eller mindre inslag av vinrött. De täta lamellerna är från början gulgrå. Foten är åtminstone från början vitaktig uppåt, men mörknar med tiden till brunröd mot basen. Sporerna är 7,5–9 x 5–6 µm, brett mandelformiga med något tillspetsad topp. Cystiderna är cylindriska till något klubbformiga och tämligen tunnväggiga. Arten tillhör den s.k. pyriodora-gruppen som kännetecknas av en stark, sötaktig lukt som brukar liknas vid perubalsam.
Utbredning
Länsvis förekomst för balsamtråding Observationer i Sverige för balsamtråding
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Balsamtråding är endast känd från två lokaler i landet: Kinnekulle i Västergötland och nära Storsjön i Jämtland. Den bör kunna hittas på fler lokaler med lämplig biotop. Det är även i övrigt en sällsynt och föga känd art som veterligen bara är funnen i södra Tyskland, Österrike och Frankrike.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Bildar mykorrhiza med gran i barrskog, helst örtrik kalkgranskog. 2 kända aktuella lokaler i landet. Lätt igenkännbar och uppenbarligen mycket sällsynt art, knuten till exklusiva miljöer. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 400 (40-800). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (20). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (2-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (1180-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (16-100) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Svampen bildar mykorrhiza med gran på utpräglat kalkrik mark. De bägge svenska lokalerna ligger i fuktig granskog nära källflöden.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gran
· gran
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Crepidotaceae, Släkte Inocybe (trådingar), Art Inocybe tricolor Kühner - balsamtråding Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med gran i barrskog, helst örtrik kalkgranskog. 2 kända aktuella lokaler i landet. Lätt igenkännbar och uppenbarligen mycket sällsynt art, knuten till exklusiva miljöer. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 400 (40-800). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (20). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (2-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (1180-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (16-100) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Denna medelstora trådskivling har en fibrillös eller tilltryckt småfjällig brun hatt med mer eller mindre inslag av vinrött. De täta lamellerna är från början gulgrå. Foten är åtminstone från början vitaktig uppåt, men mörknar med tiden till brunröd mot basen. Sporerna är 7,5–9 x 5–6 µm, brett mandelformiga med något tillspetsad topp. Cystiderna är cylindriska till något klubbformiga och tämligen tunnväggiga. Arten tillhör den s.k. pyriodora-gruppen som kännetecknas av en stark, sötaktig lukt som brukar liknas vid perubalsam.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för balsamtråding

Länsvis förekomst och status för balsamtråding baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för balsamtråding

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Balsamtråding är endast känd från två lokaler i landet: Kinnekulle i Västergötland och nära Storsjön i Jämtland. Den bör kunna hittas på fler lokaler med lämplig biotop. Det är även i övrigt en sällsynt och föga känd art som veterligen bara är funnen i södra Tyskland, Österrike och Frankrike.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Crepidotaceae  
 • Släkte
  Inocybe - trådingar 
 • Art
  Inocybe tricolorKühner - balsamtråding

Svampen bildar mykorrhiza med gran på utpräglat kalkrik mark. De bägge svenska lokalerna ligger i fuktig granskog nära källflöden.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Lokalen i Jämtland ligger i ett naturreservat. Det främsta hotet mot lokalen på Kinnekulle är avverkning av artens värdträd och förändringar i dess skogsmiljö. Svampindividers markmycel är som regel långlivade, flera decennier och mer, varför ett avbrott i tillgången till värdträd kan leda till utdöende på platsen, vilket är speciellt allvarligt för ovanliga arter. Även körskador och skogliga åtgärder som markberedning kan vara ödesdigert mycelet.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Växtplatsen på Kinnekulle bör undantas från avverkning eller andra skogliga åtgärder. Lokalen hyser förutom denna art också många andra sällsynta svampar och bör därför ges ett juridiskt skydd. Arten kan vara förbisedd och bör eftersökas i andra områden med lämpliga miljöer. Dess utveckling bör övervakas genom floraväkteri.

Kuyper, Th.W. 1986. A revision of the genus Inocybe in Europe. Persoonia Supplement Vol. 3.

Moser, M.M. 1978. Fung. rar. Ic. 7, pl. 56c.

Stangl, J. 1989. Die Gattung Inocybe in Bayern. Hoppea. Denkschriften der Regensburgischen Botanischer Gesellschaft. Bd 46.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 2002.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Crepidotaceae  
 • Släkte
  Inocybe - trådingar 
 • Art
  Inocybe tricolor, Kühner - balsamtråding
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 2002.