Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  baltisk sandstilettfluga

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Acrosathe baltica
Baltisk sandstilettfluga Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Baltisk sandstilettfluga är en ca 10 mm lång silvervit, relativt smal fluga med i övrigt för familjen typiskt ”stilettformad” bakkropp. Baltisk sandstilettfluga skiljer sig endast i detaljer från den i fält utseendemässigt nästan identiska och allmän sandstilettfluga Acrosathe annulata. De kan dock skiljas på att den senare har ett till två borst på mellanlårets undersida, medan dessa borst saknas helt hos baltisk sandstilettfluga.
Utbredning
Länsvis förekomst för baltisk sandstilettfluga Observationer i Sverige för baltisk sandstilettfluga
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Vid genomgång av inventeringsmaterial 1987 från Ulla Hau på Fårö, Gotland, visade det sig att de fyra insamlade individerna av släktet Acrosathe tillhörde en ny art (Sörensson 1989). Arten beskrevs sedermera av Andersson (1994). Det visade sig också att arten redan 1922–23 hade insamlats på Gotska Sandön (Jansson, 1925). Trots att de sydsvenska dynområdena är relativt väl undersökta finns inga rapporter från fastlandet ej heller från övriga Norden (Larsson 2002). Därefter är arten funnen på ett sanddynsområde på östra Gotland (Mullvads strandskog, 2012). Under den korta tid som har förflutit sedan arten beskrevs har inget framkommit om fynd på annat håll i världen. Arten bedöms dock kunna förekomma i dynlandskap längs Östersjön kuster.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(ii,iii)c(iv)+2ab(ii,iii)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)
Den kända utbredningen är begränsad till dynsandstränder på Gotland och Gotska Sandön. Hitills är arten bara känd från Sverige, men den är nyligen urskild som egen art och har hittills bara varit föremål för begränsat eftersök i grannländerna. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (3-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2000 (1500-15000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (8-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea och kvalitén på artens habitat. Igenväxning har minskat habitatarean både på Fårö och Sandön under senare tid. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(ii,iii)c(iv)+2ab(ii,iii)c(iv)).
Ekologi
Baltiska sandstilettflugan är en dynlevande art som endast förekommer i öppna eller halvöppna dynområden med stark solinstråling. Den förekommer ej i uppvuxen tallskog med tät markvegation. På Gotska Sandön sitter flugan gärna på sanden på solbelysta och varma dynsandområden och gör då och då små snabba marknära flygturer. Den silvervita behåringen är en perfekt kamouflagedräkt i solbelysta sandiga marker. Jansson (1925) anger arten som ”tämligen allmän på dyner och öppna sandfläckar. 10 ex samlades in.” Sörenssons fynd i Ulla Hau härrör i huvudsak från fällmaterial från första halvan av juni och från mitten av juni till slutet av augusti. Förf. har observerat arten på Gotska Sandön från mitten till slutet av juni (1996 och 2002) på stranddyner runt om ön samt även på ett öppet sandområde på den med ungtall delvis beväxta sydsluttning av norra dynen. Arten noterades ej vid förf. övriga besök på ön som inföll tidigare eller senare på året. Liksom den närstående och i sandbiotoper vanliga arten A. annulata förmodas hanar samlas i små grupper några meter över sanden. Likaså torde honan med “spretande ben” trycka ner bakkroppsspetsen i sanden så långt det går och på så sätt lägga ett ägg, ett förlopp som tar mindre än 30 sek (Stubbs & Drake 2001). Larver av sandstilettflugor är smala, ormlika varelser som rör sig snabbt under sanden på jakt efter larver av skalbaggar, fjärilar eller flugor. Baltiska sandstilettflugans larv är dock ej beskriven och dess speciella villkor är inte kända.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Therevidae (stilettflugor), Släkte Acrosathe, Art Acrosathe baltica Andersson, 1994 - baltisk sandstilettfluga Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(ii,iii)c(iv)+2ab(ii,iii)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Den kända utbredningen är begränsad till dynsandstränder på Gotland och Gotska Sandön. Hitills är arten bara känd från Sverige, men den är nyligen urskild som egen art och har hittills bara varit föremål för begränsat eftersök i grannländerna. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (3-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2000 (1500-15000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (8-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea och kvalitén på artens habitat. Igenväxning har minskat habitatarean både på Fårö och Sandön under senare tid. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(ii,iii)c(iv)+2ab(ii,iii)c(iv)).
Baltisk sandstilettfluga är en ca 10 mm lång silvervit, relativt smal fluga med i övrigt för familjen typiskt ”stilettformad” bakkropp. Baltisk sandstilettfluga skiljer sig endast i detaljer från den i fält utseendemässigt nästan identiska och allmän sandstilettfluga Acrosathe annulata. De kan dock skiljas på att den senare har ett till två borst på mellanlårets undersida, medan dessa borst saknas helt hos baltisk sandstilettfluga.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för baltisk sandstilettfluga

Länsvis förekomst och status för baltisk sandstilettfluga baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för baltisk sandstilettfluga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Vid genomgång av inventeringsmaterial 1987 från Ulla Hau på Fårö, Gotland, visade det sig att de fyra insamlade individerna av släktet Acrosathe tillhörde en ny art (Sörensson 1989). Arten beskrevs sedermera av Andersson (1994). Det visade sig också att arten redan 1922–23 hade insamlats på Gotska Sandön (Jansson, 1925). Trots att de sydsvenska dynområdena är relativt väl undersökta finns inga rapporter från fastlandet ej heller från övriga Norden (Larsson 2002). Därefter är arten funnen på ett sanddynsområde på östra Gotland (Mullvads strandskog, 2012). Under den korta tid som har förflutit sedan arten beskrevs har inget framkommit om fynd på annat håll i världen. Arten bedöms dock kunna förekomma i dynlandskap längs Östersjön kuster.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Asiloidea  
 • Familj
  Therevidae - stilettflugor 
 • Släkte
  Acrosathe  
 • Art
  Acrosathe balticaAndersson, 1994 - baltisk sandstilettfluga

Baltiska sandstilettflugan är en dynlevande art som endast förekommer i öppna eller halvöppna dynområden med stark solinstråling. Den förekommer ej i uppvuxen tallskog med tät markvegation. På Gotska Sandön sitter flugan gärna på sanden på solbelysta och varma dynsandområden och gör då och då små snabba marknära flygturer. Den silvervita behåringen är en perfekt kamouflagedräkt i solbelysta sandiga marker. Jansson (1925) anger arten som ”tämligen allmän på dyner och öppna sandfläckar. 10 ex samlades in.” Sörenssons fynd i Ulla Hau härrör i huvudsak från fällmaterial från första halvan av juni och från mitten av juni till slutet av augusti. Förf. har observerat arten på Gotska Sandön från mitten till slutet av juni (1996 och 2002) på stranddyner runt om ön samt även på ett öppet sandområde på den med ungtall delvis beväxta sydsluttning av norra dynen. Arten noterades ej vid förf. övriga besök på ön som inföll tidigare eller senare på året. Liksom den närstående och i sandbiotoper vanliga arten A. annulata förmodas hanar samlas i små grupper några meter över sanden. Likaså torde honan med “spretande ben” trycka ner bakkroppsspetsen i sanden så långt det går och på så sätt lägga ett ägg, ett förlopp som tar mindre än 30 sek (Stubbs & Drake 2001). Larver av sandstilettflugor är smala, ormlika varelser som rör sig snabbt under sanden på jakt efter larver av skalbaggar, fjärilar eller flugor. Baltiska sandstilettflugans larv är dock ej beskriven och dess speciella villkor är inte kända.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Levande djur (Viktig)
Arten tycks behöva öppna dynsandområden, gärna i skyddat läge och med kraftig solinstråling för sin utveckling. Den klarar varken för stort slitage eller igenväxning. På Gotska Sandön torde dessa förutsättningar fortfarande finnas under den närmaste tiden trots de senaste decenniernas snabba igenväxning av blottad sandmark. På Fårön är däremot den pågående igenväxningen ett uppenbart hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Det är viktigt att förhindra igenväxning eller exploatering av aktuella lokaler. Noggrannare studier och kartläggande av artens biologi (och utbredning) erfordras för att precisera ytterligare åtgärder. Arten bör eftersökas på övriga lämpliga lokaler på Gotland och Öland och ev. svenska fastlandet samt våra östra grannländer för att klargöra dess utbredning och habitatkrav.

Andersson, H. 1994. A new species of Acrosathe (Diptera, Therevidae) from the Baltic Islands. Stobaeana 2: 1–6.

Bartsch, H. 1998. Blomflugor och andra insekter på Gotska Sandön. Länstyrelsen i Gotlands län, Livsmiljö-enheten, rapport Nr 7 1998: 1–15.

Bartsch, H. 2002. Kompletterande rapport över inventering av Diptera & Hymenoptera t. o. m. år 2000 inom Gotska Sandöns nationalpark, Gotlands län. Rapport till Naturvårdsverket med bilaga (ej publ.).

Jansson, A. 1925. Die Insekten-, Myriopoden- und Isopodenfauna der Gotska Sandön. Örebro.

Larsson, K. 2002. Övervakning av kustnära sanddyner – litteraturstudie och förslag till övervakningsprogram.

Länsstyrelsen i Skåne län. Rapport 2002:11. 37 sid.

Lyneborg, L. 1989. In: Soos, A. & Papp, L. Catalogue of Palaearctic Diptera, Volume 6: 11–35. Budapest.

Stubbs, A. & Drake, M. 2001. British Soldierflies and their allies. British Entomological and Natural History Society. Dorchester. Sörensson, M. 1989. Insektsfaunan i Ulla Hau och några andra gotländska sanddynområden. Länsstyrelsen i Gotlands län. Naturvårdsfunktionen.

Veen, M. van 2005. Therevidae of northwest Europe. http://home.hccnet.nl/mp.van.veen/therevidae/therevidae.html. Last updated 29.12.2005. Download Oct. 2007. .

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Bartsch 2003. Rev. Hans Bartsch 2007. © ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Asiloidea  
 • Familj
  Therevidae - stilettflugor 
 • Släkte
  Acrosathe  
 • Art
  Acrosathe baltica, Andersson, 1994 - baltisk sandstilettfluga
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Bartsch 2003. Rev. Hans Bartsch 2007. © ArtDatabanken, SLU 2008.