Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  banbjörnbär

Organismgrupp Kärlväxter Rubus bifrons
Banbjörnbär Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Banbjörnbär är ett äkta björnbär Rubus sect. Rubus, inom serien Discolores, med vintergröna blad. I herbariet liknar den mest armeniskt björnbär R. armeniacus, men i naturen ser den på håll mer ut som raspbjörnbär R. radula. Alf Oredsson har beskrivit hur man känner igen banbjörnbäret, främst på dess stundom tre- till fyrtaliga blad med de nedre småbladens skaft fästade långt ut på de mellersta småbladens skaft, och på en fin tandning med tänder som pekar åt olika håll (Oredsson 2006).
Utbredning
Länsvis förekomst för banbjörnbär Observationer i Sverige för banbjörnbär
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Banbjörnbär upptäcktes av Georg Pålman 1909 på banvallen mellan Kävlinge och Lund. Alf Oredsson visade 2006 att den finns kvar i samma område och den är nu känd från en handfull närliggande lokaler kring Lerbäcksskolan i Lund (Oredsson 2006). År 2009 blev den också funnen av Stefan Hult nära Vänern i Frändefors (SO Dalsland), där det finns ett litet (några få kvadratmeter) men välutvecklat bestånd som ger intryck av att vara nyetablerat (Eriksson & Hult 2010). Utanför Sverige finns arten i Centraleuropa, från Nederländerna och Frankrike till Polen och Slovenien, med utpostlokaler i Danmark och norra Tyskland (Weber 1985, Zielinski 2004).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
Banbjörnbär är ett äkta björnbär som finns på några närliggande lokaler i Lund. Det finns spekulationer om att arten möjligen kan ha kommit till Sverige med koltransporter i slutet av 1800- eller början 1900-talet. Arten har även påträffats på en lokal i Dalsland, dit den verkar ha kommit i sen tid med timmer. Arten hotas av exploatering och bortröjning. Antalet reproduktiva individer skattas till 20 (10-50). Antalet lokalområden i landet skattas till 1. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 4 km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Lokalerna i Lund är omkring en skola och idrottsplats, i (cykel)vägkanter och häckar. I Dalsland växer den i ett skogsbryn vid en parkeringsplats.
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Buskmark
Buskmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Rosales (rosordningen), Familj Rosaceae (rosväxter), Släkte Rubus (rubusar), Art Rubus bifrons Vest - banbjörnbär Synonymer banbjrönbär

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)

Dokumentation Banbjörnbär är ett äkta björnbär som finns på några närliggande lokaler i Lund. Det finns spekulationer om att arten möjligen kan ha kommit till Sverige med koltransporter i slutet av 1800- eller början 1900-talet. Arten har även påträffats på en lokal i Dalsland, dit den verkar ha kommit i sen tid med timmer. Arten hotas av exploatering och bortröjning. Antalet reproduktiva individer skattas till 20 (10-50). Antalet lokalområden i landet skattas till 1. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 4 km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Banbjörnbär är ett äkta björnbär Rubus sect. Rubus, inom serien Discolores, med vintergröna blad. I herbariet liknar den mest armeniskt björnbär R. armeniacus, men i naturen ser den på håll mer ut som raspbjörnbär R. radula. Alf Oredsson har beskrivit hur man känner igen banbjörnbäret, främst på dess stundom tre- till fyrtaliga blad med de nedre småbladens skaft fästade långt ut på de mellersta småbladens skaft, och på en fin tandning med tänder som pekar åt olika håll (Oredsson 2006).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för banbjörnbär

Länsvis förekomst och status för banbjörnbär baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för banbjörnbär

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Banbjörnbär upptäcktes av Georg Pålman 1909 på banvallen mellan Kävlinge och Lund. Alf Oredsson visade 2006 att den finns kvar i samma område och den är nu känd från en handfull närliggande lokaler kring Lerbäcksskolan i Lund (Oredsson 2006). År 2009 blev den också funnen av Stefan Hult nära Vänern i Frändefors (SO Dalsland), där det finns ett litet (några få kvadratmeter) men välutvecklat bestånd som ger intryck av att vara nyetablerat (Eriksson & Hult 2010). Utanför Sverige finns arten i Centraleuropa, från Nederländerna och Frankrike till Polen och Slovenien, med utpostlokaler i Danmark och norra Tyskland (Weber 1985, Zielinski 2004).
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Rubus - rubusar 
 • Undersläkte
  Rubus subgen. Rubus - björnbär 
 • Sektion
  Rubus sect. Rubus - äkta björnbär 
 • Art
  Rubus bifronsVest - banbjörnbär
  Synonymer
  banbjrönbär

Lokalerna i Lund är omkring en skola och idrottsplats, i (cykel)vägkanter och häckar. I Dalsland växer den i ett skogsbryn vid en parkeringsplats.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land

Biotoper där arten kan förekomma: Buskmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Det enda påtagliga hotet är direkt förstörelse av växtplatserna i samband med nybygge, dikesrensning eller omdragning av vägar. Eftersom alla lokalerna i Lund ligger inne i en tätort är de extra utsatta.

Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Bestånden bör uppmärksammas hos aktuella fastighetsägare, kommuner och väghållare så att de inte röjs bort av misstag.

Oredsson, A. 2006. Banbjörnbäret är kvar! Botaniska Notiser 139: 1-9.

Eriksson, K. & Hult, S. 2010. Växtfynd i Dalsland. Svensk Botanisk Tidskrift 104: 129-208.

Weber, H.E. 1985. Rubus. I: Hegi, G. (red.), Illustrierte Flora von Mitteleuropa, Band IV, Teil 2A. Berlin.

Zielinski, J. 2004. The genus Rubus (Rosaceae) in Poland. Polish Botanical Studies 16.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Ryde 2014. © ArtDatabanken, SLU 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Rubus - rubusar 
 • Undersläkte
  Rubus subgen. Rubus - björnbär 
 • Sektion
  Rubus sect. Rubus - äkta björnbär 
 • Art
  Rubus bifrons, Vest - banbjörnbär
  Synonymer
  banbjrönbär
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Ryde 2014. © ArtDatabanken, SLU 2015.