Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  bandad björnblomfluga

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Arctophila bombiformis
Bandad björnblomfluga Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En stor, långhårig art med ett brett tvärband av svart behåring på ryggskölden och gulhårig skutell. Bakkroppen är vithårig med ett brett tvärband av svart behåring mitt på. Förekommer sällsynt i fuktiga skogar och raviner i Skåne.

Längd 15-20 mm. Huvud i profil med nedåt långt utdraget och spetsigt ansikte samt svagt framskjutande men utbredd ansiktsbuckla. Ansikte gult till gulbrunt och grå- eller gulpudrat med svartglänsande kinder. Antenner gulbruna med litet, runt tredje segment och långhårigt (fjäderlikt) antennborst. Panna mörk och gråpudrad. Ögon nakna, hos hanen nästan sammanstötande i knappt främre halvan (åtskilda av en smal svart strimma). Ryggsköld och skutell med lång, tät behåring. Ryggsköldens främre tredjedel och åtminstone bakre halvan av skutellen med gulvit behåring, däremellan är behåringen svart. Sidoplåtar svarta; vissa med lång behåring, andra nakna. Även bakkroppen har övervägande mörk grundfärg; framtill och baktill med lång och åtliggande vit behåring, däremellan med ett band av kortare, åtliggande svart behåring. Vingar med skuggad bas, vingfläck och brunt vingmärke. Vingfjäll och svängkolvar mörka. Lår svarta med gulaktig spets; hanens baklår kraftigt uppsvällda. Skenben mörka med ljusare bas och spets. Fötter övervägande gula; de yttre segmenten mörka på ovansidan.
Den närstående arten Arctophila superbiens saknar svarta tvärband på ryggsköld och bakkropp. En annan art som i en av sina former har likartad färgsättning är Volucella bombylans. Hos denna art är dock vingens främre bakkantribba framtill vinklad inåt mot basen. Båda arterna har en färgsättning som påminner om den hos trädgårdshumla Bombus hortorum.
Utbredning
Länsvis förekomst för bandad björnblomfluga Observationer i Sverige för bandad björnblomfluga
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige förekommer bandad björnblomfluga endast i Skåne. Det senaste fyndet gjordes 1991 i Fyledalen i landskapets sydöstra del. Det gjordes även ett fåtal fynd mellan 1915 och 1935 från Söderåsen i nordväst till Maglehem i öster och Krageholm i söder. I Danmark är arten ovanlig till sällsynt, och förekommer på stora delar av Jylland samt på Bornholm. De fåtaliga fynden från Själland är alla minst 50 år gamla. I Norge finns såväl nya som äldre fynd från Oslo och norrut i dalgångarna till Lillehammer samt från Trondheimsområdet. I övriga Europa förekommer arten framför allt i bergstrakter från norra Tyskland och Polen söderut till Spanien, Italien och Balkan samt på Kreta, i Turkiet och i Kaukasus.
Under 1800-talets förra hälft påträffades arten på minst fyra lokaler i södra Skåne. Därefter är den funnen i Skåne vid Krageholm (1915), Maglehem (1930), Ignaberga (1932), Klöva Hallar, Skäralid (1935) och senast vid Fyledalen (1991).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
B2ab(iii,iv,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Arten var under första delen av 1900-talet känd från flera (>12) lokaler i södra Skåne:bl.a. Krageholm (1915), Maglehem (1930), Ignaberga (1932) samt Klöva Hallar och Skäralid (1935). Det senaste fyndet är från Fyledalen (1991). Arten är stor och iögonfallande och det kan därför antas att antalet lokalerna mycket få. Habitatet är lövskog i bl a raviner, med anslutande blomrika marker. Antalet lokalområden i landet skattas till 1 (1-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 100 (4-3000) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (4-20) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden (många äldre lokaler - få aktuella) och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv,v)c(iv)).
Ekologi
Bandad björnblomfluga förekommer i äldre skog med träd under nedbrytning, gärna i skuggiga och fuktiga bestånd av bok med inblandning av gran. Flugan påträffas i gläntor, intill stigar och längs mindre vattendrag. I Skåne finns den företrädesvis i raviner med sumpiga områden och översilningsmarker. I Norge är den känd från dalgångar, men också genom ett udda fynd i fjällbjörkskog på en höjd av 760 m ö.h. I Sverige har arten främst setts besöka blommor av åkervädd Knautia arvensis. I Danmark besöker den också blommor av kåltistel Cirsium oleraceum, kärrtistel C. palustre, vattenklöver Menyanthes trifoliata och ängsvädd Succisa pratensis, i Centraleuropa dessutom blåeld Echium vulgare, timjan Thymus spp. och skogsklöver Trifolium medium samt flockblommiga växter (fam. Apiaceae). Flygtiden varar från mitten av juli till mitten av september. Larverna har som hos närstående släkten andningsrör (så kallad ”råttsvans”) - en anpassning till ett liv i blöt miljö. De bedöms därför utvecklas i blöt/översilad mark eller mossa.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Växtätare (herbivor), Nyttjar nektar/pollen
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Syrphidae (blomflugor), Släkte Arctophila (björnblomflugor), Art Arctophila bombiformis (Fallén, 1810) - bandad björnblomfluga Synonymer gulbandad björnblomfluga, Arctophila bombiforme (Fallén, 1810)

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier B2ab(iii,iv,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Arten var under första delen av 1900-talet känd från flera (>12) lokaler i södra Skåne:bl.a. Krageholm (1915), Maglehem (1930), Ignaberga (1932) samt Klöva Hallar och Skäralid (1935). Det senaste fyndet är från Fyledalen (1991). Arten är stor och iögonfallande och det kan därför antas att antalet lokalerna mycket få. Habitatet är lövskog i bl a raviner, med anslutande blomrika marker. Antalet lokalområden i landet skattas till 1 (1-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 100 (4-3000) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (4-20) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden (många äldre lokaler - få aktuella) och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv,v)c(iv)).
En stor, långhårig art med ett brett tvärband av svart behåring på ryggskölden och gulhårig skutell. Bakkroppen är vithårig med ett brett tvärband av svart behåring mitt på. Förekommer sällsynt i fuktiga skogar och raviner i Skåne.

Längd 15-20 mm. Huvud i profil med nedåt långt utdraget och spetsigt ansikte samt svagt framskjutande men utbredd ansiktsbuckla. Ansikte gult till gulbrunt och grå- eller gulpudrat med svartglänsande kinder. Antenner gulbruna med litet, runt tredje segment och långhårigt (fjäderlikt) antennborst. Panna mörk och gråpudrad. Ögon nakna, hos hanen nästan sammanstötande i knappt främre halvan (åtskilda av en smal svart strimma). Ryggsköld och skutell med lång, tät behåring. Ryggsköldens främre tredjedel och åtminstone bakre halvan av skutellen med gulvit behåring, däremellan är behåringen svart. Sidoplåtar svarta; vissa med lång behåring, andra nakna. Även bakkroppen har övervägande mörk grundfärg; framtill och baktill med lång och åtliggande vit behåring, däremellan med ett band av kortare, åtliggande svart behåring. Vingar med skuggad bas, vingfläck och brunt vingmärke. Vingfjäll och svängkolvar mörka. Lår svarta med gulaktig spets; hanens baklår kraftigt uppsvällda. Skenben mörka med ljusare bas och spets. Fötter övervägande gula; de yttre segmenten mörka på ovansidan.
Den närstående arten Arctophila superbiens saknar svarta tvärband på ryggsköld och bakkropp. En annan art som i en av sina former har likartad färgsättning är Volucella bombylans. Hos denna art är dock vingens främre bakkantribba framtill vinklad inåt mot basen. Båda arterna har en färgsättning som påminner om den hos trädgårdshumla Bombus hortorum.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för bandad björnblomfluga

Länsvis förekomst och status för bandad björnblomfluga baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för bandad björnblomfluga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige förekommer bandad björnblomfluga endast i Skåne. Det senaste fyndet gjordes 1991 i Fyledalen i landskapets sydöstra del. Det gjordes även ett fåtal fynd mellan 1915 och 1935 från Söderåsen i nordväst till Maglehem i öster och Krageholm i söder. I Danmark är arten ovanlig till sällsynt, och förekommer på stora delar av Jylland samt på Bornholm. De fåtaliga fynden från Själland är alla minst 50 år gamla. I Norge finns såväl nya som äldre fynd från Oslo och norrut i dalgångarna till Lillehammer samt från Trondheimsområdet. I övriga Europa förekommer arten framför allt i bergstrakter från norra Tyskland och Polen söderut till Spanien, Italien och Balkan samt på Kreta, i Turkiet och i Kaukasus.
Under 1800-talets förra hälft påträffades arten på minst fyra lokaler i södra Skåne. Därefter är den funnen i Skåne vid Krageholm (1915), Maglehem (1930), Ignaberga (1932), Klöva Hallar, Skäralid (1935) och senast vid Fyledalen (1991).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Syrphoidea  
 • Familj
  Syrphidae - blomflugor 
 • Underfamilj
  Eristalinae  
 • Tribus
  Eristalini  
 • Släkte
  Arctophila - björnblomflugor 
 • Art
  Arctophila bombiformis(Fallén, 1810) - bandad björnblomfluga
  Synonymer
  gulbandad björnblomfluga
  Arctophila bombiforme (Fallén, 1810)

Bandad björnblomfluga förekommer i äldre skog med träd under nedbrytning, gärna i skuggiga och fuktiga bestånd av bok med inblandning av gran. Flugan påträffas i gläntor, intill stigar och längs mindre vattendrag. I Skåne finns den företrädesvis i raviner med sumpiga områden och översilningsmarker. I Norge är den känd från dalgångar, men också genom ett udda fynd i fjällbjörkskog på en höjd av 760 m ö.h. I Sverige har arten främst setts besöka blommor av åkervädd Knautia arvensis. I Danmark besöker den också blommor av kåltistel Cirsium oleraceum, kärrtistel C. palustre, vattenklöver Menyanthes trifoliata och ängsvädd Succisa pratensis, i Centraleuropa dessutom blåeld Echium vulgare, timjan Thymus spp. och skogsklöver Trifolium medium samt flockblommiga växter (fam. Apiaceae). Flygtiden varar från mitten av juli till mitten av september. Larverna har som hos närstående släkten andningsrör (så kallad ”råttsvans”) - en anpassning till ett liv i blöt miljö. De bedöms därför utvecklas i blöt/översilad mark eller mossa.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Växtätare (herbivor), Nyttjar nektar/pollen

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
De omfattande utdikningsföretagen av sumpskogar i Skåne kring förra sekelskiftet tros ha inneburit att arten försvunnit från Sverige.

Påverkan
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Bevarande av orörda förhållanden i sumpskogsbestånd och översilningsmarker i ädellövskog är viktiga för flera rödlistade arter, däribland förmodligen även gulbandad björnblomfluga. Ökad kunskap om artens biologi och utvecklingssubstrat är nödvändig för att relevanta åtgärder ska kunna vidtas för att ge arten ny chans i landet.
Namngivning: Arctophila bombiformis (Fallén, 1810). Originalbeskrivning: Syrphus bombiformis. Specimen Entomologicum Novam Diptera: 25. Ibland stavas artepitetet felaktigt ”bombiforme”. Har tidigare ibland förts till släktet Sericomyia.

Etymologi: bombiformis = humleliknande; Bombus (lat.) = humla; suffixet -formis (lat.) = formig.

Uttal: [Arktófila bombifórmis]

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Tvåvingar: Blomflugor: Eristalinae & Microdontinae. Diptera: Syrphidae: Eristalinae & Microdontinae. 2009. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Bankowska, R. 1963. Munchówki – Diptera. 34 Syrphidae. Klucze do Oznaczania Owadów Polski, 28: 65–69.

Barkemeyer, W. 1994. Untersuchung zum Vorkommen der Schwebfliegen in Niedersachsen und Bremen (Diptera: Syrphidae). Niedersächsisches Landesamt für Ökologie.

Bartsch, H. 1995. Check List for Swedish Hoverflies. Eget förlag, Järfälla.

Bartsch, H. (in press). Swedish Catalogue for Hoverflies (Diptera, Syrphidae).

Bygebjerg, R. 2001. Fund af svirrefluer i Danmark i perioden 1994-1999. Ent. Meddr. 69:49-64.

Claussen, C. 1980. Die Schwebfliegenfauna des Landesteiles Schleswig in Schleswig-Holstein (Diptera, Syrphidae). Faunistisch-Ökologische Mitteilungen. Supplement 1. Zool. Inst. und Mus. der Uni. Kiel.

Claussen, C. 1985. Zur Kenntnis der Schwebfliegenfauna des Landesteils Schleswig (Diptera, Syrphidae) Nachtrag (1979–1983). Kuznetzov, S. Yu. 1993. A checklist of Latvian, Lithuanian and Estonian hover flies (Diptera, Syrphidae). Dipterological Research 4: 35–47.

Maibach, A., Goeldlin de Tiefenau, P & Dirickx, H. G. 1992. Liste faunistique des syrphidae de Suisse (Diptera). Miscellenea Faunistica Helvetiae 1. Centre suisse de cartographie de la faune.

Nielsen, T. R. 1989. A survey of some Norwegian Hoverfly genera (Diptera: Syrphidae). Stavanger Museum. Årsbok 1989, Årg. 99: 81–100.

Nielsen, T. R. 1999. Check-list and distribution maps of Norwegian Hoverflies, with description of Platycheirus laskai nov. sp. (Diptera, Syrphidae). Norsk Institutt for Naturforskning. Fagrapport 35.Trondheim.

Röder, G. 1990. Biologie der Schwebfliegen Deutschlands. Erna Bauer Verlag, Keltern Weiler.

Sarthou, J-P. & Speight, M.C.D. 1997. Inventaire faunistique des Diptères Syrphidae et Microdontidae du sud-ouest de la France. Bulletin de la Société entomologique de France 102: 457–480.

Speight, M.C.D. 2000. Species accounts of European Syrphidae (Diptera): species of the Atlantic, Continental and Northern Regions. In: Speight, M.C.D., Castella, E., Obrdlik, P. and Ball, S. (eds.) Syrph the Net, the database of European Syrphidae , vol.20. Syrph the Net publications, Dublin.

Speight, M.C.D. & Castella, E. 2000. Range and Status data for European Syrphidae (Diptera): species of the Atlantic, Continental & Northern Regions. In: Speight, M.C.D., Castella, E., Obrdlik, P. and Ball, S. (eds.) Syrph the Net, the database of European Syrphidae , vol. 21, Syrph the Net publications, Dublin.

Stackelberg, A. A. in Bei - Benko, G. Ya. 1988. Keys to the Insects of the European Part of the USSR, Volume V, Diptera and Siphonaptera, Part II: 147.

Torp, E. 1994. Danmarks Svirrefluer (Diptera: Syrphidae). Danmarks Dyreliv 6. 490 pp. (NR 172)

Verlinden, L. 1991. Zweefvliegen (Syrphidae). Fauna van Belgie. Kon. Belg. Inst. voor Natuurwetenschappen. Brussel.

Wolf, D. 1998. Zur Schwebfliegenfauna des Berliner Raums (Diptera, Syrphidae). Volucella 3: 87–132.

Zetterstedt, J. W. 1843. Diptera Scandinaviae. II.

Zetterstedt, J. W. 1849. Diptera Scandinaviae. VIII.

Zetterstedt, J. W. 1855. Diptera Scandinaviae. XII.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Bartsch 2009 (kännetecken, ekologi, utbredning, bearbetad av Ragnar Hall, ArtDatabanken). Hans Bartsch 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006 (naturvårdsinformation).

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Syrphoidea  
 • Familj
  Syrphidae - blomflugor 
 • Underfamilj
  Eristalinae  
 • Tribus
  Eristalini  
 • Släkte
  Arctophila - björnblomflugor 
 • Art
  Arctophila bombiformis, (Fallén, 1810) - bandad björnblomfluga
  Synonymer
  gulbandad björnblomfluga
  Arctophila bombiforme (Fallén, 1810)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Bartsch 2009 (kännetecken, ekologi, utbredning, bearbetad av Ragnar Hall, ArtDatabanken). Hans Bartsch 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006 (naturvårdsinformation).