Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  bandad brandsvampbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Biphyllus lunatus
Bandad brandsvampbagge Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En brunsvart skalbagge som är 3–3,3 mm lång med satt och rundad kroppsform. Tvärs över täckvingarna finns på mitten ett brett och tydligt, vågigt band av vit behåring. De yttersta antennlederna är breda och bildar en tydlig klubba.
Utbredning
Länsvis förekomst för bandad brandsvampbagge Observationer i Sverige för bandad brandsvampbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Tidigare känd från Skåne, Småland, Östergötland och Västergötland samt i Uppland, men är under sen tid inte påträffad i något av dessa landskap. På 1970-talet hittades arten på Gotland, där sedan upprepade fynd har gjorts. Under 1994–1996 påträffades den ganska talrikt på ett par ställen inom det stora brandfältet från 1992 vid Torsburgen. Arten är även funnen i Norge och Finland, samt i Mellaneuropa inkl. Storbritannien, och på Balkan. Arten är sällsynt i hela sitt utbredningsområde.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Larvutvecklingen sker i fruktkroppar av skiktdyna (Daldinia loculata) som främst växer på nybrända björkar, men även på andra brända lövträd. Tidigare känd från Skåne, Småland, Östergötland, Västergötland och Uppland. Inga sentida fynd från dessa landskap, däremot sedan 1970-talet upprepade fynd från Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (4-40). Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (16-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i fruktkroppar av skiktdyna (Daldinia loculata) som främst växer på nybrända björkar, men även på andra brända lövträd. I England är skalbaggen funnen på obrända askgrenar med den närstående svampen D. concentrica. Troligen förekommer dock ej denna svamp i Sverige, varför brandsvampbaggen sannolikt är helt brandberoende vårt land. På Gotland har arten överlevt tack vare den unika skötseln av lövängar med årligt upprepad bränning av ris och grenar. Förpuppningen sker normalt i marken. Den fullbildade skalbaggen kläcks i augusti och övervintrar under barken på de brända träden eller inne i svampen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ask
· ask
· björkar
· björkar
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· Xylariales
· Xylariales
· björkskiktdyna
· björkskiktdyna
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Biphyllidae (dynsvampbaggar), Släkte Biphyllus, Art Biphyllus lunatus (Fabricius, 1787) - bandad brandsvampbagge Synonymer Diphyllus lunatus (Fabricius, 1787)

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i fruktkroppar av skiktdyna (Daldinia loculata) som främst växer på nybrända björkar, men även på andra brända lövträd. Tidigare känd från Skåne, Småland, Östergötland, Västergötland och Uppland. Inga sentida fynd från dessa landskap, däremot sedan 1970-talet upprepade fynd från Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (4-40). Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (16-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)).

Åtgärdsprogram Fastställt
En brunsvart skalbagge som är 3–3,3 mm lång med satt och rundad kroppsform. Tvärs över täckvingarna finns på mitten ett brett och tydligt, vågigt band av vit behåring. De yttersta antennlederna är breda och bildar en tydlig klubba.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för bandad brandsvampbagge

Länsvis förekomst och status för bandad brandsvampbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för bandad brandsvampbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Tidigare känd från Skåne, Småland, Östergötland och Västergötland samt i Uppland, men är under sen tid inte påträffad i något av dessa landskap. På 1970-talet hittades arten på Gotland, där sedan upprepade fynd har gjorts. Under 1994–1996 påträffades den ganska talrikt på ett par ställen inom det stora brandfältet från 1992 vid Torsburgen. Arten är även funnen i Norge och Finland, samt i Mellaneuropa inkl. Storbritannien, och på Balkan. Arten är sällsynt i hela sitt utbredningsområde.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Biphyllidae - dynsvampbaggar 
 • Släkte
  Biphyllus  
 • Art
  Biphyllus lunatus(Fabricius, 1787) - bandad brandsvampbagge
  Synonymer
  Diphyllus lunatus (Fabricius, 1787)

Larvutvecklingen sker i fruktkroppar av skiktdyna (Daldinia loculata) som främst växer på nybrända björkar, men även på andra brända lövträd. I England är skalbaggen funnen på obrända askgrenar med den närstående svampen D. concentrica. Troligen förekommer dock ej denna svamp i Sverige, varför brandsvampbaggen sannolikt är helt brandberoende vårt land. På Gotland har arten överlevt tack vare den unika skötseln av lövängar med årligt upprepad bränning av ris och grenar. Förpuppningen sker normalt i marken. Den fullbildade skalbaggen kläcks i augusti och övervintrar under barken på de brända träden eller inne i svampen.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· björkar - Betula (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
· björkskiktdyna - Daldinia loculata s. lat. (Viktig)
Dött träd (Viktig)
En mycket begränsad utbredning samt brist på nybrända lövträd.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Nybränd skog bör undantas avverkning på Gotland. Vid bränning i de gotländska ängena är det bra att enstaka att lövträd brandskadas och får stå kvar. Möjligen bör återintroduktion till naturvårdsbrända områden i Kalmar län övervägas.

Åtgärdsprogram Fastställt

Hingley, M.R. 1971. The ascomycete fungus Daldinia concentrica as a habitat for animals. Journal of Animal Ecology 40: 17-32.

Johannesson, H. 2000. Ecology of Daldinia spp. with species emphasis on Daldinia loculata. Doctoral thesis, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Silvestria 168.

Lundberg, S. 1976. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar. 16. Ent. Tidskr. 97: 17.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. suppl. XVI: 262.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. Rev. Lars-Ove Wikars 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Biphyllidae - dynsvampbaggar 
 • Släkte
  Biphyllus  
 • Art
  Biphyllus lunatus, (Fabricius, 1787) - bandad brandsvampbagge
  Synonymer
  Diphyllus lunatus (Fabricius, 1787)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. Rev. Lars-Ove Wikars 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.