Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  barkänger

Organismgrupp Skalbaggar, Ängrar, trägnagare m.fl. Globicornis corticalis
Barkänger Skalbaggar, Ängrar, trägnagare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En cirka 4 mm lång, svart skalbagge med guldgul behåring. Antenner och ben är bruna. Hos hanarna är den sista antennleden mycket lång och trekantig.
Utbredning
Länsvis förekomst för barkänger Observationer i Sverige för barkänger
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Öland, Östergötland, Västergötland och Södermanland. Arten är även funnen i Danmark och Finland. Den förekommer dessutom i Mellan- och Sydeuropa samt i främre Asien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Larverna livnär sig på rester av döda djur, främst insekter under löst sittande bark och i död ved på lövträd. Främst knuten till grova ädellövträd som ek, alm och lind, även påträffad under barken på grov tall. Känd från Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Öland, Östergötland, Västergötland och Södermanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 110 (80-160). Förekomstarean (AOO) skattas till 440 (320-640) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker under löst sittande bark och i död ved på gamla träd. Arten föredrar grova ädellövträd som ek, alm och lind, men är även påträffad under barken på grov tall. Larverna lever av rester av döda djur, främst insekter. Den fullbildade skalbaggen uppträder gärna i blommor som pollenätare.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· avenbok
· avenbok
· björkar
· björkar
· ekar
· ekar
· skogslind
· skogslind
· tall
· tall
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
· tall
· tall
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Dermestidae (ängrar), Släkte Globicornis, Art Globicornis corticalis (Eichhoff, 1863) - barkänger Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Larverna livnär sig på rester av döda djur, främst insekter under löst sittande bark och i död ved på lövträd. Främst knuten till grova ädellövträd som ek, alm och lind, även påträffad under barken på grov tall. Känd från Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Öland, Östergötland, Västergötland och Södermanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 110 (80-160). Förekomstarean (AOO) skattas till 440 (320-640) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En cirka 4 mm lång, svart skalbagge med guldgul behåring. Antenner och ben är bruna. Hos hanarna är den sista antennleden mycket lång och trekantig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för barkänger

Länsvis förekomst och status för barkänger baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för barkänger

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Öland, Östergötland, Västergötland och Södermanland. Arten är även funnen i Danmark och Finland. Den förekommer dessutom i Mellan- och Sydeuropa samt i främre Asien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Bostrichoidea  
 • Familj
  Dermestidae - ängrar 
 • Underfamilj
  Megatominae  
 • Tribus
  Megatomini  
 • Släkte
  Globicornis  
 • Art
  Globicornis corticalis(Eichhoff, 1863) - barkänger

Larvutvecklingen sker under löst sittande bark och i död ved på gamla träd. Arten föredrar grova ädellövträd som ek, alm och lind, men är även påträffad under barken på grov tall. Larverna lever av rester av döda djur, främst insekter. Den fullbildade skalbaggen uppträder gärna i blommor som pollenätare.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Barrskog, Löv-/barrblandskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· avenbok - Carpinus betulus (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Viktig)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Efterlämningar av djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Barkängern kräver grova träd med löst sittande bark eller död ved för sin larvutveckling. Eftersom sådana träd mer och mer sällsynta får arten allt svårare att överleva. Den är därför idag hänvisad till mycket exklusiva lokaler som ofta hyser andra rödlistade arter.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Man bör i största möjliga utsträckning spara gamla grova träd, i synnerhet ädellövträd, i parker och alléer.

Appelqvist T. & Bengtson, O. 1992. Biologisk dokumentation av Rya skogs norra del samt en naturkonsekvens-utredning av ett eventuellt intrång i denna del i samband med en utbyggnad av Ryaverket.

Baranowski, R. 1977. Intressanta skalbaggsfynd. 1 (Coleoptera). Ent. Tidskr. 98: 11–28.

Baranowski, R. 1991. En inventering av skalbaggsfaunan vid Maltesholm. Länsstyrelsen i Kristianstad.

Palm, T. 1931. Om coleopterfaunan i Ombergstrakten. Ent. Tidskr. 52: 13–79.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Bostrichoidea  
 • Familj
  Dermestidae - ängrar 
 • Underfamilj
  Megatominae  
 • Tribus
  Megatomini  
 • Släkte
  Globicornis  
 • Art
  Globicornis corticalis, (Eichhoff, 1863) - barkänger
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.