Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  barkklokrypare

Organismgrupp Spindeldjur, Klokrypare Dendrochernes cyrneus
Barkklokrypare Spindeldjur, Klokrypare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Barkklokryparens framkropp smalnar av framtill, med en mjuk avrundning. Den är den klart största klokryparen i Sverige, med en kroppslängd på 3,5–4,2 mm. Arttypiska karaktärer är annars att kroppshåren varken smalnar av eller är utvidgade mot spetsen. Dessutom är kombinationen av flera accessoriska tänder på det rörliga fingrets insida och ett känselhår (trichoboterium) på fjärde benets fot unik för arten. Se vidare Gärdenfors och Wilander 1992.
Utbredning
Länsvis förekomst för barkklokrypare Observationer i Sverige för barkklokrypare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är detta en nordlig art som framförallt är funnen i Svealand och Norrland, det förekommer dock fynd från Småland och Östergötland. Arten är vitt spridd i Europa ned till Nordafrika och österut i Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Arten är vitt spridd i Europa ned till Nordafrika och österut i Ryssland. I Sverige finns ett fåtal fynd från Småland till Västerbotten. Lever under bark på stubbar o gamla träd, bl.a. av tall och ek. Få och spridda fynd men mörkertalet kan vara stort. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (4-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 60 (16-1000) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Ekologi
Lever under bark och i torr splintved på multnande eller gamla träd eller träddelar. Arten verkar föredra solexponerad ved och skyr skuggsidan av stammar och grenar. Vedens beskaffenhet är troligtvis viktigare än trädslaget. Tall är favoritträdslaget i norra delaen av Sverige, längre söderut ofta på ek. Arten har även påträffats i ask, bok, alm och hagtorn. Arten håller till i skalbaggsgångar i veden. Lugna, varma sommarkvällar kan de dock komma ut på stammarna ca en timme efter solnedgången. Långhorningar (Cerambycidae) misstänks spela en viktig roll för artens spridning då klokrypare klamrar sig fast på andra arter och "liftar" (fores). Klokrypare är rovdjur på mindre leddjur som hoppstjärtar och kvalster.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Ved och bark
Ved och bark
· tall
· tall
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Pseudoscorpiones (klokrypare), Familj Chernetidae (blindklokrypare), Släkte Dendrochernes, Art Dendrochernes cyrneus (L. Koch, 1873) - barkklokrypare Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Arten är vitt spridd i Europa ned till Nordafrika och österut i Ryssland. I Sverige finns ett fåtal fynd från Småland till Västerbotten. Lever under bark på stubbar o gamla träd, bl.a. av tall och ek. Få och spridda fynd men mörkertalet kan vara stort. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (4-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 60 (16-1000) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Barkklokryparens framkropp smalnar av framtill, med en mjuk avrundning. Den är den klart största klokryparen i Sverige, med en kroppslängd på 3,5–4,2 mm. Arttypiska karaktärer är annars att kroppshåren varken smalnar av eller är utvidgade mot spetsen. Dessutom är kombinationen av flera accessoriska tänder på det rörliga fingrets insida och ett känselhår (trichoboterium) på fjärde benets fot unik för arten. Se vidare Gärdenfors och Wilander 1992.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för barkklokrypare

Länsvis förekomst och status för barkklokrypare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för barkklokrypare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är detta en nordlig art som framförallt är funnen i Svealand och Norrland, det förekommer dock fynd från Småland och Östergötland. Arten är vitt spridd i Europa ned till Nordafrika och österut i Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Pseudoscorpiones - klokrypare 
 • Familj
  Chernetidae - blindklokrypare 
 • Släkte
  Dendrochernes  
 • Art
  Dendrochernes cyrneus(L. Koch, 1873) - barkklokrypare

Lever under bark och i torr splintved på multnande eller gamla träd eller träddelar. Arten verkar föredra solexponerad ved och skyr skuggsidan av stammar och grenar. Vedens beskaffenhet är troligtvis viktigare än trädslaget. Tall är favoritträdslaget i norra delaen av Sverige, längre söderut ofta på ek. Arten har även påträffats i ask, bok, alm och hagtorn. Arten håller till i skalbaggsgångar i veden. Lugna, varma sommarkvällar kan de dock komma ut på stammarna ca en timme efter solnedgången. Långhorningar (Cerambycidae) misstänks spela en viktig roll för artens spridning då klokrypare klamrar sig fast på andra arter och "liftar" (fores). Klokrypare är rovdjur på mindre leddjur som hoppstjärtar och kvalster.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Barrskog

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Ved och bark (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Med tanke på artens levnadssätt är det främsta hotet avverkning av äldre skog samt fällning och borttagande av död ved och gamla träd.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Äldre träd, liksom högstubbar, lågor och större nedfallna grenar, bör lämnas kvar orörda. Det är viktigt att tillgodose att en kontinuitet i produktionen av döende äldre träd upprätthålls.

Gärdenfors, U. & Wilander, P. 1992. Sveriges klokrypare med nyckel till arterna. Ent. Tidskr. 113: 20–35.

Lohmander, H. 1939. Zur Kenntnis der Pseudoscorpionenfauna Schwedens. Ent. Tidskr. 60: 297–298.

Thydsen Meinertz, N. 1962. Mosskorpioner og mejere. Danmarks Fauna 67. Dansk Naturhistorisk Forening., Köpenhamn.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Pseudoscorpiones - klokrypare 
 • Familj
  Chernetidae - blindklokrypare 
 • Släkte
  Dendrochernes  
 • Art
  Dendrochernes cyrneus, (L. Koch, 1873) - barkklokrypare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007.