Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  barkrödrock

Organismgrupp Skalbaggar, Knäppare och halvknäppare Ampedus cinnabarinus
Barkrödrock Skalbaggar, Knäppare och halvknäppare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En vacker rödvingad skalbagge som blir 14 mm lång. Vingarna är ljust karmosiaröda. Behåringen på täckvingarna är övervägande gyllengul. Förutom täckvingarna är resten av djuret svart. Antennerna är kraftiga. De fullbildade skalbaggarna har liksom sina släktingar hoppförmåga.
Utbredning
Länsvis förekomst för barkrödrock Observationer i Sverige för barkrödrock
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Skåne till Ångermanland. Starkt minskande efter 1950, särskilt i Västsverige. Arten är också känd från våra grannländer, men har även i t.ex. Finland blivit mycket sällsyntare. Artens övriga utbredningen omfattar större delen av Europa till Kaukasus, Ryssland och Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c+3c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Larvutveckligen sker i vitrötad ved av döda lövträd, främst bok, ek, asp och björk. Utvecklingen är flerårig och sker i lågor och stubbar samt hyggesavfall i soligt läge. Utbredd från Skåne till Ångermanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (300-800). Förekomstarean (AOO) skattas till 2000 (1200-3200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Minskningstakten har uppgått till 15 (5-20) % under de senaste 10 åren. Under de kommande 10 åren förväntas minskningstakten uppgå till 15 (5-20) %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet (pga fortsatt snabb avverkning av kontinuitetsskog). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i vitrötad, solexponerad ved av döda lövträd, främst bok, ek, asp och björk. I lågor och stubbar samt i hyggesavfall. Utvecklingen är flerårig. De fullvuxna djuren övervintrar och flyger gärna under varma försommardagar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor), Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· almar
· almar
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· gran
· gran
· hassel
· hassel
· skogsalm
· skogsalm
· skogslind
· skogslind
· skogslönn
· skogslönn
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· svampar
· svampar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Elateridae (knäppare), Släkte Ampedus, Art Ampedus cinnabarinus (Eschscholtz, 1829) - barkrödrock Synonymer Elater cinnabarinus (Eschscholtz, 1829)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c+3c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Larvutveckligen sker i vitrötad ved av döda lövträd, främst bok, ek, asp och björk. Utvecklingen är flerårig och sker i lågor och stubbar samt hyggesavfall i soligt läge. Utbredd från Skåne till Ångermanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (300-800). Förekomstarean (AOO) skattas till 2000 (1200-3200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Minskningstakten har uppgått till 15 (5-20) % under de senaste 10 åren. Under de kommande 10 åren förväntas minskningstakten uppgå till 15 (5-20) %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet (pga fortsatt snabb avverkning av kontinuitetsskog). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c).
En vacker rödvingad skalbagge som blir 14 mm lång. Vingarna är ljust karmosiaröda. Behåringen på täckvingarna är övervägande gyllengul. Förutom täckvingarna är resten av djuret svart. Antennerna är kraftiga. De fullbildade skalbaggarna har liksom sina släktingar hoppförmåga.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för barkrödrock

Länsvis förekomst och status för barkrödrock baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för barkrödrock

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Skåne till Ångermanland. Starkt minskande efter 1950, särskilt i Västsverige. Arten är också känd från våra grannländer, men har även i t.ex. Finland blivit mycket sällsyntare. Artens övriga utbredningen omfattar större delen av Europa till Kaukasus, Ryssland och Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Elateroidea  
 • Familj
  Elateridae - knäppare 
 • Underfamilj
  Elaterinae  
 • Tribus
  Ampedini  
 • Släkte
  Ampedus  
 • Art
  Ampedus cinnabarinus(Eschscholtz, 1829) - barkrödrock
  Synonymer
  Elater cinnabarinus (Eschscholtz, 1829)

Larvutvecklingen sker i vitrötad, solexponerad ved av döda lövträd, främst bok, ek, asp och björk. I lågor och stubbar samt i hyggesavfall. Utvecklingen är flerårig. De fullvuxna djuren övervintrar och flyger gärna under varma försommardagar.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor), Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Triviallövskog, Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Viktig)
· björkar - Betula (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· hassel - Corylus avellana (Har betydelse)
· skogsalm - Ulmus glabra (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
· skogslönn - Acer platanoides (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
· svampar - Fungi (Har betydelse)
Artens nedgång sammanhänger åtminstone till en del med dess krav på grova döda träd, speciellt bokar och ekar. Igenväxningen av hagmarker är en annan faktor som missgynnar denna värmekrävande art genom den minskade solinstrålning mot värdträdens stamdelar och stubbar.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Lämna grova lövträd, i synnerhet ekar, aspar och björkar i hagmarker, på hyggen och andra öppna lokaler – och se till att de förblir öppna.

Baranowski, R. 1982. Intressanta skalbaggsfynd 6. Ent. Tidskr. 103: 130–136.

Nylander, U. 1953. Notiser om sällsyntare skalbaggar. Ent. Tidskr. 74: 81–85.

Palm, T. 1941. För Sverige nya Coleoptera. Ent. Tidskr. 62: 200–205.

Palm, T. 1942. Coleopterfaunan vid Nedre Dalälven. Ent. Tidskr. 63: 1–59.

Palm, T. 1947. Systematiska studier över svenska Elater-arter (Col. Elateridae.). Ent. Tidskr. 68: 155–170.

Palm, T. 1953. Anteckningar om svenska skalbaggar. VIII. Ent. Tidskr. 74: 171–186.

Palm, T. 1954. Anteckningar om svenska skalbaggar. IX. Ent. Tidskr. 75: 13–28.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rinden-Käfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. suppl. XVI.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken , SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Elateroidea  
 • Familj
  Elateridae - knäppare 
 • Underfamilj
  Elaterinae  
 • Tribus
  Ampedini  
 • Släkte
  Ampedus  
 • Art
  Ampedus cinnabarinus, (Eschscholtz, 1829) - barkrödrock
  Synonymer
  Elater cinnabarinus (Eschscholtz, 1829)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken , SLU 2006.