Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  barkvårtlav

Organismgrupp Lavar Pyrenula laevigata
Barkvårtlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Barkvårtlav har en tunn, vitaktig till gulvit, K+ gul bål utan pseudocypheller. Perithecierna är svarta, 0,2–0,3 mm breda, relativt platta och har en perithecievägg som reagerar K–. Sporerna är bruna, 4-celliga och 17–22 × 8–9 µm. Övriga svenska vårtlavar Pyrenula har en olivgrön till olivbrun bål.
Utbredning
Länsvis förekomst för barkvårtlav Observationer i Sverige för barkvårtlav
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Barkvårtlav är känd från två lokaler i landet, en i Västergötland (1940-talet) och en på Gotland, där arten senast sågs 1996. Arten har felaktigt rapporterats från Småland. På Gotland växte den på en döende hasselstam år som 1999 var helt död och laven försvunnen. I Västergötland är den eftersökt men inte återfunnen. Arten är även sällsynt känd från övriga delar av Europa och östra Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Enda värdträdet (en hassel) på Gotland var döende 1996 och 1999 var stammen död och laven försvunnen. Tidigare (1940-talet) även funnen på en lokal i Västergötland. Inga fynd har gjorts efter 1999. Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 100 %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 100 %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1999.
Ekologi
Arten växer på Gotland på slät bark av hassel i granskog, relativt skuggigt. Även i Västergötland växte den på hassel.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· hassel
· hassel
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Eurotiomycetes, Ordning Pyrenulales, Familj Pyrenulaceae, Släkte Pyrenula (barkvårtlavar), Art Pyrenula laevigata (Pers.) Arnold - barkvårtlav Synonymer

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Enda värdträdet (en hassel) på Gotland var döende 1996 och 1999 var stammen död och laven försvunnen. Tidigare (1940-talet) även funnen på en lokal i Västergötland. Inga fynd har gjorts efter 1999. Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 100 %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 100 %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1999.
Barkvårtlav har en tunn, vitaktig till gulvit, K+ gul bål utan pseudocypheller. Perithecierna är svarta, 0,2–0,3 mm breda, relativt platta och har en perithecievägg som reagerar K–. Sporerna är bruna, 4-celliga och 17–22 × 8–9 µm. Övriga svenska vårtlavar Pyrenula har en olivgrön till olivbrun bål.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för barkvårtlav

Länsvis förekomst och status för barkvårtlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för barkvårtlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Barkvårtlav är känd från två lokaler i landet, en i Västergötland (1940-talet) och en på Gotland, där arten senast sågs 1996. Arten har felaktigt rapporterats från Småland. På Gotland växte den på en döende hasselstam år som 1999 var helt död och laven försvunnen. I Västergötland är den eftersökt men inte återfunnen. Arten är även sällsynt känd från övriga delar av Europa och östra Nordamerika.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Eurotiomycetes  
 • Underklass
  Chaetothyriomycetidae  
 • Ordning
  Pyrenulales  
 • Familj
  Pyrenulaceae  
 • Släkte
  Pyrenula - barkvårtlavar 
 • Art
  Pyrenula laevigata(Pers.) Arnold - barkvårtlav

Arten växer på Gotland på slät bark av hassel i granskog, relativt skuggigt. Även i Västergötland växte den på hassel.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· hassel - Corylus avellana (Viktig)
Levande träd (Har betydelse)
Hot kan vara både skogsbruk och luftföroreningar, men när det gäller så få lokaler kan också slumpfaktorer vara av betydelse.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Gotlandslokalen är naturreservat och bör inventeras efter ytterligare populationer. Om arten skulle hittas på andra lokaler måste dessa skyddas. Även om den skulle vara försvunnen från Sverige är det inte otänkbart att arten skulle kunna återetablera sig i Sverige.

Poelt, J. & Vezda, A. 1981. Bestimmungsschlüssel europäischer Flechten. Ergänzungsheft II. J. Cramer, Vaduz.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup & Göran Thor 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Eurotiomycetes  
 • Underklass
  Chaetothyriomycetidae  
 • Ordning
  Pyrenulales  
 • Familj
  Pyrenulaceae  
 • Släkte
  Pyrenula - barkvårtlavar 
 • Art
  Pyrenula laevigata, (Pers.) Arnold - barkvårtlav
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup & Göran Thor 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.