Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  barkzonlav

Organismgrupp Lavar Enterographa crassa
Barkzonlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Barkzonlav har oftast en tämligen tjock, grå eller gråbrun till svartbrun, sprucken bål och tydlig brunsvart till svart förbål. Många små exemplar växer ofta ihop och bildar, med sina mörka förbålar, en för släktet karaktäristisk mosaik. Apothecier är mycket rikliga, brunsvarta, nedsänkta i bålen, kantlösa, punktformade, avlånga eller oregelbundna, upp till 0,4 mm långa och 0,1 mm breda, ibland i rader som kan påminna om långsträckta apothecier. Excipulum är i översta delen blekgult till gulbrunt, i övrigt färglöst. Sporsäckarna är 60–100 µm långa med 6–8-celliga sporer, 20–40 × 4–7 µm. Pykniden är upp till 50 µm i diameter och tämligen sällsynta. Klippzonlav Enterographa hutchinsiae är mycket närstående barkzonlav E. crassa och arterna växer ofta tillsammans. Klippzonlav har dock långsmala apothecier som ofta är omgärdade av en upphöjd vit bålkant, något kortare sporsäckar, mörkare excipulum, större pyknid, i genomsnitt tunnare bål, samt växer huvudsakligen på klippor.
Utbredning
Länsvis förekomst för barkzonlav Observationer i Sverige för barkzonlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Barkzonlav är bara känd från två lokaler i nordvästra Skåne. Publicerade uppgifter från Blekinge är Enterographa hutchinsiae. Arten finns även sällsynt i Danmark (rödlistad), Norge och suboceaniska områden i västra Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Endast känd från två lokaler i nordvästra Skåne. Dessa är belägna inom ett naturreservat. Skötselplanen inbegriper dock ej att gynna denna art. Ett öppnande av skogen utgör ett hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 96 (24-240). Antalet lokalområden i landet skattas till 8 (2-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 24 km² och förekomstarean (AOO) till 32 (8-40) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
De aktuella lokalerna ligger i lövskogsklädda, skuggiga nordbranter vid havet. Där växer arten på bok och ask, oftast men inte alltid vid basen av träden. Arten tål mycket djup skugga och kan påträffas i t.ex. rothålor alldeles vid markytan.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ask
· ask
· bok
· bok
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arthoniomycetes, Ordning Arthoniales, Familj Roccellaceae, Släkte Enterographa (zonlavar), Art Enterographa crassa (DC.) Fée - barkzonlav Synonymer Chiodecton crassum (DC.) Zahlbr.

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Endast känd från två lokaler i nordvästra Skåne. Dessa är belägna inom ett naturreservat. Skötselplanen inbegriper dock ej att gynna denna art. Ett öppnande av skogen utgör ett hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 96 (24-240). Antalet lokalområden i landet skattas till 8 (2-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 24 km² och förekomstarean (AOO) till 32 (8-40) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Barkzonlav har oftast en tämligen tjock, grå eller gråbrun till svartbrun, sprucken bål och tydlig brunsvart till svart förbål. Många små exemplar växer ofta ihop och bildar, med sina mörka förbålar, en för släktet karaktäristisk mosaik. Apothecier är mycket rikliga, brunsvarta, nedsänkta i bålen, kantlösa, punktformade, avlånga eller oregelbundna, upp till 0,4 mm långa och 0,1 mm breda, ibland i rader som kan påminna om långsträckta apothecier. Excipulum är i översta delen blekgult till gulbrunt, i övrigt färglöst. Sporsäckarna är 60–100 µm långa med 6–8-celliga sporer, 20–40 × 4–7 µm. Pykniden är upp till 50 µm i diameter och tämligen sällsynta. Klippzonlav Enterographa hutchinsiae är mycket närstående barkzonlav E. crassa och arterna växer ofta tillsammans. Klippzonlav har dock långsmala apothecier som ofta är omgärdade av en upphöjd vit bålkant, något kortare sporsäckar, mörkare excipulum, större pyknid, i genomsnitt tunnare bål, samt växer huvudsakligen på klippor.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för barkzonlav

Länsvis förekomst och status för barkzonlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för barkzonlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Barkzonlav är bara känd från två lokaler i nordvästra Skåne. Publicerade uppgifter från Blekinge är Enterographa hutchinsiae. Arten finns även sällsynt i Danmark (rödlistad), Norge och suboceaniska områden i västra Europa.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Arthoniomycetes  
 • Ordning
  Arthoniales  
 • Familj
  Roccellaceae  
 • Släkte
  Enterographa - zonlavar 
 • Art
  Enterographa crassa(DC.) Fée - barkzonlav
  Synonymer
  Chiodecton crassum (DC.) Zahlbr.

De aktuella lokalerna ligger i lövskogsklädda, skuggiga nordbranter vid havet. Där växer arten på bok och ask, oftast men inte alltid vid basen av träden. Arten tål mycket djup skugga och kan påträffas i t.ex. rothålor alldeles vid markytan.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Båda lokalerna ligger inom Kullabergs naturreservat. Skötselplanen inbegriper dock ej att gynna denna art. Ett öppnande av skogen utgör ett hot. På Brittiska öarna anses arten vara motståndskraftig mot måttliga halter av luftföroreningar.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Inga ingrepp får ske på de lokaler där arten nu finns och fri utveckling är sannolikt den bästa åtgärden.

Almborn, O. 1942. Lichenological Notes II. Bot. Not. 95: 387–403.

Almborn, O. 1948. Distribution and ecology of some South Scandinavian Lichens. Bot. Not. suppl. 1(2).

Arup, U. & Ekman, S. 1997. Presentation av arterna. I: Arup, U., Ekman, S., Kärnefelt, I. & Mattsson, J.-E.

(red.), Skyddsvärda lavar i sydvästra Sverige. SBF-förlaget, Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Arthoniomycetes  
 • Ordning
  Arthoniales  
 • Familj
  Roccellaceae  
 • Släkte
  Enterographa - zonlavar 
 • Art
  Enterographa crassa, (DC.) Fée - barkzonlav
  Synonymer
  Chiodecton crassum (DC.) Zahlbr.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.