Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  barrviolspindling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius harcynicus
Barrviolspindling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En stor och kraftig violett spindelskivling i undersläktet Cortinarius med helt torra fruktkroppar. Som ung är den mörkt blåviolett, senare urbleknande ljust gråviolett. Hatten är ca 5-10 cm bred, sämskskinnslikt filtad med småfjällig yta. Foten är 6-10 cm hög, ofta med något klubblikt uppsvälld bas. Arten är mycket närstående violspindling Cortinarius violaceus som växer i lövskog med asp, björk och ibland bok. Barrviolspindling skiljer sig mikroskopiskt genom något bredare sporer vilka också har kraftigare ornamentering.
Utbredning
Länsvis förekomst för barrviolspindling Observationer i Sverige för barrviolspindling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är relativt sällsynt och förekommer bara på kalkrik mark inom granens naturliga utbredningsområde från norra Götaland upp till Norrbotten. Flest förekomster finns i östra Svealand och på Gotland. Lokalt kan den vara mindre allmän i kalktrakter där det finns ett stort inslag av äldre örtgranskog. Den totala populationen i landet bedöms ha minskat och fortsatt kommer att minska då arten är knuten till en bördig granskogsmiljö med långvarig grankontinuitet som successivt avverkas och där få områden alltjämt är formellt skyddade.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Bildar mykorrhiza med gran, huvudsakligen i örtrika, kalkpåverkade, äldre granskogar. Förekommer som regel bara med enstaka mycel. Violspindling är numera uppdelad på två arter, C. harcynius s.str. som bildar mykorrhiza med gran och C. violaceus som bildar mykorrhiza med asp, björk och bok. Lövskogsarten är betydligt vanligare och växer även med ung asp och aspsly. population av arten bedöms ha minskat p.g.a. slutavverkning av äldre skogar. men pga något bredare ekologi inte lika mycket som andra arter knutna till gammal gran. Har svårt att återetableras efter avverkning. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 1000 (200-2000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 2000 (128-2000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Ekologi
Arten bildar mykorrhiza med gran och växer i frisk eller något fuktig äldre kalkgranskog av lågörtstyp. Hit räknas även granskog på s.k. grönsten där det finns ett lundartat inslag av gräs och örter i fältskiktet med t.ex. blåsippa, vispstarr, vårärt, sårläka och underviol. Jordmånen utgörs av brunjord. Växtplatsen har normalt hög luftfuktighet och är gärna påverkad av ytligt och rörligt markvatten. Skogen är ofta olikåldrig och luckig med inslag av gamla träd och strukturen är vanligen präglad av tidigare skogsbete.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gran
· gran
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius harcynicus (Pers.) M.M.Moser - barrviolspindling Synonymer Cortinarius hercynicus (Pers.) M.M.Moser, Cortinarius violaceus ssp. harcynicus (Pers.) Brandrud, Cortinarius violaceus ssp. hercynicus (Pers.) Brandrud, Agaricus hercynicus Pers.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med gran, huvudsakligen i örtrika, kalkpåverkade, äldre granskogar. Förekommer som regel bara med enstaka mycel. Violspindling är numera uppdelad på två arter, C. harcynius s.str. som bildar mykorrhiza med gran och C. violaceus som bildar mykorrhiza med asp, björk och bok. Lövskogsarten är betydligt vanligare och växer även med ung asp och aspsly. population av arten bedöms ha minskat p.g.a. slutavverkning av äldre skogar. men pga något bredare ekologi inte lika mycket som andra arter knutna till gammal gran. Har svårt att återetableras efter avverkning. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 1000 (200-2000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 2000 (128-2000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
En stor och kraftig violett spindelskivling i undersläktet Cortinarius med helt torra fruktkroppar. Som ung är den mörkt blåviolett, senare urbleknande ljust gråviolett. Hatten är ca 5-10 cm bred, sämskskinnslikt filtad med småfjällig yta. Foten är 6-10 cm hög, ofta med något klubblikt uppsvälld bas. Arten är mycket närstående violspindling Cortinarius violaceus som växer i lövskog med asp, björk och ibland bok. Barrviolspindling skiljer sig mikroskopiskt genom något bredare sporer vilka också har kraftigare ornamentering.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för barrviolspindling

Länsvis förekomst och status för barrviolspindling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för barrviolspindling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är relativt sällsynt och förekommer bara på kalkrik mark inom granens naturliga utbredningsområde från norra Götaland upp till Norrbotten. Flest förekomster finns i östra Svealand och på Gotland. Lokalt kan den vara mindre allmän i kalktrakter där det finns ett stort inslag av äldre örtgranskog. Den totala populationen i landet bedöms ha minskat och fortsatt kommer att minska då arten är knuten till en bördig granskogsmiljö med långvarig grankontinuitet som successivt avverkas och där få områden alltjämt är formellt skyddade.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Cortinarius  
 • Kollektivtaxon
  Cortinarius violaceus s.lat. - violspindling 
 • Art
  Cortinarius harcynicus(Pers.) M.M.Moser - barrviolspindling
  Synonymer
  Cortinarius hercynicus (Pers.) M.M.Moser
  Cortinarius violaceus ssp. harcynicus (Pers.) Brandrud
  Cortinarius violaceus ssp. hercynicus (Pers.) Brandrud
  Agaricus hercynicus Pers.

Arten bildar mykorrhiza med gran och växer i frisk eller något fuktig äldre kalkgranskog av lågörtstyp. Hit räknas även granskog på s.k. grönsten där det finns ett lundartat inslag av gräs och örter i fältskiktet med t.ex. blåsippa, vispstarr, vårärt, sårläka och underviol. Jordmånen utgörs av brunjord. Växtplatsen har normalt hög luftfuktighet och är gärna påverkad av ytligt och rörligt markvatten. Skogen är ofta olikåldrig och luckig med inslag av gamla träd och strukturen är vanligen präglad av tidigare skogsbete.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Svampen är sannolikt uttorkningskänslig och knuten till granskogar med långvarig grankontinuitet. Den hotas främst av skogsavverkning och tycks försvinna efter slutavverkning, markberedning och plantering och det saknas uppgifter om fynd i planterad skog eller sekundär granskog uppkommen på kalmark. Skogsmarksgödsling innebär ett direkt hot.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Områdesskydd. Ett skonsamt eller tillfälligt skogsbete med nötkreatur kan vara gynnsamt för att bibehålla vegetationens karaktär.
Artens växtmiljö är ofta mycket rik på andra rödlistade mykorrhizasvampar, t.ex. taggsvampar, korallfingersvampar, musseroner och andra spindlingar.

Brandrud, T. E. 1983. Cortinarius subgen. Cortinarius (Agaricales) in the Nordic countries, taxonomy, ecology and chorology. Nord. J. Bot. 3: 577-592.

Brandrud, T. E., Lindström, H., Marklund, H., Melot, J. & Muskos, S. 1989. Cortinarius. Flora Photographica. (Blad A21). Härnösand. (BILD)

Nitare, J. (red.) 2000. Signalarter. Indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. Skogsstyrelsen. (2:a uppl. 2002, 3:dje uppl. 2005, 4:de uppl. 2010). (BILD)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Cortinarius  
 • Kollektivtaxon
  Cortinarius violaceus s.lat. - violspindling 
 • Art
  Cortinarius harcynicus, (Pers.) M.M.Moser - barrviolspindling
  Synonymer
  Cortinarius hercynicus (Pers.) M.M.Moser
  Cortinarius violaceus ssp. harcynicus (Pers.) Brandrud
  Cortinarius violaceus ssp. hercynicus (Pers.) Brandrud
  Agaricus hercynicus Pers.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 2012