Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  bergsköldspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Ceratinella major
Bergsköldspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En ganska liten, 2-3 mm lång, mörk spindel som tillhör dvärgspindlarna, underfam. Erigoniinae, av mattvävare, fam. Linyphiidae. Släktet Ceratinella har förhållandevis korta ben med kortare borst och rundare bakkropp jämfört med övriga arter av dvärgspindlar. Bakkroppen har, liksom hos de flesta övriga arter i släktet, en sköldliknande förhårdnad på mitten av bakkroppens ovansida, en s.k. scutum. Den kan endast skiljas från andra arter av släktet på kopulationsorganens utseende.
Utbredning
Länsvis förekomst för bergsköldspindel Observationer i Sverige för bergsköldspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Är i Sverige bara känd från ett fynd av en hona på en lokal på småländska höglandet, på en bergbrant vid en sjö nära Lindshammar, söder om Korsberga. Arten är sällsynt i hela sitt utbredningsområde. Den har en östlig utbredning i Centraleuropa, med få fynd väster om Tjeckien och Balkan. Österut känd till södra Ryssland och närmast känd från Lettland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Arten har en östlig utbredning i Europa. I Sverge är arten funnen på en lokal i Småland (Heda, 2005). Arten förekommer i branter och på hällar i torr skogsmark. En generellt sällsynt art vars biologi är dåligt känd. Mörkertalet kan dock vara stort. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten förekommer i markskiktet i branter och på hällar i relativt torr skogsmark i skogsbryn i solvarma lägen. De flesta fynden är från lövskogsbryn, oftast i bergbranter. Fyndet från Småland var bland barrförna med ljungplantor under tall i ett skogsbryn i en bergbrant i närheten av en sjö. Dess biologi är dåligt känd. Anses vara känslig för störningar av habitatet.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Mark/sediment
Mark/sediment
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Linyphiidae (täckvävarspindlar), Släkte Ceratinella, Art Ceratinella major Kulczynski, 1894 - bergsköldspindel Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Arten har en östlig utbredning i Europa. I Sverge är arten funnen på en lokal i Småland (Heda, 2005). Arten förekommer i branter och på hällar i torr skogsmark. En generellt sällsynt art vars biologi är dåligt känd. Mörkertalet kan dock vara stort. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En ganska liten, 2-3 mm lång, mörk spindel som tillhör dvärgspindlarna, underfam. Erigoniinae, av mattvävare, fam. Linyphiidae. Släktet Ceratinella har förhållandevis korta ben med kortare borst och rundare bakkropp jämfört med övriga arter av dvärgspindlar. Bakkroppen har, liksom hos de flesta övriga arter i släktet, en sköldliknande förhårdnad på mitten av bakkroppens ovansida, en s.k. scutum. Den kan endast skiljas från andra arter av släktet på kopulationsorganens utseende.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för bergsköldspindel

Länsvis förekomst och status för bergsköldspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för bergsköldspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Är i Sverige bara känd från ett fynd av en hona på en lokal på småländska höglandet, på en bergbrant vid en sjö nära Lindshammar, söder om Korsberga. Arten är sällsynt i hela sitt utbredningsområde. Den har en östlig utbredning i Centraleuropa, med få fynd väster om Tjeckien och Balkan. Österut känd till södra Ryssland och närmast känd från Lettland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Linyphiidae - täckvävarspindlar 
 • Underfamilj
  Erigoninae - dvärgspindlar 
 • Släkte
  Ceratinella  
 • Art
  Ceratinella majorKulczynski, 1894 - bergsköldspindel

Arten förekommer i markskiktet i branter och på hällar i relativt torr skogsmark i skogsbryn i solvarma lägen. De flesta fynden är från lövskogsbryn, oftast i bergbranter. Fyndet från Småland var bland barrförna med ljungplantor under tall i ett skogsbryn i en bergbrant i närheten av en sjö. Dess biologi är dåligt känd. Anses vara känslig för störningar av habitatet.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Levande djur (Viktig)
Avverkning i solvarma bergbranter.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Kunskapen om artens förekomst i Sverige behöver undersökas. Den bör framför allt eftersökas på andra delar av Sydsvenska höglandet . Äldre trädbestånd i bergbranter bör undantas från skoliga åtgärder genom hänsynsåtgärder.

Buchar, J. & Ruzicicka, V. 2002. Catalogue of Spiders of the Czech Republic. Peres, Prag.

Chyzer, C. & Kulczynski, L. 1894. Araneae hungariae. II. Budapest, Academiae Scientiarum Hungaricae. 151 s.

Nentwig, W., Blick, T., Gloor, D., Hänggi, A. & Kropf , C. 2013. Araneae, Spinnen Europas. Version 1. 2013. http://www.araneae.unibe.ch/ Hämtad 17 jan. 2013.

Wiehle H 1960. Spinnentiere oder Arachnoidea, XI. Micryphantidae-Zwergspinnen. Tierwelt Deutschlands 47.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Jonsson 2013

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Linyphiidae - täckvävarspindlar 
 • Underfamilj
  Erigoninae - dvärgspindlar 
 • Släkte
  Ceratinella  
 • Art
  Ceratinella major, Kulczynski, 1894 - bergsköldspindel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Jonsson 2013