Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  björntrattspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Coelotes atropos
Björntrattspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Honan är 9–13 mm och hanen 7–9 mm. Framkropp och ben rödbruna, bakkropp mörkare med ett bakåt avsmalnande längsband. Studier av kopulationsorgan nödvändigt för säker bestämning, se Roberts (1995) och Heimer & Nentwig 1991.
Utbredning
Länsvis förekomst för björntrattspindel Observationer i Sverige för björntrattspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Första fyndet av arten i Sverige gjordes i Skäralid (Skåne). Där har också de flesta fynd i modern tid gjorts. Enstaka individer påträffade i Värmland och i Västergötland (Alingsås). Arten finns i Danmark. Den är vidare spridd i Mellaneuropa, Frankrike och Storbritannien. Talrika fångster av arten har gjorts i alla tyska bergstrakter. De flesta engelska fynden är från norra delen av landet. Rödlistad i Danmark (DD).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
En art med en sydlig utbredning. I Sverige är arten funnen på ett fåtal lokaler i västra delen upp till Värmland. De flesta, och sentida, fynden är från Skäralid i Skåne. Arten förekommer i Skäralid mest i marktäcket, bland mossa o dyl. Arten föredrar fuktiga bäckraviner och motsvarande lokaler med jämn och hög luftfuktighet och milda vintrar. Utanför Sverige finns uppgifter om skogar, på fukthedar och i bergsområden. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (1-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 (8-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 150 (8-1000) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Ekologi
Arten förekommer under stenar och stockar i skogar, på hedar och i bergsområden. Under stenar och bark spinner honan en rörliknande vävnad, där hon lägger sina ägg i en oregelbunden kokong. I Sverige är den bland annat funnen under lossnad bark hos björk i fuktig skog. I Frankrike förekommer den även i skogsterräng under stenar, i multnande stockar och stubbar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Agelenidae (trattspindlar), Släkte Coelotes, Art Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) - björntrattspindel Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation En art med en sydlig utbredning. I Sverige är arten funnen på ett fåtal lokaler i västra delen upp till Värmland. De flesta, och sentida, fynden är från Skäralid i Skåne. Arten förekommer i Skäralid mest i marktäcket, bland mossa o dyl. Arten föredrar fuktiga bäckraviner och motsvarande lokaler med jämn och hög luftfuktighet och milda vintrar. Utanför Sverige finns uppgifter om skogar, på fukthedar och i bergsområden. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (1-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 (8-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 150 (8-1000) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Honan är 9–13 mm och hanen 7–9 mm. Framkropp och ben rödbruna, bakkropp mörkare med ett bakåt avsmalnande längsband. Studier av kopulationsorgan nödvändigt för säker bestämning, se Roberts (1995) och Heimer & Nentwig 1991.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för björntrattspindel

Länsvis förekomst och status för björntrattspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för björntrattspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Första fyndet av arten i Sverige gjordes i Skäralid (Skåne). Där har också de flesta fynd i modern tid gjorts. Enstaka individer påträffade i Värmland och i Västergötland (Alingsås). Arten finns i Danmark. Den är vidare spridd i Mellaneuropa, Frankrike och Storbritannien. Talrika fångster av arten har gjorts i alla tyska bergstrakter. De flesta engelska fynden är från norra delen av landet. Rödlistad i Danmark (DD).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Agelenidae - trattspindlar 
 • Släkte
  Coelotes  
 • Art
  Coelotes atropos(Walckenaer, 1830) - björntrattspindel

Arten förekommer under stenar och stockar i skogar, på hedar och i bergsområden. Under stenar och bark spinner honan en rörliknande vävnad, där hon lägger sina ägg i en oregelbunden kokong. I Sverige är den bland annat funnen under lossnad bark hos björk i fuktig skog. I Frankrike förekommer den även i skogsterräng under stenar, i multnande stockar och stubbar.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Levande djur (Viktig)
Utdikningar av fuktig skog och avverkning av artens lokaler är hot mot arten. Borttagandet av död ved ur skogen är ett problem för arten.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Eftersom arten är beroende av död och döende ved bör sparandet av sjuka eller döende träd prioriteras inom områden där arten förekommer. Arten bör eftersökas mer och dess status och hotbild bättre preciseras.

Dahl, M. 1931. Spinnentiere oder Arachnoidea. VI. 24. Familie:Agelenidae. Tierw. Deutsch. Jena, pp.1–46.

Heimer, S. & W. Nentwig. 1991. Spinnen Mitteleuropas. Paul Parey. Berlin & Hamburg.

Jonsson, Lars J. 1998. Spiders of the Skäralid Gorge, southernmost Sweden. Proc. 17th European Colloguium Arachnol., Edinburgh 1997, P.A. Selden (ed.).

Roberts, M. J. 1995. Collins Field Guide. Spiders of Britain & Northern Europe. Harper Collins Publishers.

Simon, E. 1937. Arachnides de France, 6 pt 5: 990.

Wetter, W. A. G. 1874. I Småland och Skåne hittills iakttagne spindlar jemte några ord om deras lefnadssätt. Håkan Ohlssons Boktryckeri, Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven Almquist 2001. Rev. Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Agelenidae - trattspindlar 
 • Släkte
  Coelotes  
 • Art
  Coelotes atropos, (Walckenaer, 1830) - björntrattspindel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven Almquist 2001. Rev. Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.