Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  blå sminkrot

Organismgrupp Kärlväxter Buglossoides arvensis var. coerulescens
Blå sminkrot Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Blå sminkrot är en ettårig, strävbladig växt. Den kan bli halvmeterhög men är vanligen lägre (normalt mindre än sminkrot). Den är höstgroende (till skillnad från vanlig sminkrot som är vårgroende). Blommorna utvecklas i juni och juli i grentopparna efter hand som dessa tillväxer. Blommorna är små, blåa och trattformiga. De besöks av få insekter, främst humlor. Självbefruktning sker alltid eftersom ståndarknapparna är samlade runt märket. Frukten består av fyra delfrukter. Dessa är ljust gråbruna, smalt päronformade med tvär, mörkbrun bas. Deras yta är skrynklig och vårtprickig. Blå sminkrot är ofta till alla delar mindre än sminkrot. Ibland förekommer även former av sminkrot med svagt blå krona.
Utbredning
Länsvis förekomst för blå sminkrot Observationer i Sverige för blå sminkrot
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Blå sminkrot är känd från södra Skåne, Gotland och Öland, men dess detaljutbredning är oklar på grund av sammanblandning med blåblommiga typer av vanlig sminkrot. Aktuella lokaler finns på Öland (1), Gotland och i Skåne (endast på Kåsebergaåsen, där har den dock många och ofta rika förekomster). I övriga Norden är den endast känd från Danmark. Den förekommer troligen i stora delar av Europa, men på grund av varierande taxonomiska uppfattningar är utbredningsbilden oklar.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(i,ii,iii,iv)c(iv)+2ab(i,ii,iii,iv)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Förekomster finns idag på Gotland (Stora och Lilla Karlsö), Öland samt i Skåne. Växer bland annat i kalkbranter och gräsmark, den föredrar lerjord, gärna sandblandad, med högt kalkinnehåll. Igenväxning missgynnar arten. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (250-2000). Antalet lokalområden i landet skattas till 6 (4-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4072 km² och förekomstarean (AOO) till 44 km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på varietetens habitat och antalet lokalområden. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att varieteten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(i,ii,iii,iv)c(iv)+2ab(i,ii,iii,iv)c(iv)).
Ekologi
Blå sminkrot växer i mer naturlig miljö än sminkrot, i föga sluten gräsmark, och kan vara ursprunglig. Den föredrar lerjord, gärna sandblandad, med högt kalkinnehåll samt kalkbranter.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Blottad mark
Blottad mark
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Boraginales (förgätmigejordningen), Familj Boraginaceae (strävbladiga), Släkte Buglossoides (sminkrötter), Varietet Buglossoides arvensis var. coerulescens (DC.) A. Hansen & Sunding - blå sminkrot Synonymer Lithospermum arvense var. coerulescens DC., Lithospermum permixtum Jord., Lithospermum arvense ssp. coerulescens DC., Lithospermum arvense coerulescens

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(i,ii,iii,iv)c(iv)+2ab(i,ii,iii,iv)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Förekomster finns idag på Gotland (Stora och Lilla Karlsö), Öland samt i Skåne. Växer bland annat i kalkbranter och gräsmark, den föredrar lerjord, gärna sandblandad, med högt kalkinnehåll. Igenväxning missgynnar arten. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (250-2000). Antalet lokalområden i landet skattas till 6 (4-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4072 km² och förekomstarean (AOO) till 44 km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på varietetens habitat och antalet lokalområden. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att varieteten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(i,ii,iii,iv)c(iv)+2ab(i,ii,iii,iv)c(iv)).
Blå sminkrot är en ettårig, strävbladig växt. Den kan bli halvmeterhög men är vanligen lägre (normalt mindre än sminkrot). Den är höstgroende (till skillnad från vanlig sminkrot som är vårgroende). Blommorna utvecklas i juni och juli i grentopparna efter hand som dessa tillväxer. Blommorna är små, blåa och trattformiga. De besöks av få insekter, främst humlor. Självbefruktning sker alltid eftersom ståndarknapparna är samlade runt märket. Frukten består av fyra delfrukter. Dessa är ljust gråbruna, smalt päronformade med tvär, mörkbrun bas. Deras yta är skrynklig och vårtprickig. Blå sminkrot är ofta till alla delar mindre än sminkrot. Ibland förekommer även former av sminkrot med svagt blå krona.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för blå sminkrot

Länsvis förekomst och status för blå sminkrot baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för blå sminkrot

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Blå sminkrot är känd från södra Skåne, Gotland och Öland, men dess detaljutbredning är oklar på grund av sammanblandning med blåblommiga typer av vanlig sminkrot. Aktuella lokaler finns på Öland (1), Gotland och i Skåne (endast på Kåsebergaåsen, där har den dock många och ofta rika förekomster). I övriga Norden är den endast känd från Danmark. Den förekommer troligen i stora delar av Europa, men på grund av varierande taxonomiska uppfattningar är utbredningsbilden oklar.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Boraginales - förgätmigejordningen 
 • Familj
  Boraginaceae - strävbladiga 
 • Släkte
  Buglossoides - sminkrötter 
 • Art
  Buglossoides arvensis - sminkrot 
 • Varietet
  Buglossoides arvensis var. coerulescens(DC.) A. Hansen & Sunding - blå sminkrot
  Synonymer
  Lithospermum arvense var. coerulescens DC.
  Lithospermum permixtum Jord.
  Lithospermum arvense ssp. coerulescens DC.
  Lithospermum arvense coerulescens

Blå sminkrot växer i mer naturlig miljö än sminkrot, i föga sluten gräsmark, och kan vara ursprunglig. Den föredrar lerjord, gärna sandblandad, med högt kalkinnehåll samt kalkbranter.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Blottad mark, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Blå sminkrotens förekomster i Skåne är troligen ohotade i ett kortare perspektiv, men framför allt igenväxning kan bli ett problem i framtiden. På Stora Karlsö och Lilla Karlsö har arten troligen sitt starkaste fäste och troligen kommer den att gynnas ytterligare av att betet återinförts. På Öland finns i dagsläget endast en lokal där den växer på ett begränsat område i en rasbrant. Beståndet hotas där av för kraftig erosion men också igenväxning på sikt.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Två av blå sminkrotens lokaler ligger inom naturreservat eller motsvarande och en lokal är i anslutning till gravfält. Det finns dock inget i skötseln av områdena som speciellt tar hänsyn till arten. Det bör i dessa fall skrivas in i skötselföreskrifterna att speciell hänsyn ska tas till blå sminkroten. Måttlig beteshävd gynnar säkerligen arten. På Öland bör arten eftersökas på sina gamla lokaler och den aktuella statusen fastställas. Blå sminkroten bör övervakas med floraväktare.
Utländska namn – DK: Blåig Steinfrø.

Andersson, U.-B. & Gunnarsson, T. 2006- Floraväktarrapport 2005 Ölands botaniska förening. Krutbrännaren 15 (1): 3–49.

Fernandes, R. 1973. Notes sur le genre Buglossoides Moench. Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 19: 93–101.

Ingmansson, G. 1995. Stora Karlsös kärlväxtflora. Rindi 15: 55–150.

Nilsson, A. 1980. Upprop om sminkrot. Svensk Bot. Tidskr. 74: 241–242.

Olsson, K.-A. 2000. Gamla bekanta – nya vänner. Rödlistade arter i Sverige 2000 ur ett skånskt perspektiv.

Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 2000 (3): 4–23.

Raatikainen, M. 1997. Peltrusojuuri – Sminkrot. I. Ryttäri, T. & Kettunen, T. (red.) Uhanalaiset Kasvimme. Helsingfors.

Sterner, R. 1986. Ölands kärlväxtflora. 2:a rev. uppl. utgiven av Åke Lundqvist. Stockholm.

Svensson, R. & Wigren, M. 1986. Sminkrotens historia och biologi i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 80. 107–131. Weimarck, H. 1963. Skånes Flora. Malmö.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Marita Wigren-Svensson & Roger Svensson 1992. Rev. Mora Aronsson 1997, Margareta Edqvist 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Boraginales - förgätmigejordningen 
 • Familj
  Boraginaceae - strävbladiga 
 • Släkte
  Buglossoides - sminkrötter 
 • Art
  Buglossoides arvensis - sminkrot 
 • Varietet
  Buglossoides arvensis var. coerulescens, (DC.) A. Hansen & Sunding - blå sminkrot
  Synonymer
  Lithospermum arvense var. coerulescens DC.
  Lithospermum permixtum Jord.
  Lithospermum arvense ssp. coerulescens DC.
  Lithospermum arvense coerulescens
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Marita Wigren-Svensson & Roger Svensson 1992. Rev. Mora Aronsson 1997, Margareta Edqvist 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2007.