Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  blåfläckig lövmätare

Organismgrupp Fjärilar, Mätare Scopula decorata
Blåfläckig lövmätare Fjärilar, Mätare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En liten delikat tecknad vitaktig mätare som är väl kamouflerad mot kalkstenars lavar. Typiskt för arten är den distinkt svarta, oregelbundet vågformiga yttre tvärlinjen som utåt följs av en rad blågrå rundade fläckar på båda vingparen. Framvingen har två svagare markerade svarta inre tvärlinjer. Arten kan endast förväxlas med prydlig lövmätare Scopula ornata som har färre blågrå fläckar med ett tydligt avbrott mitt på framvingen. Underarten violata är mer kontrastrikt tecknad än nominatunderarten. Vingspann 22-25 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för blåfläckig lövmätare Observationer i Sverige för blåfläckig lövmätare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Blåfläckad lövmätare är i Sverige en av karaktärsarterna på alvarhed och förekommer ännu i passande miljöer över hela Gotland och på Öland främst på den södra hälften. Liksom för alla fjärilsarter i detta extrema habitat är populationen underkastad kraftiga fluktuationer. Arten är dock ganska rörlig och kan därför sannolikt snabbt återerövra förlorade mindre förekomstområden. Detta förefaller vara fallet i våra grannländer, där den i Danmark endast funnits på Bornholm och under senare år är påträffad allt mer sparsamt, senast rapporterad 2000. I Finland är den påträffad sällsynt längs sydkusten och hade under en period två livskraftiga populationer som försvann vid mitten av 1960-talet. Den har från 1990-talet påträffats mer regelbundet på nytt. Möjligen har de danska och finska populationerna varit beroende av ett regelbundet tillskott genom migrerande individer från bl.a. Öland respektive från Estland. Att arten ganska ofta korsar Kalmarsund vittnar tillfälliga fynd från Kalmartrakten 1996 och 2002. I Sverige uppges arten från Skåne, Blekinge, Småland, Öland, Gotland och Gotska sandön. Från Gotland var arten känd redan under slutet av 1800-talet och från Öland sedan början av 1900-talet. Uppgifter om första fynd från Skåne är från perioden före 1930-talet. På Gotska sandön påträffades den redan före 1943 medan anmälningarna från Blekinge och Småland är från före 1953 respektive före 1977. Författaren är obekant med huruvida arten någonsin upprätthållit livskraftiga populationer utanför Öland och Gotland. Sannolikt har de i så fall varit av mer tillfällig karaktär och då på öppna sandiga områden i anslutning till flygsandfält vid kusten, såsom fallet varit på Bornholm. Arten har i Europa en uppsplittrad utbredning då lämpliga habitat inte förekommer på alla markunderlag. Nordgräns utgörs av några lokaler i centrala Frankrike och sedan inte förrän i centrala östra delen av Tyskland och centrala västra Polen, Bornholm, Öland, Gotland, norra Öland och Karelska näset och sedan ett uppehåll i utbredningen till områdena mellan Moskva och Uralbergen. Arten fanns tidigare i Nederländerna och norra Tyskland men har sedan länge försvunnit därifrån. Världsutbredningen sträcker sig från västra Nordafrika och lokalt genom södra, mellersta och sydligaste delen av norra Europa till Turkiet, västra Iran, Kaukasus, Centralasiens bergsområden och Afganistan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Blåfläckad lövmätare finns bara på alvarhedar på Öland och Gotland. Omfattande bete av Stora alvaret och alvarområden på Gotland gör att en minskning kan förväntas genom minskande nektarresurser. Värdväxt är bl.a. timjan som på sikt gynnas av i vart fall måttligt bete. Antalet reproduktiva individer skattas till 6000 (5000-8000). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (9600-13700) km² och förekomstarean (AOO) till 180 (176-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii,v)c(iv)).
Ekologi
Blåfläckad lövmätare förekommer i Sverige nästan enbart på öppen alvarhed med mer eller mindre nakna hällytor genomdragna av sprickor med en lågväxt torrängsvegetation. Larven anses vara monofag på timjanarter Thymus spp., hos oss backtimjan Thymus serpyllum, även om kungsmynta Origanum vulgare någon gång kan fungera som ersättning, vilket man funnit i andra länder. Ibland kan den också etablera sig på öppna sandmarker med backtimjan utanför alvarområden. Fjärilarna är nattaktiva och flygperioden är utsträckt från mitten av juni till slutet av augusti med flest fynd i juli och augusti. Den tidiga sommaren 2011 rapporterades första fjärilen på södra Gotland redan 4 juni. Huruvida arten ibland kan uppträda i två generationer också på våra nordligare breddgrader är oklart. Det är annars ganska vanligt att arter knutna till alvarmiljöer kan kläcka under en utsträckt period, sannolikt en anpassning till torka som kan göra värdväxterna mindre näringsrika. Fjärilarna lockas till UV-ljusfällor, men kan också skrämmas upp under dagtid. Larven som övervintrar livnär sig av blommor och unga blad. Förpuppningen sker från maj till juni i en tunn spånad i markytans sparsamma vegetation.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· backtimjan
· backtimjan
· timjan
· timjan
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Geometridae (mätare), Släkte Scopula, Art Scopula decorata (Denis & Schiffermüller, 1775) - blåfläckig lövmätare Synonymer blåfläckad lövmätare

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Blåfläckad lövmätare finns bara på alvarhedar på Öland och Gotland. Omfattande bete av Stora alvaret och alvarområden på Gotland gör att en minskning kan förväntas genom minskande nektarresurser. Värdväxt är bl.a. timjan som på sikt gynnas av i vart fall måttligt bete. Antalet reproduktiva individer skattas till 6000 (5000-8000). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (9600-13700) km² och förekomstarean (AOO) till 180 (176-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii,v)c(iv)).
En liten delikat tecknad vitaktig mätare som är väl kamouflerad mot kalkstenars lavar. Typiskt för arten är den distinkt svarta, oregelbundet vågformiga yttre tvärlinjen som utåt följs av en rad blågrå rundade fläckar på båda vingparen. Framvingen har två svagare markerade svarta inre tvärlinjer. Arten kan endast förväxlas med prydlig lövmätare Scopula ornata som har färre blågrå fläckar med ett tydligt avbrott mitt på framvingen. Underarten violata är mer kontrastrikt tecknad än nominatunderarten. Vingspann 22-25 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för blåfläckig lövmätare

Länsvis förekomst och status för blåfläckig lövmätare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för blåfläckig lövmätare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Blåfläckad lövmätare är i Sverige en av karaktärsarterna på alvarhed och förekommer ännu i passande miljöer över hela Gotland och på Öland främst på den södra hälften. Liksom för alla fjärilsarter i detta extrema habitat är populationen underkastad kraftiga fluktuationer. Arten är dock ganska rörlig och kan därför sannolikt snabbt återerövra förlorade mindre förekomstområden. Detta förefaller vara fallet i våra grannländer, där den i Danmark endast funnits på Bornholm och under senare år är påträffad allt mer sparsamt, senast rapporterad 2000. I Finland är den påträffad sällsynt längs sydkusten och hade under en period två livskraftiga populationer som försvann vid mitten av 1960-talet. Den har från 1990-talet påträffats mer regelbundet på nytt. Möjligen har de danska och finska populationerna varit beroende av ett regelbundet tillskott genom migrerande individer från bl.a. Öland respektive från Estland. Att arten ganska ofta korsar Kalmarsund vittnar tillfälliga fynd från Kalmartrakten 1996 och 2002. I Sverige uppges arten från Skåne, Blekinge, Småland, Öland, Gotland och Gotska sandön. Från Gotland var arten känd redan under slutet av 1800-talet och från Öland sedan början av 1900-talet. Uppgifter om första fynd från Skåne är från perioden före 1930-talet. På Gotska sandön påträffades den redan före 1943 medan anmälningarna från Blekinge och Småland är från före 1953 respektive före 1977. Författaren är obekant med huruvida arten någonsin upprätthållit livskraftiga populationer utanför Öland och Gotland. Sannolikt har de i så fall varit av mer tillfällig karaktär och då på öppna sandiga områden i anslutning till flygsandfält vid kusten, såsom fallet varit på Bornholm. Arten har i Europa en uppsplittrad utbredning då lämpliga habitat inte förekommer på alla markunderlag. Nordgräns utgörs av några lokaler i centrala Frankrike och sedan inte förrän i centrala östra delen av Tyskland och centrala västra Polen, Bornholm, Öland, Gotland, norra Öland och Karelska näset och sedan ett uppehåll i utbredningen till områdena mellan Moskva och Uralbergen. Arten fanns tidigare i Nederländerna och norra Tyskland men har sedan länge försvunnit därifrån. Världsutbredningen sträcker sig från västra Nordafrika och lokalt genom södra, mellersta och sydligaste delen av norra Europa till Turkiet, västra Iran, Kaukasus, Centralasiens bergsområden och Afganistan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Geometroidea  
 • Familj
  Geometridae - mätare 
 • Underfamilj
  Sterrhinae  
 • Tribus
  Scopulini  
 • Släkte
  Scopula  
 • Art
  Scopula decorata(Denis & Schiffermüller, 1775) - blåfläckig lövmätare
  Synonymer
  blåfläckad lövmätare

Blåfläckad lövmätare förekommer i Sverige nästan enbart på öppen alvarhed med mer eller mindre nakna hällytor genomdragna av sprickor med en lågväxt torrängsvegetation. Larven anses vara monofag på timjanarter Thymus spp., hos oss backtimjan Thymus serpyllum, även om kungsmynta Origanum vulgare någon gång kan fungera som ersättning, vilket man funnit i andra länder. Ibland kan den också etablera sig på öppna sandmarker med backtimjan utanför alvarområden. Fjärilarna är nattaktiva och flygperioden är utsträckt från mitten av juni till slutet av augusti med flest fynd i juli och augusti. Den tidiga sommaren 2011 rapporterades första fjärilen på södra Gotland redan 4 juni. Huruvida arten ibland kan uppträda i två generationer också på våra nordligare breddgrader är oklart. Det är annars ganska vanligt att arter knutna till alvarmiljöer kan kläcka under en utsträckt period, sannolikt en anpassning till torka som kan göra värdväxterna mindre näringsrika. Fjärilarna lockas till UV-ljusfällor, men kan också skrämmas upp under dagtid. Larven som övervintrar livnär sig av blommor och unga blad. Förpuppningen sker från maj till juni i en tunn spånad i markytans sparsamma vegetation.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· backtimjan - Thymus serpyllum (Viktig)
· timjan - Thymus (Har betydelse)
Arten hotas främst av igenväxning och förändrad florasammansättning till följd av atmosfäriskt kvävenedfall. Detta är den bestämda åsikt om hoten som uttrycks för de kvarvarande populationerna i Centraleuropa. Den gäller säkerligen även i viss mån även svenska förhållanden även om kvävegynnade växter har svårare att kolonisera alvarheden. Det bete som idag bedrivs på Stora alvaret på Öland är sannolikt gynnsamt för arten, liksom de omfattande röjningarna av enbuskar. Dock kan ansamling av spillning inom begränsade ytor påverka floran att utvecklas i fel riktning också på alvarhed. Det är viktigt att stödutfodring inte får förekomma.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
Artens respons på beteshävden som idag bedrivs på främst Stora alvaret bör utvärderas då detta är ett av EU’s Life-projekt som bör hålla hög kvalitet i bevarandet av både miljön och artrikedomen. Även andra betade områden bör inventeras regelbundet för att artens status skall kunna utvärderas med större precision. Igenväxande habitat med populationer av blåfläckad lövmätare bör röjas från enbuskar och andra högre växtarter om detta inte leder till konflikt med andra högre naturvärden som bör ges prioritet.

Hanson, B. 1965. Bidrag till kännedomen om Gotska Sandöns fjärilsfauna. 3. Ent. Tidskr. 86: 178-183.

Hausmann, A. 2004. The Geometrid Moths of Europe, vol. 2 Sterrhinae. Apollo books, Stenstrup.

Lampa, S. 1885. Förteckning öfver Skandinaviens och Finlands Macrolepidoptera. Ent. Tidskr. 6(1-3): 1-137.

Lindeborg, M. 1997. Fjärilsfynden i SydOst 1996. Lucanus 2(1): 15-30.

Madsen, A., Bech, K., Szyska, P., Christensen, E., Fibiger, M., Helsing, F., Jensen, L.,Knudsen, K., & Möller, H.E. 2000-2009. Fund af Storsommerfugle i Danmark 2000-2009. Tillägg till Lepidoptera.

Nordström, F. & Wahlgren, E. 1935-41. Svenska fjärilar. Nordisk familjeboks förlag, Stockholm.

Nordström, F. 1943. Förteckning över Sveriges storfjärilar. Catalogus Insectorum Sueciae. Opusc. ent. 8: 59-120.

Nordström, F. 1953. Catalogus Insectorum Sueciae; III Macrolepidoptera. Additamenta. Opusc. ent. 18: 75-87.

Skou, P. 1984. Nordens målere. Danmarks dyreliv Bind 2. Apollo books, Stenstrup.

Soumalainen, E., Kaisila, J. & Mikkola, K. 1980. Noteworthy records of Finnish Lepidoptera 1955-1974. 1. Hesperoidea, Papilionoidea, Bombycoidea and Geometroidea. Not. Ent. 60: 49-61.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Claes U. Eliasson 2011.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Geometroidea  
 • Familj
  Geometridae - mätare 
 • Underfamilj
  Sterrhinae  
 • Tribus
  Scopulini  
 • Släkte
  Scopula  
 • Art
  Scopula decorata, (Denis & Schiffermüller, 1775) - blåfläckig lövmätare
  Synonymer
  blåfläckad lövmätare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Claes U. Eliasson 2011.