Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  blåfotad fagerspindling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius barbaricus
Blåfotad fagerspindling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för blåfotad fagerspindling Observationer i Sverige för blåfotad fagerspindling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
Bildar mykorrhiza med barrträd, framförallt gran, i äldre kalkbarrskogar. Har tidigare uppfattats som Cortinarius calochrous var hasii, en varietet av fagerspindling (Cortinarius calochrous). Total population i landet bedöms ha minskat och minskar fortsatt p.g.a. att den huvudsakligen förekommer i äldre, tidigare inte kalavverkade kalkbarrskogar som avverkas och minskar i areal. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (600). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 600 (50-1200). Förekomstarean (AOO) skattas till 2000 (200-2000) km². Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A2c+3c+4c).
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gran
· gran
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius barbaricus (Brandrud) Frøslev, T.S.Jeppesen & Brandrud - blåfotad fagerspindling Synonymer Cortinarius calochrous subsp. coniferarum var. barbaricus Brandrud, Cortinarius calochrous var. barbaricus Brandrud

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med barrträd, framförallt gran, i äldre kalkbarrskogar. Har tidigare uppfattats som Cortinarius calochrous var hasii, en varietet av fagerspindling (Cortinarius calochrous). Total population i landet bedöms ha minskat och minskar fortsatt p.g.a. att den huvudsakligen förekommer i äldre, tidigare inte kalavverkade kalkbarrskogar som avverkas och minskar i areal. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (600). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 600 (50-1200). Förekomstarean (AOO) skattas till 2000 (200-2000) km². Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A2c+3c+4c).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för blåfotad fagerspindling

Länsvis förekomst och status för blåfotad fagerspindling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för blåfotad fagerspindling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Kollektivtaxon
  Cortinarius barbaricus s.lat.  
 • Art
  Cortinarius barbaricus(Brandrud) Frøslev, T.S.Jeppesen & Brandrud - blåfotad fagerspindling
  Synonymer
  Cortinarius calochrous subsp. coniferarum var. barbaricus Brandrud
  Cortinarius calochrous var. barbaricus Brandrud

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Kollektivtaxon
  Cortinarius barbaricus s.lat.  
 • Art
  Cortinarius barbaricus, (Brandrud) Frøslev, T.S.Jeppesen & Brandrud - blåfotad fagerspindling
  Synonymer
  Cortinarius calochrous subsp. coniferarum var. barbaricus Brandrud
  Cortinarius calochrous var. barbaricus Brandrud
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.