Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  blågrön kornlöpare

Organismgrupp Skalbaggar, Jordlöpare m.fl. Amara montivaga
Blågrön kornlöpare Skalbaggar, Jordlöpare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 8-9 mm lång jordlöpare med äggformigt rundad, bred och välvd kropp. Svart, antennernas bas ljusare, översidan med tydlig blå eller grön metallglans. Arten kan vara svår att skilja från närstående arter.
Utbredning
Länsvis förekomst för blågrön kornlöpare Observationer i Sverige för blågrön kornlöpare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Har en begränsad utbredning i västra Mellansverige, från Västergötland till Dalarna. Några fynd i Norrbottens kustland står i samband med den finska utbredningen. Endast få fynd efter 1990 är kända, men arten har inte eftersökts. Närmast i Norge och Finland, vidare utbredd från Syd- och Mellaneuropa österut till Kazakstan och västra Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Arten lever på öppen, torr, gärna stenig mark med gles ogräsvegetation, t.ex. ruderatmark i kalkbrott. Har en begränsad utbredning i Mellansverige, från Västergötlad till Dalarna. Mycket få sentida fynd. Hot mot artens miljö är restaurering av grustäkter och stenbrott och en minskad tillgång på "småbiotoper" med örtrika tidiga successionsstadier i jordbrukslandskapet. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (40-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (160-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever på öppen, torr, gärna stenig mark med gles ogräsvegetation, t.ex. ruderatmark i kalkbrott. Larverna är huvudsakligen rovdjur, medan de fullbildade skalbaggarna är fröätare. De övervintrar som fullbildade och genomgår larvutvecklingen under sommaren. De fullbildade skalbaggarna påträffas mest under fortplantningstiden på våren-försommaren, samt på hösten när den nya generationen har kläckts.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Carabidae (jordlöpare), Släkte Amara, Art Amara montivaga Sturm, 1825 - blågrön kornlöpare Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Arten lever på öppen, torr, gärna stenig mark med gles ogräsvegetation, t.ex. ruderatmark i kalkbrott. Har en begränsad utbredning i Mellansverige, från Västergötlad till Dalarna. Mycket få sentida fynd. Hot mot artens miljö är restaurering av grustäkter och stenbrott och en minskad tillgång på "småbiotoper" med örtrika tidiga successionsstadier i jordbrukslandskapet. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (40-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (160-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 8-9 mm lång jordlöpare med äggformigt rundad, bred och välvd kropp. Svart, antennernas bas ljusare, översidan med tydlig blå eller grön metallglans. Arten kan vara svår att skilja från närstående arter.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för blågrön kornlöpare

Länsvis förekomst och status för blågrön kornlöpare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för blågrön kornlöpare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Har en begränsad utbredning i västra Mellansverige, från Västergötland till Dalarna. Några fynd i Norrbottens kustland står i samband med den finska utbredningen. Endast få fynd efter 1990 är kända, men arten har inte eftersökts. Närmast i Norge och Finland, vidare utbredd från Syd- och Mellaneuropa österut till Kazakstan och västra Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Harpalinae  
 • Tribus
  Zabrini  
 • Släkte
  Amara  
 • Art
  Amara montivagaSturm, 1825 - blågrön kornlöpare

Lever på öppen, torr, gärna stenig mark med gles ogräsvegetation, t.ex. ruderatmark i kalkbrott. Larverna är huvudsakligen rovdjur, medan de fullbildade skalbaggarna är fröätare. De övervintrar som fullbildade och genomgår larvutvecklingen under sommaren. De fullbildade skalbaggarna påträffas mest under fortplantningstiden på våren-försommaren, samt på hösten när den nya generationen har kläckts.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Arten kan ha missgynnats av ändrade brukningsformer.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2016

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Harpalinae  
 • Tribus
  Zabrini  
 • Släkte
  Amara  
 • Art
  Amara montivaga, Sturm, 1825 - blågrön kornlöpare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2016