Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  blåmjölkig storskål

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Peziza saniosa
Blåmjölkig storskål Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Blåmjölkig storskål är en skålsvamp med 1–3,5 cm stora, oregelbundet skållika till utbredda fruktkroppar. Insidan är vackert blåsvart medan utsidan har en mörkt smutsbrun färg. När köttet skadas avger det en blå vätska. Svampen bör vara lätt att känna igen i färskt tillstånd.
Utbredning
Länsvis förekomst för blåmjölkig storskål Observationer i Sverige för blåmjölkig storskål
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En mycket sällsynt art som bara är påträffad ett 20-tal gånger i landet. Fynden är från Skåne, Blekinge, Småland, Öland, Gotland, Östergötland, Dalsland, Södermanland, Uppland och Jämtland. I Danmark förekommer arten i den sydöstra delen av landet. Den är även känd från Norge och Finland och rödlistad i båda länderna liksom i Tyskland. Arten förekommer sällsynt över stora delar av Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Nedbrytare på mulljord i kalkrik ädellövskog och hässlen. Sällsynt även på magrare marker och i ängsgranskog. Trots vid ekologi och relativt lätt att hitta och bestämma är den uppenbarligen sällsynt och har mycket liten population. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 1800 (480-3600). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (90). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 90 (24-180). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (140-600) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Trots att blåmjölkig storskål är sällsynt verkar den kunna växa i en rad olika miljöer. Den är funnen i olika typer av lövskog, såväl av magrare som av rikare typ, samt i granskog med stort lövinslag. Flera fynd kommer dock från något rikare miljöer med tydlig kalkinfluens. I Danmark uppges arten främst växa i relativt mager skog. Från Schweiz uppges arten växa i såväl löv- som barrskog, ofta bland mossa men även på naken jord bland löv.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Pezizomycetes, Ordning Pezizales (skålsvampar), Familj Pezizaceae, Släkte Peziza (storskålar), Art Peziza saniosa Schrad.:Fr. - blåmjölkig storskål Synonymer blåmjölkig skålsvamp, Galactinia saniosa (Schrad.:Fr.) Sacc.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Nedbrytare på mulljord i kalkrik ädellövskog och hässlen. Sällsynt även på magrare marker och i ängsgranskog. Trots vid ekologi och relativt lätt att hitta och bestämma är den uppenbarligen sällsynt och har mycket liten population. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 1800 (480-3600). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (90). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 90 (24-180). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (140-600) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Blåmjölkig storskål är en skålsvamp med 1–3,5 cm stora, oregelbundet skållika till utbredda fruktkroppar. Insidan är vackert blåsvart medan utsidan har en mörkt smutsbrun färg. När köttet skadas avger det en blå vätska. Svampen bör vara lätt att känna igen i färskt tillstånd.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för blåmjölkig storskål

Länsvis förekomst och status för blåmjölkig storskål baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för blåmjölkig storskål

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En mycket sällsynt art som bara är påträffad ett 20-tal gånger i landet. Fynden är från Skåne, Blekinge, Småland, Öland, Gotland, Östergötland, Dalsland, Södermanland, Uppland och Jämtland. I Danmark förekommer arten i den sydöstra delen av landet. Den är även känd från Norge och Finland och rödlistad i båda länderna liksom i Tyskland. Arten förekommer sällsynt över stora delar av Europa.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Pezizomycetes  
 • Ordning
  Pezizales - skålsvampar 
 • Familj
  Pezizaceae  
 • Släkte
  Peziza - storskålar 
 • Art
  Peziza saniosaSchrad.:Fr. - blåmjölkig storskål
  Synonymer
  blåmjölkig skålsvamp
  Galactinia saniosa (Schrad.:Fr.) Sacc.

Trots att blåmjölkig storskål är sällsynt verkar den kunna växa i en rad olika miljöer. Den är funnen i olika typer av lövskog, såväl av magrare som av rikare typ, samt i granskog med stort lövinslag. Flera fynd kommer dock från något rikare miljöer med tydlig kalkinfluens. I Danmark uppges arten främst växa i relativt mager skog. Från Schweiz uppges arten växa i såväl löv- som barrskog, ofta bland mossa men även på naken jord bland löv.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Barrskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Arten kan vara hotad av avverkning som leder till att marken exponeras. Samtidigt verkar arten gynnad av en viss omrörning i markens ytskikt. Försurning kan på sikt vara ett hot.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Artens växtplatser måste säkerställas. Artens ekologi och behovet av artbevarande åtgärder måste utredas ytterligare.
Utländska namn – NO: Blåsvart begersopp, FI: Sinimaitomaljakas.

Petersen, P.M. 1985. The ecology of Danish soil inhabiting Pezizales with emphasis on edaphic conditions. Opera Botanica 77.

Breitenbach, J. & Kränzlin, F. 1986. PIlze der Schweiz. Band 2. Mykologia, Luzerne.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Pezizomycetes  
 • Ordning
  Pezizales - skålsvampar 
 • Familj
  Pezizaceae  
 • Släkte
  Peziza - storskålar 
 • Art
  Peziza saniosa, Schrad.:Fr. - blåmjölkig storskål
  Synonymer
  blåmjölkig skålsvamp
  Galactinia saniosa (Schrad.:Fr.) Sacc.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.