Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  blåsvart brunbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Melandrya caraboides
Blåsvart brunbagge Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En vackert mörkblåglänsande, ganska platt skalbagge som blir ungefär 15 mm lång. På täckvingarna finns omkring tio flacka men tydliga längsfåror. Benen är kraftigt byggda och den största kroppsbredden ligger långt bak på djuret.
Utbredning
Länsvis förekomst för blåsvart brunbagge Observationer i Sverige för blåsvart brunbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, Blekinge, Halland och Västergötland. Närmast i Danmark, Norge och Lettland. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa österut till västra Ryssland och Turkiet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(i,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Larvutvecklingen sker i starkt vitrötad lövträdsved, i Sverige främst i döda gren- och stamdelar av bok men även i ask och rönn, i Danmark dessutom funnen i ek och klibbal. Känd från Skåne, Blekinge, Halland och Västergötland. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,iii,iv)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i starkt vitrötad lövträdsved. I Sverige främst i döda gren- och stamdelar av bok men även i ask och rönn, i Danmark dessutom funnen i ek och klibbal. Angreppen kan fortgå i samma veddelar under ett par generationer. Larvutvecklingen är tvåårig eller mer. Den fullvuxna larven förpuppar sig i mitten eller slutet av maj, och den fullbildade skalbaggen lämnar veden från slutet av maj.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· ask
· ask
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· avenbok
· avenbok
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· hästkastanj
· hästkastanj
· rönn
· rönn
· skogslind
· skogslind
· viden
· viden
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Melandryidae (brunbaggar), Släkte Melandrya, Art Melandrya caraboides (Linnaeus, 1760) - blåsvart brunbagge Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(i,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i starkt vitrötad lövträdsved, i Sverige främst i döda gren- och stamdelar av bok men även i ask och rönn, i Danmark dessutom funnen i ek och klibbal. Känd från Skåne, Blekinge, Halland och Västergötland. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,iii,iv)).
En vackert mörkblåglänsande, ganska platt skalbagge som blir ungefär 15 mm lång. På täckvingarna finns omkring tio flacka men tydliga längsfåror. Benen är kraftigt byggda och den största kroppsbredden ligger långt bak på djuret.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för blåsvart brunbagge

Länsvis förekomst och status för blåsvart brunbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för blåsvart brunbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Blekinge, Halland och Västergötland. Närmast i Danmark, Norge och Lettland. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa österut till västra Ryssland och Turkiet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Melandryidae - brunbaggar 
 • Underfamilj
  Melandryinae  
 • Tribus
  Melandryini  
 • Släkte
  Melandrya  
 • Art
  Melandrya caraboides(Linnaeus, 1760) - blåsvart brunbagge

Larvutvecklingen sker i starkt vitrötad lövträdsved. I Sverige främst i döda gren- och stamdelar av bok men även i ask och rönn, i Danmark dessutom funnen i ek och klibbal. Angreppen kan fortgå i samma veddelar under ett par generationer. Larvutvecklingen är tvåårig eller mer. Den fullvuxna larven förpuppar sig i mitten eller slutet av maj, och den fullbildade skalbaggen lämnar veden från slutet av maj.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Triviallövskog, Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· avenbok - Carpinus betulus (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· hästkastanj - Aesculus hippocastanum (Har betydelse)
· rönn - Sorbus aucuparia (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
· viden - Salix (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Arten hotas främst av bristen på svampangripen, död ved i våra sydsvenska lövträdsbestånd. Detta gäller främst i bokskogarna. Populationerna är normalt mycket låga och utbredningen ytterst begränsad, varför risken är stor att kontinuitetsbrott i tillgången på lämplig ved slår ut arten på lokalerna.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Allt måste göras för att spara mer död ved i våra sydsvenska lövträdsbestånd, i synnerhet i bokskogarna. Risken finns att denna art snart endast har möjlighet att överleva i Skäralidsravinen. Ett stort framtida hot kan uppstå om man börjar tillvarata allt mera avverkningsavfall som energiråvara i de sydsvenska lövträdsbestånden.

Adebratt, S. & Lundberg, S. 1969. Några anteckningar om svenska skalbaggar från en resa i Småland och Skåne 19–24 april 1964. Ent. Tidskr. 86: 103.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. Entom. Meddel. XVI: 317.

Kryger , J. P. & Sönderup, H. P. S. 1952. Biologiska iakttagelser over 200 arter av danska billelarver III. Entom. Meddel. 26: 330.

Palm, T. 1953. Anteckningar om svenska skalbaggar. VII–VIII. Ent. Tidskr. 74: 18.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer dr süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. XVI: 293.

Widenfalk, R. 1962. Anteckningar om svenska skalbaggar. I. Ent. Tidskr. 83: 103.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Melandryidae - brunbaggar 
 • Underfamilj
  Melandryinae  
 • Tribus
  Melandryini  
 • Släkte
  Melandrya  
 • Art
  Melandrya caraboides, (Linnaeus, 1760) - blåsvart brunbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.