Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  blank skulderlöpare

Organismgrupp Skalbaggar, Jordlöpare m.fl. Cymindis humeralis
Blank skulderlöpare Skalbaggar, Jordlöpare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 8,5–11 mm lång jordlöpare med karakteristisk färgteckning. Översidan är svart medan halssköldens sidor samt ben och antenner är rödbruna. Varje täckvinge är försedd med en välavgränsad gul skulderfläck, som fortsätter smalt bakåt längs sidokanten. Från våra andra Cymindis-arter, som har en liknande färgteckning, skiljs C. humeralis på sin ansenligare storlek, den rent svarta grundfärgen och att kroppen saknar behåring och därför är glatt och glänsande.
Utbredning
Länsvis förekomst för blank skulderlöpare Observationer i Sverige för blank skulderlöpare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, Blekinge, östra Småland, Öland och Gotland. Har minskat under 1900-talet. De senaste fynden på fastlandet gjordes under 1960- och 1970-talen, i östra Skåne (Stenshuvud), Blekinge (Listerlandet) och östra Småland (Emmaboda). På Gotland endast längst i söder, senast på 1970-talet på Sundre alvar. Efter 1980 är arten endast funnen på Öland. Från Danmark föreligger endast två gamla fynd från Själland. Arten saknas i våra övriga grannländer och förekommer närmast i Litauen. Dess totala utbredning sträcker sig från Frankrike och Italien till Krim.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever på torr, öppen sand- eller grusmark med kortvuxen vegetation av gräs, ljung och örter. Känd från Skåne, Blekinge, östra Småland, Öland och Gotland. Sentida fynd endast på Öland. Arten saknar flygförmåga. Hotas främst av igenväxning av betesmarker p.g.a. upphörd eller otillräcklig hävd. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (20-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (80-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Ett marklevande rovdjur som lever på torr, öppen mark med kortvuxen vegetation av gräs, ljung och örter. På betade ljung- eller sandgräshedar eller torrängar, men även på andra torrmarker, som t.ex. sandiga åkerkanter. Gärna i vindskyddade, solexponerade lägen i sydsluttningar eller vid sydvända skogsbryn. På Öland och Gotland förekommer arten på alvartorrängar med ett visst jordtäcke, men inte på de mest utpräglade grus- eller hällmarksalvaren. Den övervintrar både som fullbildad och som larv. De fullbildade skalbaggarna påträffas från maj till september.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Carabidae (jordlöpare), Släkte Cymindis, Art Cymindis humeralis (Geoffroy, 1785) - blank skulderlöpare Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever på torr, öppen sand- eller grusmark med kortvuxen vegetation av gräs, ljung och örter. Känd från Skåne, Blekinge, östra Småland, Öland och Gotland. Sentida fynd endast på Öland. Arten saknar flygförmåga. Hotas främst av igenväxning av betesmarker p.g.a. upphörd eller otillräcklig hävd. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (20-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (80-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 8,5–11 mm lång jordlöpare med karakteristisk färgteckning. Översidan är svart medan halssköldens sidor samt ben och antenner är rödbruna. Varje täckvinge är försedd med en välavgränsad gul skulderfläck, som fortsätter smalt bakåt längs sidokanten. Från våra andra Cymindis-arter, som har en liknande färgteckning, skiljs C. humeralis på sin ansenligare storlek, den rent svarta grundfärgen och att kroppen saknar behåring och därför är glatt och glänsande.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för blank skulderlöpare

Länsvis förekomst och status för blank skulderlöpare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för blank skulderlöpare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Blekinge, östra Småland, Öland och Gotland. Har minskat under 1900-talet. De senaste fynden på fastlandet gjordes under 1960- och 1970-talen, i östra Skåne (Stenshuvud), Blekinge (Listerlandet) och östra Småland (Emmaboda). På Gotland endast längst i söder, senast på 1970-talet på Sundre alvar. Efter 1980 är arten endast funnen på Öland. Från Danmark föreligger endast två gamla fynd från Själland. Arten saknas i våra övriga grannländer och förekommer närmast i Litauen. Dess totala utbredning sträcker sig från Frankrike och Italien till Krim.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Harpalinae  
 • Tribus
  Lebiini  
 • Släkte
  Cymindis  
 • Art
  Cymindis humeralis(Geoffroy, 1785) - blank skulderlöpare

Ett marklevande rovdjur som lever på torr, öppen mark med kortvuxen vegetation av gräs, ljung och örter. På betade ljung- eller sandgräshedar eller torrängar, men även på andra torrmarker, som t.ex. sandiga åkerkanter. Gärna i vindskyddade, solexponerade lägen i sydsluttningar eller vid sydvända skogsbryn. På Öland och Gotland förekommer arten på alvartorrängar med ett visst jordtäcke, men inte på de mest utpräglade grus- eller hällmarksalvaren. Den övervintrar både som fullbildad och som larv. De fullbildade skalbaggarna påträffas från maj till september.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Arten hotas framför allt av igenväxning av betesmarker på grund av upphörd eller otillräcklig hävd.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Hävden av Ölands och Gotlands alvarmarker måste säkerställas. Artens status på fastlandet bör undersökas. Eventuella kvarvarande lokaler bör skyddas och hävden säkerställas.

Lindroth, C. 1986. The Carabidae, Coleoptera of Fennoscandia and Danmark. Fauna Ent. Scand. 15.

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet - hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2005, 2015

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Harpalinae  
 • Tribus
  Lebiini  
 • Släkte
  Cymindis  
 • Art
  Cymindis humeralis, (Geoffroy, 1785) - blank skulderlöpare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2005, 2015