Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  blankgul trädstyltfluga

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Neurigona erichsoni
Blankgul trädstyltfluga Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Blank trädstyltfluga är en c:a 5 mm lång, slank och mycket långbent styltfluga med glansigt rödgul kroppsfärg. Arten uppvisar troligen samma karaktäristiska beteenden som sin nära släkting N. abdominalis, som kan ses flyga sökande uppefter trädstammar eller sitta på barken på högresta ben med huvudet uppåt. Arten kan bestämmas med Parent (1938).
Utbredning
Länsvis förekomst för blankgul trädstyltfluga Observationer i Sverige för blankgul trädstyltfluga
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I samband med att Zetterstedt beskriver arten 1843 uppger han de från ett flertal lokaler i Skåne, Östergötland och på Gotland, och betecknar den som ”knappast ovanlig”. Wahlgren (1912) anger även förekomst i Uppland, utan närmare lokalangivelse. Under 1900-talet är fynden mycket fåtaliga, och geografiskt begränsade till Skåne. Ringdahl tog den på Hallands Väderö i sex exemplar under perioden 1934-44. Därefter finns ett fåtal fynd från Skåne. I Danmark betraktas N. erichsoni som en sällsynthet. Utanför Norden förekommer arten vida omkring i Europa, med undantag för Medelhavsområdet och Brittiska öarna. Den är bl.a. känd från Tyskland, Frankrike, Schweiz, Ungern, Rumänien, Estland, Ryssland och Ukraina, samt även från Iran.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Historisk utbredning från Skåne till Uppland. Sentida fynd från Skåne och Småland. Förekommer i lövdominerad skog, lundar, larverna troligen i mullrik mark. Igenväxning kan vara dominerande hot. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (2-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8000 (4000-15000) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (8-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer (arten har inte påträffats sedan 1955 trots många inventeringar av insektsfaunan i hålträd). Gamla parkträd och äldre träd i alléer i Skåne har minskat avsevärt under senare år. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Blank trädstyltfluga förekommer i lövdominerad skogsmark och lundar. Liksom släktets övriga arter torde den för parningen vara bunden till trädstammar. Larverna lever sannolikt som predatorer i mullrik jord.
Landskapstyper
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
Levande djur
Levande djur
Dött träd
Dött träd
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Dolichopodidae (styltflugor), Släkte Neurigona, Art Neurigona erichsoni (Zetterstedt, 1843) - blankgul trädstyltfluga Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Historisk utbredning från Skåne till Uppland. Sentida fynd från Skåne och Småland. Förekommer i lövdominerad skog, lundar, larverna troligen i mullrik mark. Igenväxning kan vara dominerande hot. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (2-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8000 (4000-15000) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (8-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer (arten har inte påträffats sedan 1955 trots många inventeringar av insektsfaunan i hålträd). Gamla parkträd och äldre träd i alléer i Skåne har minskat avsevärt under senare år. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v)).
Blank trädstyltfluga är en c:a 5 mm lång, slank och mycket långbent styltfluga med glansigt rödgul kroppsfärg. Arten uppvisar troligen samma karaktäristiska beteenden som sin nära släkting N. abdominalis, som kan ses flyga sökande uppefter trädstammar eller sitta på barken på högresta ben med huvudet uppåt. Arten kan bestämmas med Parent (1938).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för blankgul trädstyltfluga

Länsvis förekomst och status för blankgul trädstyltfluga baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för blankgul trädstyltfluga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I samband med att Zetterstedt beskriver arten 1843 uppger han de från ett flertal lokaler i Skåne, Östergötland och på Gotland, och betecknar den som ”knappast ovanlig”. Wahlgren (1912) anger även förekomst i Uppland, utan närmare lokalangivelse. Under 1900-talet är fynden mycket fåtaliga, och geografiskt begränsade till Skåne. Ringdahl tog den på Hallands Väderö i sex exemplar under perioden 1934-44. Därefter finns ett fåtal fynd från Skåne. I Danmark betraktas N. erichsoni som en sällsynthet. Utanför Norden förekommer arten vida omkring i Europa, med undantag för Medelhavsområdet och Brittiska öarna. Den är bl.a. känd från Tyskland, Frankrike, Schweiz, Ungern, Rumänien, Estland, Ryssland och Ukraina, samt även från Iran.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Empidoidea  
 • Familj
  Dolichopodidae - styltflugor 
 • Underfamilj
  Neurigoninae  
 • Släkte
  Neurigona  
 • Art
  Neurigona erichsoni(Zetterstedt, 1843) - blankgul trädstyltfluga

Blank trädstyltfluga förekommer i lövdominerad skogsmark och lundar. Liksom släktets övriga arter torde den för parningen vara bunden till trädstammar. Larverna lever sannolikt som predatorer i mullrik jord.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Löv-/barrblandskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
Levande djur (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Om man väljer att vara optimistisk och tro att arten ännu lever kvar någonstans i Skåne trots att den inte påträffats på drygt 40 år, är det troligaste hotet igenväxning av lokalen.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Viss röjning av buskar och sly i igenväxande skånska lundar.

Parent, O. 1938. Diptères Dolichopodidae. Faune de France 35. Paris.

Ringdahl, O. 1941. Bidrag till kännedomen om flugfaunan på Hallands Väderö. Ent. Tidskr. 52: 1–23.

Zetterstedt, J.W. 1843. Diptera Scandinaviae II:613–615. Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Empidoidea  
 • Familj
  Dolichopodidae - styltflugor 
 • Underfamilj
  Neurigoninae  
 • Släkte
  Neurigona  
 • Art
  Neurigona erichsoni, (Zetterstedt, 1843) - blankgul trädstyltfluga
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2007.