Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  blankpannad kalögonbroms

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Tabanus glaucopis
Blankpannad kalögonbroms Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Släktet Tabanus omfattar bromsar med klara vingar och ögon utan behåring. Blankpannad kalögonbroms är en relativt stor och ganska slank art, med en kroppslängd på 14–18 mm. Om man på levande djur räknar antalet ögonband är det till stor hjälp i artbestämningen, honans ögon har tre band, och hanens två, detta till skillnad från andra Tabanus arter som har ett eller inget. Sidorna på bakkroppens ovansida är kastanjebruna med en rad av gulbruna fläckar på var sida. Fläckarna på bakkroppens mitt är otydliga.
Utbredning
Länsvis förekomst för blankpannad kalögonbroms Observationer i Sverige för blankpannad kalögonbroms
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige funnen i Småland, Västergötland, Östergötland, Södermanland, Uppland, och Dalarna. De flesta fynden är från första hälften av 1900-talet, men sentida fynd finns från Småland, Västergötland och Uppland. Arten är funnen i England och vidare ner till Sydeuropa, och österut mot Turkiet och bort mot nordöstra Kina.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2b(ii,iii)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Spridda, mest äldre fynd föreligger från östra Sverige, Småland- Dalarna. Ett par sentida fynd finns från Småland och Uppland. Arten är starkt bunden till betesdjur i öppna marker och är troligen mycket missgynnad av minskande betesdrift, igenväxning och av att småvatten försvunnit i anslutning till betesmarker. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (10-80). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (40-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea och kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2b(ii,iii)c(iv)).
Ekologi
Blankpannad kalögonbroms är i Europa funnen på stäppartade betesmarker även sådana med gles skog (Chvála et al, 1972) samt i England på buskmarker, brynmiljöer, och öppna marker i kalktrakter (Stubbs & Drake, 2001). Fynden i Sverige kommer bl.a. från sandmarker, hällmarker, beteshagar och ekhagar. Fyndet från Våraskruv är från en soldränkt och sluttande torräng (Sörensson, 2007). Honorna av bromsar är blodsugande medan hanarna livnär sig på nektar. Den här arten suger blod från kor, hästar, men även människor. Larven är okänd, men larver av bromsar är generellt rovlevande i marken. Arten har Italien observerats lägga ägg på relativt torr mark till skillnad andra bromsar som gärna lägger ägg vid blöt mark (Chvála et al, 1972). De flesta fynden av arten är från juni till september.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Nyttjar nektar/pollen, Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Tabanidae (bromsar), Släkte Tabanus, Art Tabanus glaucopis Meigen, 1820 - blankpannad kalögonbroms Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2b(ii,iii)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Spridda, mest äldre fynd föreligger från östra Sverige, Småland- Dalarna. Ett par sentida fynd finns från Småland och Uppland. Arten är starkt bunden till betesdjur i öppna marker och är troligen mycket missgynnad av minskande betesdrift, igenväxning och av att småvatten försvunnit i anslutning till betesmarker. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (10-80). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (40-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea och kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2b(ii,iii)c(iv)).
Släktet Tabanus omfattar bromsar med klara vingar och ögon utan behåring. Blankpannad kalögonbroms är en relativt stor och ganska slank art, med en kroppslängd på 14–18 mm. Om man på levande djur räknar antalet ögonband är det till stor hjälp i artbestämningen, honans ögon har tre band, och hanens två, detta till skillnad från andra Tabanus arter som har ett eller inget. Sidorna på bakkroppens ovansida är kastanjebruna med en rad av gulbruna fläckar på var sida. Fläckarna på bakkroppens mitt är otydliga.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för blankpannad kalögonbroms

Länsvis förekomst och status för blankpannad kalögonbroms baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för blankpannad kalögonbroms

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige funnen i Småland, Västergötland, Östergötland, Södermanland, Uppland, och Dalarna. De flesta fynden är från första hälften av 1900-talet, men sentida fynd finns från Småland, Västergötland och Uppland. Arten är funnen i England och vidare ner till Sydeuropa, och österut mot Turkiet och bort mot nordöstra Kina.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Tabanoidea  
 • Familj
  Tabanidae - bromsar 
 • Släkte
  Tabanus  
 • Art
  Tabanus glaucopisMeigen, 1820 - blankpannad kalögonbroms

Blankpannad kalögonbroms är i Europa funnen på stäppartade betesmarker även sådana med gles skog (Chvála et al, 1972) samt i England på buskmarker, brynmiljöer, och öppna marker i kalktrakter (Stubbs & Drake, 2001). Fynden i Sverige kommer bl.a. från sandmarker, hällmarker, beteshagar och ekhagar. Fyndet från Våraskruv är från en soldränkt och sluttande torräng (Sörensson, 2007). Honorna av bromsar är blodsugande medan hanarna livnär sig på nektar. Den här arten suger blod från kor, hästar, men även människor. Larven är okänd, men larver av bromsar är generellt rovlevande i marken. Arten har Italien observerats lägga ägg på relativt torr mark till skillnad andra bromsar som gärna lägger ägg vid blöt mark (Chvála et al, 1972). De flesta fynden av arten är från juni till september.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Nyttjar nektar/pollen, Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Sötvatten, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Lövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
Levande djur (Viktig)
Arten har sannolikt minskat pga upphörd betesdrift eventuellt på något torrare och magrare marker. Betesdjur lämpliga för honornas blodmål uppehåller sig troligtvis alltför långt från miljöer lämpliga för larvutvecklingen.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Många arter är hotade pga av förändrat bete på torrare marker. Återställande av sådana hävdade marker skulle gynna flera hotade arter såväl som den blankpannad kalögonbromsen.

Chvála, M., Lyneborg, L & Moucha, J. 1972. The horse flies of Europe. The Entomological Society of Copenhagen. E.W. Classey Ltd.

Stubbs, A.E. & Drake, M. 2001. British Soldierflies and their Allies. British Entomological and Natural History Society.

Sörensson, M. 2007. Inventering av solitära bin och andra insekter på slåtterängar och i äldre jordbruksmiljöer i Kronobergs län 2005. Länsstyrelsen i Kronobergs län, meddelande 2007:17.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Tabanoidea  
 • Familj
  Tabanidae - bromsar 
 • Släkte
  Tabanus  
 • Art
  Tabanus glaucopis, Meigen, 1820 - blankpannad kalögonbroms
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.