Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  blek brunmaskros

Organismgrupp Kärlväxter Taraxacum detonsum
Blek brunmaskros Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Blek brunmaskros hör till gruppen sandmaskrosor, Taraxacum sect. Erythrosperma. Plantan är lågvuxen, oftast bara 5-10 cm hög. Genom de mörkgröna bladen med sina nedåtriktade, triangulära sidoflikar och den i full sol bara halvvägs öppna korgen liknar den knoppmaskros, Taraxacum brachyglossum - en i stora delar av landet vanlig art. Arterna skiljs lätt på att blek brunmaskros saknar pollen. Till skillnad från många andra sandmaskrosor är sidoflikarna hos blek brunmaskros på ovankanten fint tandade. Holken är ljust grågrön och ca 1,5 cm bred. De yttre holkfjällen är mycket karaktäristiska De är rätt utstående eller något nedåtböjda med starkt uppåtböjda spetsar, vilka på undersidan har en kraftig knöl. Korgen är liten och tätblommig. Dess strålblommor är något rännformiga och de gulaktiga märkena saknar pollen. Förökningen sker med frön bildade på vegetativt sätt, s.k. apomixis. Alla exemplar av arten är därför genetiskt lika.
Utbredning
Länsvis förekomst för blek brunmaskros Observationer i Sverige för blek brunmaskros
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Blek brunmaskros är mycket sällsynt och har hittills bara samlats i Uppland och på Åland. Den upptäcktes i Vårdö på Åland på 1950-talet och beskrevs ett par decennier senare. Dessförinnan gjordes ett fynd utanför Riksmuséet i Stockholm, där den fanns 1962. Under 1990-talet upptäcktes den även på två lokaler i Huddunge i Heby i Uppland. De uppländska lokalerna befinner sig ca 5 km från varandra. Arten är troligen östlig och den kan ha kommit in i landet med vindspridda frön. En framlagd hypotes att lokalen vid Riksmuséet skulle härstamma från Dahlstedts odlingar är mindre trolig, då Dahlstedt i så fall borde ha beskrivit arten eller antytt den i sina arbeten. Genom sin yttre likhet med knoppmaskros kan den bleka brunmaskrosen vara förbisedd.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
Blek brunmaskros är en sandmaskros som endast är känd från Uppland i Sverige, men förekommer spontant på Åland. Uppgifterna från Uppland har oklart ursprung, då en av förekomsterna kan bero på att arten odlats i intilliggande trädgård. Den andra förekomsten är en betesmark i närheten, där eftersökt men ej återfunnen. Det är oklart huruvida dessa förekomster har ett samband eller inte. Arten har oklar status och oklar bakgrund i Sverige. Antalet reproduktiva individer skattas till 5 (3-10). Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (3-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 500 (24-2000) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (4-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Det är vanskligt att uttala sig om artens ekologi på de få fyndplatser som föreligger, men allt tyder på att den föredrar störda marker. Två av de svenska fynden är gjorda på grusgångar-/planer och det åländska exemplaren nära en stallbyggnad. Sannolikt finns arten på mer naturliga lokaler någonstans, kanske i Östeuropa, men detta är ännu bara en hypotes grundad på kunskapen om sandmaskrosornas generella miljökrav. Växten är känslig för igenväxning och sannolikt även kvävegödsling. En viss störning, t.ex. genom tramp, är gynnsam för etablering av nya individer.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Asterales (asterordningen), Familj Asteraceae (korgblommiga), Släkte Taraxacum (maskrosor), Art Taraxacum detonsum Olofsson & Såltin ex Såltin - blek brunmaskros Synonymer

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Blek brunmaskros är en sandmaskros som endast är känd från Uppland i Sverige, men förekommer spontant på Åland. Uppgifterna från Uppland har oklart ursprung, då en av förekomsterna kan bero på att arten odlats i intilliggande trädgård. Den andra förekomsten är en betesmark i närheten, där eftersökt men ej återfunnen. Det är oklart huruvida dessa förekomster har ett samband eller inte. Arten har oklar status och oklar bakgrund i Sverige. Antalet reproduktiva individer skattas till 5 (3-10). Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (3-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 500 (24-2000) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (4-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Blek brunmaskros hör till gruppen sandmaskrosor, Taraxacum sect. Erythrosperma. Plantan är lågvuxen, oftast bara 5-10 cm hög. Genom de mörkgröna bladen med sina nedåtriktade, triangulära sidoflikar och den i full sol bara halvvägs öppna korgen liknar den knoppmaskros, Taraxacum brachyglossum - en i stora delar av landet vanlig art. Arterna skiljs lätt på att blek brunmaskros saknar pollen. Till skillnad från många andra sandmaskrosor är sidoflikarna hos blek brunmaskros på ovankanten fint tandade. Holken är ljust grågrön och ca 1,5 cm bred. De yttre holkfjällen är mycket karaktäristiska De är rätt utstående eller något nedåtböjda med starkt uppåtböjda spetsar, vilka på undersidan har en kraftig knöl. Korgen är liten och tätblommig. Dess strålblommor är något rännformiga och de gulaktiga märkena saknar pollen. Förökningen sker med frön bildade på vegetativt sätt, s.k. apomixis. Alla exemplar av arten är därför genetiskt lika.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för blek brunmaskros

Länsvis förekomst och status för blek brunmaskros baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för blek brunmaskros

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Blek brunmaskros är mycket sällsynt och har hittills bara samlats i Uppland och på Åland. Den upptäcktes i Vårdö på Åland på 1950-talet och beskrevs ett par decennier senare. Dessförinnan gjordes ett fynd utanför Riksmuséet i Stockholm, där den fanns 1962. Under 1990-talet upptäcktes den även på två lokaler i Huddunge i Heby i Uppland. De uppländska lokalerna befinner sig ca 5 km från varandra. Arten är troligen östlig och den kan ha kommit in i landet med vindspridda frön. En framlagd hypotes att lokalen vid Riksmuséet skulle härstamma från Dahlstedts odlingar är mindre trolig, då Dahlstedt i så fall borde ha beskrivit arten eller antytt den i sina arbeten. Genom sin yttre likhet med knoppmaskros kan den bleka brunmaskrosen vara förbisedd.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Taraxacum - maskrosor 
 • Sektion
  Taraxacum sect. Erythrosperma - sandmaskrosor 
 • Art
  Taraxacum detonsumOlofsson & Såltin ex Såltin - blek brunmaskros

Det är vanskligt att uttala sig om artens ekologi på de få fyndplatser som föreligger, men allt tyder på att den föredrar störda marker. Två av de svenska fynden är gjorda på grusgångar-/planer och det åländska exemplaren nära en stallbyggnad. Sannolikt finns arten på mer naturliga lokaler någonstans, kanske i Östeuropa, men detta är ännu bara en hypotes grundad på kunskapen om sandmaskrosornas generella miljökrav. Växten är känslig för igenväxning och sannolikt även kvävegödsling. En viss störning, t.ex. genom tramp, är gynnsam för etablering av nya individer.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Då arten har en synnerligen svag population med få individer är slumpfaktorer som kan påverka de enskilda kvarvarande plantorna det största hotet. Förekomsterna på grusgångar kan på sikt vara hotade av besprutning, ogräsrensning, slitage eller annan markanvändning. Arten är rödlistad genom sin sällsynthet med få kända lokaler i världen.

Påverkan
 • Bekämpningsmedel (Viss negativ effekt)
 • Jakt/insamling (Stor negativ effekt)
 • Mänsklig störning av art (Viss negativ effekt)
Äldre lokaler bör återinventeras för att fastställa aktuell status. Arten bör hållas under uppsikt och ingå i floraväktarprogram. Arten bör också eftersökas i torrängar i östra Sverige, där särskilt sandmaskrosor med i full sol halvslutna blomkorgar bör studeras närmare. Den kan vara förbisedd och fynd av nya lokaler gör artens överlevnad säkrare.

Jonsell, L. (red.) 2010: Upplands flora. SBF-förlaget, Uppsala.

Såltin, H. 1971: Sieben neue Nordische Taraxaca. Memoranda Soc. Fauna Fl. Fennica

47: 38-59. BILD

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Rydberg 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010-12-22

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Taraxacum - maskrosor 
 • Sektion
  Taraxacum sect. Erythrosperma - sandmaskrosor 
 • Art
  Taraxacum detonsum, Olofsson & Såltin ex Såltin - blek brunmaskros
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Rydberg 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010-12-22