Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  blek kryptolav

Organismgrupp Lavar Absconditella delutula
Blek kryptolav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Blek kryptolav har en mycket tunn och mer eller mindre genomskinlig, i väta gelatinös bål. Apothecier är 0,07–0,25 mm breda, urnformade till konkava, vitaktiga till blekt gulaktiga. Sporerna är färglösa, ellipsoida, tvåcelliga och 10–15 × 3–6 µm. Arten kan förväxlas med andra arter i släktet, främst mosskryptolav Absconditella sphagnorum, som också har tvåcelliga sporer. Den senare kan skiljas på sina större apothecier, som är 0,2–0,4 mm breda. Övriga svenska arter i släktet kryptolavar Absconditella har fyra eller fler celler i sporerna.
Utbredning
Länsvis förekomst för blek kryptolav Observationer i Sverige för blek kryptolav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Blek kryptolav är i Sverige bara känd från sju lokaler i Syd- och Mellansverige. I övrigt förekommer arten i Norge, Alperna och på Brittiska öarna.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Växer på fuktiga och förmultnande lågor och stubbar i skog. Känd från 10 lokaler i Syd- och Mellansverige. Antalet reproduktiva individer skattas till 700 (200-20000). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (35-3000). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 21300 (140-12000) km² och förekomstarean (AOO) till 400 km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Den växer i Sverige på fuktiga stubbar och lågor i skog. På Brittiska öarna växer arten emellertid på stenar, kompakt jord och torv i skuggiga miljöer.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· gran
· gran
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Ostropales, Familj Stictidaceae, Släkte Absconditella (kryptolavar), Art Absconditella delutula (Nyl.) Coppins & H.Kilias - blek kryptolav Synonymer Lecidea delutula Nyl., Absconditella modesta (Hegetschw. ex Stizenb.) Vězda

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Växer på fuktiga och förmultnande lågor och stubbar i skog. Känd från 10 lokaler i Syd- och Mellansverige. Antalet reproduktiva individer skattas till 700 (200-20000). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (35-3000). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 21300 (140-12000) km² och förekomstarean (AOO) till 400 km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Blek kryptolav har en mycket tunn och mer eller mindre genomskinlig, i väta gelatinös bål. Apothecier är 0,07–0,25 mm breda, urnformade till konkava, vitaktiga till blekt gulaktiga. Sporerna är färglösa, ellipsoida, tvåcelliga och 10–15 × 3–6 µm. Arten kan förväxlas med andra arter i släktet, främst mosskryptolav Absconditella sphagnorum, som också har tvåcelliga sporer. Den senare kan skiljas på sina större apothecier, som är 0,2–0,4 mm breda. Övriga svenska arter i släktet kryptolavar Absconditella har fyra eller fler celler i sporerna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för blek kryptolav

Länsvis förekomst och status för blek kryptolav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för blek kryptolav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Blek kryptolav är i Sverige bara känd från sju lokaler i Syd- och Mellansverige. I övrigt förekommer arten i Norge, Alperna och på Brittiska öarna.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Ostropomycetidae  
 • Ordning
  Ostropales  
 • Familj
  Stictidaceae  
 • Släkte
  Absconditella - kryptolavar 
 • Art
  Absconditella delutula(Nyl.) Coppins & H.Kilias - blek kryptolav
  Synonymer
  Lecidea delutula Nyl.
  Absconditella modesta (Hegetschw. ex Stizenb.) Vězda

Den växer i Sverige på fuktiga stubbar och lågor i skog. På Brittiska öarna växer arten emellertid på stenar, kompakt jord och torv i skuggiga miljöer.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog, Lövskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Endast ett fåtal fynd har gjorts, men mörkertalet kan vara stort. Det är svårt att uttala sig om hotbilden, men blek kryptolav gynnas troligtvis av tillgång till stubbar och gamla lågor i skuggiga miljöer, även om den även i Sverige bör kunna förekomma på andra substrat.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Lokalerna bör skyddas. Man bör se till att gamla stubbar och lågor alltid finns tillgängliga på lokalerna.

Kilias, R. 1981. Revision gesteinbewohnender Sippen der Flechtengattung Catillaria Massal. in Europa. Herzogia 5: 209–448.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Ostropomycetidae  
 • Ordning
  Ostropales  
 • Familj
  Stictidaceae  
 • Släkte
  Absconditella - kryptolavar 
 • Art
  Absconditella delutula, (Nyl.) Coppins & H.Kilias - blek kryptolav
  Synonymer
  Lecidea delutula Nyl.
  Absconditella modesta (Hegetschw. ex Stizenb.) Vězda
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.