Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  blekbent vedstilettfluga

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Cliorismia ardea
Blekbent vedstilettfluga Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En slank fluga av typiskt stilettflugeform med långsträckt, konisk bakkropp och en kroppslängd på 9–11 mm. Färgen på undersida, kroppssidor, höfter och lår är pudrade i silvergrått, men ovansidan av mellankroppen, och hos honan även bakkroppen, är nästan svart. Ett fältkännetecken är att knän, skenben och fotleder är ljust brungula, vilket gett arten sitt svenska namn. Arten skiljer sig från andra svenska stilettflugor genom de brungula knäna, samt att ansiktet saknar hår och att de långsträckta antennernas tredje segment är lika långt som de två första tillsammans. Hanen kan skiljas från den närstående och mer storväxta Cliorismia rustica som finns längre söderut på att aedeagus är kort och enkelt nedböjd och inte lång och S-böjd, honorna kan svårligen skiljas. Arten bör dock insamlas för säker bestämning med t.ex. Meen (2005).
Utbredning
Länsvis förekomst för blekbent vedstilettfluga Observationer i Sverige för blekbent vedstilettfluga
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Sporadiska fynd av arten är kända från västra Gotland, gjorda från 1800-talet fram till 2012. Förutom från Gotland har arten även uppgivits från Skåne (Lyneborg 1965). Något belägg för detta har dock inte påträffats i svenska samlingar. Han anger även förekomst i södra England, vilket dock visar sig vara den närstående arten C. rustica (Stubbs & Drake 2001). Blekbent stilettfluga är även är känd genom några få fynd från Danmark, Finland och S:t Petersburgs-området. I övrigt har arten en spridd förekomst från Frankrike, Belgien och Holland till södra delen av europeiska Ryssland och Kaukasus samt söderut till Israel (i närheten av Döda Havet). Artens tidigare oklara taxonomi gör att man får ta utbredningsuppgifterna i litteraturen med en viss försiktighet. Det faktum att den inte påträffats i landet på mer än 80 år kan betyda att den redan har dött ut hos oss, men något systematiskt eftersök är inte genomfört så det finns troligen fortfarande chans att återfinna den på Gotland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(iii,v)c(iv)+2ab(iii,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Belagd från Skåne och Gotland. Sentida fynd på Gotland bekräftar att arten kvarlever åtminstone på Gotland. Larvens levnadssätt är dock okänt varför riktat eftersök inte kunna genomföras. Om larven lever på likartat sätt som den närstående arten C. rustica (vid albeväxta sandiga stränder längs vattendrag) är åtminstone bäcken genom Klinehamn så starkt påverkad (utloppet kulverterat) att lokalen troligen är förstörd. Arten bör riktat eftersökas innan en mer robust bedömning av artens faktiska status kan göras. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (2-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1000 (0-4000) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (8-40) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii,v)c(iv)+2ab(iii,v)c(iv)).
Ekologi
Inga närmare uppgifter föreligger från Sverige om artens habitatval eller andra ekologiska förhållanden. Sammanblandningen med C. rustica gör att habitatuppgifter mm ej är tillförlitliga. Denna art är känd från sandiga flodstränder med skuggande alsnår. Fynduppgifter av C. ardea från Holland indikerar även fuktig, halvskuggad mark med träd eller buskage som biotop för arten. Trots att namnet anger att arten (larven) är associerad med ved som substrat är det tveksamt om detta faktiskt utnyttjas. Det verkar mer sannolikt att larven lever som rovdjur i sparsamt bevuxen fuktig sand. I Danmark anges en ganska lång flygtid från mitten av juni till mitten av augusti, i Holland ända till början av september.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Therevidae (stilettflugor), Släkte Cliorismia, Art Cliorismia ardea (Fabricius, 1794) - blekbent vedstilettfluga Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(iii,v)c(iv)+2ab(iii,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Belagd från Skåne och Gotland. Sentida fynd på Gotland bekräftar att arten kvarlever åtminstone på Gotland. Larvens levnadssätt är dock okänt varför riktat eftersök inte kunna genomföras. Om larven lever på likartat sätt som den närstående arten C. rustica (vid albeväxta sandiga stränder längs vattendrag) är åtminstone bäcken genom Klinehamn så starkt påverkad (utloppet kulverterat) att lokalen troligen är förstörd. Arten bör riktat eftersökas innan en mer robust bedömning av artens faktiska status kan göras. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (2-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1000 (0-4000) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (8-40) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii,v)c(iv)+2ab(iii,v)c(iv)).
En slank fluga av typiskt stilettflugeform med långsträckt, konisk bakkropp och en kroppslängd på 9–11 mm. Färgen på undersida, kroppssidor, höfter och lår är pudrade i silvergrått, men ovansidan av mellankroppen, och hos honan även bakkroppen, är nästan svart. Ett fältkännetecken är att knän, skenben och fotleder är ljust brungula, vilket gett arten sitt svenska namn. Arten skiljer sig från andra svenska stilettflugor genom de brungula knäna, samt att ansiktet saknar hår och att de långsträckta antennernas tredje segment är lika långt som de två första tillsammans. Hanen kan skiljas från den närstående och mer storväxta Cliorismia rustica som finns längre söderut på att aedeagus är kort och enkelt nedböjd och inte lång och S-böjd, honorna kan svårligen skiljas. Arten bör dock insamlas för säker bestämning med t.ex. Meen (2005).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för blekbent vedstilettfluga

Länsvis förekomst och status för blekbent vedstilettfluga baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för blekbent vedstilettfluga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Sporadiska fynd av arten är kända från västra Gotland, gjorda från 1800-talet fram till 2012. Förutom från Gotland har arten även uppgivits från Skåne (Lyneborg 1965). Något belägg för detta har dock inte påträffats i svenska samlingar. Han anger även förekomst i södra England, vilket dock visar sig vara den närstående arten C. rustica (Stubbs & Drake 2001). Blekbent stilettfluga är även är känd genom några få fynd från Danmark, Finland och S:t Petersburgs-området. I övrigt har arten en spridd förekomst från Frankrike, Belgien och Holland till södra delen av europeiska Ryssland och Kaukasus samt söderut till Israel (i närheten av Döda Havet). Artens tidigare oklara taxonomi gör att man får ta utbredningsuppgifterna i litteraturen med en viss försiktighet. Det faktum att den inte påträffats i landet på mer än 80 år kan betyda att den redan har dött ut hos oss, men något systematiskt eftersök är inte genomfört så det finns troligen fortfarande chans att återfinna den på Gotland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Asiloidea  
 • Familj
  Therevidae - stilettflugor 
 • Släkte
  Cliorismia  
 • Art
  Cliorismia ardea(Fabricius, 1794) - blekbent vedstilettfluga

Inga närmare uppgifter föreligger från Sverige om artens habitatval eller andra ekologiska förhållanden. Sammanblandningen med C. rustica gör att habitatuppgifter mm ej är tillförlitliga. Denna art är känd från sandiga flodstränder med skuggande alsnår. Fynduppgifter av C. ardea från Holland indikerar även fuktig, halvskuggad mark med träd eller buskage som biotop för arten. Trots att namnet anger att arten (larven) är associerad med ved som substrat är det tveksamt om detta faktiskt utnyttjas. Det verkar mer sannolikt att larven lever som rovdjur i sparsamt bevuxen fuktig sand. I Danmark anges en ganska lång flygtid från mitten av juni till mitten av augusti, i Holland ända till början av september.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Blottad mark, Öppna strandbiotoper

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Eftersom biologin hos arten är nästan helt okänd kan man i dagsläget inte precisera vad eventuella hot för arten består i. Den begränsade kända utbredningen i landet kan utgöra en risk för slumpmässigt utdöende.
Det är angeläget att återfinna arten för att kunna om möjligt förbättra kunskapen om dess biologi och biotopkrav och därmed förbättra chanserna till överlevnad i landet.
Arten har tidigare under namnet Psilocephala confinis Fallén varit sammanblandad med Cliorisima rustica Panzer, De två närstående arterna C. rustica och C. ardea är inte separerade i den allmänt använda Lyneborg (1965) – hangenitaliebilden för C. ardea är identisk med bilden av C. rustica Oldroyd (1969).

Gaunitz, S. 1925. Tvåvingar, enligt Svensk insektfauna sällsynta eller nya för det landskap, inom vilket de anträffats. Ent. Tidsskr. 46: 174.

Lyneborg, L. 1965. Tovinger IV. Humlefluer, stiletfluer, rovfluer, m.fl. Danmarks Fauna 70. G.E.C. Gads Forlag, København.

Lyneborg, L. 1968. Notes on the British Therevidae (Diptera). Proc. R. ent. Soc. Lond. (B) 37: 170–174.

Meen, M. van 2005. Therevidae of northwest Europe. http://home.hccnet.nl/mp.van.veen/therevidae/therevidae.

html. Last updated 29.12.2005. Download Oct. 2007.

Spitzer, K, 1998. Therevidae. In: R. Roznošný & J. Vanhara, eds. Diptera of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO, Vol. I. Folia Facultatis Scientiarium Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Biologia. 99: 151–153.

Zetterstedt, J.W. 1842. Diptera Scandinaviae. I: 213–214.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hugo Andersson 1993. Rev. Björn Cederberg 2007. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Asiloidea  
 • Familj
  Therevidae - stilettflugor 
 • Släkte
  Cliorismia  
 • Art
  Cliorismia ardea, (Fabricius, 1794) - blekbent vedstilettfluga
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hugo Andersson 1993. Rev. Björn Cederberg 2007. © ArtDatabanken, SLU 2005.