Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  blekfotad stekelrovfluga

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Dioctria linearis
Blekfotad stekelrovfluga Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Blekfotad stekelrovfluga är en medelstor, 9–12 mm lång, slank rovfluga med tämligen långa ben och antenner. Mellankroppen är svart med ljuspudrade längslinjer. Mellankroppssidorna har skimrande fläckar som alla Dioctria-arter, men D. linearis skiljer sig från dessa genom att bakkroppen inte är helt svart, utan har något varierande gula bakkantsband och orangegula sidofläckar. De främre två benparen är gula, det bakre är övervägande svart med gula ”knän” och fotleder.
Utbredning
Länsvis förekomst för blekfotad stekelrovfluga Observationer i Sverige för blekfotad stekelrovfluga
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Av denna art föreligger endast ett svenskt fynd daterat 1849 från Esperöd i Mellby s:n i Skåne. I Danmark är arten utbredd från östra Jylland och vidare österut på Funnen, Sjelland och Lolland. Dess övriga utbredningsområde innefattar större delen av Europa (arten är rapporterad från 15 europeiska länder), från Storbritannien och Frankrike i väst till södra Ryssland i öst.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Endast ett belägg är känt av arten från Skåne. Det har ändå bedömts så att arten tillhört den svenska insektsfaunan. Arten är en av de minsta rovflugorna, men mycket lätt att känna igen i fält och är därför knappast förbisedd. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1849.
Ekologi
Liksom flera andra Dioctria-arter förekommer denna i buskmarker, skogsbryn och skogsgläntor med rik undervegetation, där flugan sitter och inväntar bytesdjur. Flygtiden i Tyskland sträcker sig från mitten av maj till mitten av augusti. Larven lever som rovdjur i marken.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Buskmark
Buskmark
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Ädellövskog
Ädellövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Asilidae (rovflugor), Släkte Dioctria, Art Dioctria linearis (Fabricius, 1787) - blekfotad stekelrovfluga Synonymer

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Endast ett belägg är känt av arten från Skåne. Det har ändå bedömts så att arten tillhört den svenska insektsfaunan. Arten är en av de minsta rovflugorna, men mycket lätt att känna igen i fält och är därför knappast förbisedd. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1849.
Blekfotad stekelrovfluga är en medelstor, 9–12 mm lång, slank rovfluga med tämligen långa ben och antenner. Mellankroppen är svart med ljuspudrade längslinjer. Mellankroppssidorna har skimrande fläckar som alla Dioctria-arter, men D. linearis skiljer sig från dessa genom att bakkroppen inte är helt svart, utan har något varierande gula bakkantsband och orangegula sidofläckar. De främre två benparen är gula, det bakre är övervägande svart med gula ”knän” och fotleder.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för blekfotad stekelrovfluga

Länsvis förekomst och status för blekfotad stekelrovfluga baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för blekfotad stekelrovfluga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Av denna art föreligger endast ett svenskt fynd daterat 1849 från Esperöd i Mellby s:n i Skåne. I Danmark är arten utbredd från östra Jylland och vidare österut på Funnen, Sjelland och Lolland. Dess övriga utbredningsområde innefattar större delen av Europa (arten är rapporterad från 15 europeiska länder), från Storbritannien och Frankrike i väst till södra Ryssland i öst.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Asiloidea  
 • Familj
  Asilidae - rovflugor 
 • Underfamilj
  Stenopogoninae  
 • Släkte
  Dioctria  
 • Art
  Dioctria linearis(Fabricius, 1787) - blekfotad stekelrovfluga

Liksom flera andra Dioctria-arter förekommer denna i buskmarker, skogsbryn och skogsgläntor med rik undervegetation, där flugan sitter och inväntar bytesdjur. Flygtiden i Tyskland sträcker sig från mitten av maj till mitten av augusti. Larven lever som rovdjur i marken.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Buskmark

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Ädellövskog, Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Det är svårt att se någon uppenbar anledning till att arten numer tycks vara försvunnen i Sydsverige. Den är inte känd som habitatspecialist och borde inte ha någon svårighet att finna livsrum i Skåne. Det kan helt enkelt bero på slumpmässiga orsaker som ofta drabbar små, isolerade förekomster. Svårigheten att spontant återetablera en population i landet över Öresund kan vara en tillräcklig förklaring. I Danmark kan man inte skönja någon minskning av artens populationsstorlek eller dess utbredningsområde under 1900-talet, möjligen en viss ökning (Larsen & Meier 2004).
Arten bör eftersökas t.ex. vid Kullaberg eller Stenshuvuds nationalpark, där lämpliga betingelser bör kunna finnas och bibehållas.

Larsen, M.N. & Meier, R. 2004. Species diversity, distribution, and conservation status of the Asilidae (Insecta: Diptera). Steenstrupia 28(2): 177–241.

Lyneborg, L. 1965. Tovinger 4. Danmarks fauna 70: 100–101.

Stubbs, A.E. & Drake M. 2001. British soldierflies and their allies. British Entomological and Natural History Society. Dorset.

Zetterstedt, J. W. 1849. Diptera Scandinaviae. VIII: 2975.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hugo Andersson 1993. Rev. Björn Cederberg & Roger Engelmark 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Asiloidea  
 • Familj
  Asilidae - rovflugor 
 • Underfamilj
  Stenopogoninae  
 • Släkte
  Dioctria  
 • Art
  Dioctria linearis, (Fabricius, 1787) - blekfotad stekelrovfluga
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hugo Andersson 1993. Rev. Björn Cederberg & Roger Engelmark 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.