Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  blekvingad regnbroms

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Haematopota subcylindrica
Blekvingad regnbroms Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Släktet Haematopota (regnbromsar) utmärks av de fläckiga vingarna som hålls taklagda och parallella över kroppen i vila. Blekvingad regnbroms är ljusgrå med svagt gråmarmorerade vingar. Från närbesläktade arter kan den skiljas ut genom markeringarna på bakkroppen och även form och färg på antennernas första led, som är långsmal och gråaktig. Arten är en av de större regnbromsarna i Europa, kroppslängd 9–12 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för blekvingad regnbroms Observationer i Sverige för blekvingad regnbroms
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arten är i Sverige känd från tre lokaler i Skåne, en på Öland (Halltorp) och en i Dalsland. Det finns sentida fynd från flera av lokalerna. Arten är funnen i med enstaka fynd i England, men huvudutbredningen ligger i Centraleuropa och österut mot Turkiet och Iran. Arten har sin nordligaste utbredning i Sydskandinavien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Arten är känd från Skåne (3 lokaler, senast Torna Hällestad 1989), Öland (Halltorp 1976) och Västergötaland. Troligen generellt missgynnad av minskande torrmarksbete under lång tid. Antalet lokalområden i landet skattas till 8 (4-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 32 (16-120) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii,iv,v)).
Ekologi
I England är blekvingad regnbroms är framförallt funnen på betade ängar nära kusterna. I Centraleuropas inland lever arten även utmed sjöar och floder. I Skåne så är arten funnen även funnen i inlandet på betesmarker. De vuxna honorna suger blod från betande djur. Hanar av bromsar livnär sig generellt på nektar. Larven och puppan är beskriven, och utvecklas antagligen i diken och vattensamlingar, vid kusterna gärna med bräckt vatten (England). Larver av bromsar lever generellt som rovdjur i blöt jord och slam och betes-djurens tramp av marken bidrar troligtvis till en bra livsmiljö för larverna. Arten är funnen från juni till september.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Nyttjar nektar/pollen, Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Tabanidae (bromsar), Släkte Haematopota, Art Haematopota subcylindrica Pandellé, 1883 - blekvingad regnbroms Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Arten är känd från Skåne (3 lokaler, senast Torna Hällestad 1989), Öland (Halltorp 1976) och Västergötaland. Troligen generellt missgynnad av minskande torrmarksbete under lång tid. Antalet lokalområden i landet skattas till 8 (4-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 32 (16-120) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii,iv,v)).
Släktet Haematopota (regnbromsar) utmärks av de fläckiga vingarna som hålls taklagda och parallella över kroppen i vila. Blekvingad regnbroms är ljusgrå med svagt gråmarmorerade vingar. Från närbesläktade arter kan den skiljas ut genom markeringarna på bakkroppen och även form och färg på antennernas första led, som är långsmal och gråaktig. Arten är en av de större regnbromsarna i Europa, kroppslängd 9–12 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för blekvingad regnbroms

Länsvis förekomst och status för blekvingad regnbroms baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för blekvingad regnbroms

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten är i Sverige känd från tre lokaler i Skåne, en på Öland (Halltorp) och en i Dalsland. Det finns sentida fynd från flera av lokalerna. Arten är funnen i med enstaka fynd i England, men huvudutbredningen ligger i Centraleuropa och österut mot Turkiet och Iran. Arten har sin nordligaste utbredning i Sydskandinavien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Tabanoidea  
 • Familj
  Tabanidae - bromsar 
 • Släkte
  Haematopota  
 • Art
  Haematopota subcylindricaPandellé, 1883 - blekvingad regnbroms

I England är blekvingad regnbroms är framförallt funnen på betade ängar nära kusterna. I Centraleuropas inland lever arten även utmed sjöar och floder. I Skåne så är arten funnen även funnen i inlandet på betesmarker. De vuxna honorna suger blod från betande djur. Hanar av bromsar livnär sig generellt på nektar. Larven och puppan är beskriven, och utvecklas antagligen i diken och vattensamlingar, vid kusterna gärna med bräckt vatten (England). Larver av bromsar lever generellt som rovdjur i blöt jord och slam och betes-djurens tramp av marken bidrar troligtvis till en bra livsmiljö för larverna. Arten är funnen från juni till september.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Nyttjar nektar/pollen, Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
Arten är sannolikt under lång tid missgynnad av förändrad betesdrift, detta i kombination med minskat antal småvatten i jordbrukslandskapet.

Påverkan
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Många arter är hotade pga av förändrat bete i jordbrukslandskapet och minskad mängd småvatten. Återställande av hävdade marker skulle gynna flera hotade arter såväl som den blekvingade regnbromsen.

Chvála, M., Lyneborg, L. & Moucha, J. 1972. The horse flies of Europe. The Entomological Society of Copenhagen. E.W. Classey Ltd.

Stubbs, A.E. & Drake, M. 2001. British Soldierflies and their Allies. British Entomological and Natural History Society.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Tabanoidea  
 • Familj
  Tabanidae - bromsar 
 • Släkte
  Haematopota  
 • Art
  Haematopota subcylindrica, Pandellé, 1883 - blekvingad regnbroms
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2008.