Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  blockskapania

Organismgrupp Mossor Scapania gracilis
Blockskapania Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Blockskapania är en gulaktigt grön bladlevermossa. Arten påminner om klippskapania S. nemorea men bladens lillober är rätvinkligt utstående från stammen, med långa tänder närmast bladfästet och grovt tandade bladkanter. Groddkorn är vanligt förekommande, ljusgröna, ovala och tvåcelliga. Svepen och sporkapslar är mycket sällsynta i Sverige.
Utbredning
Länsvis förekomst för blockskapania Observationer i Sverige för blockskapania
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer på enstaka platser i Skåne, Bohuslän och Lycksele lappmark. Flest lokaler finns i Bohuslän, där ganska individrika förekomster finns bl.a. på Sotenäset (Bergqvist & Blomgren 1998). En gammal lokal i Västergötland (Pixbo) är förstörd. Två av de kända lokalerna i Skåne har besiktigats på 1970- och 1980-talet, varvid konstaterades spridda förekomster men små populationer. Förekomsten i Skäralid i Skåne är fortfarande stor och är dessutom typlokal för arten. Den finns i Danmark (bl.a. Bornholm) och ganska rikligt i västra Norge (Vestlandet). Världsutbredningen omfattar västra Europa samt Madeira, Kanarieöarna och Marocko. Arten har en västmediterran till suboceanisk utbredning och tycks förutom Nordafrika inte vara funnen i andra världsdelar.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Sällsynt art som främst växer i blockmark och raviner i sydvästra Sverige. Arten kräver suboceaniskt klimat och dess utbredning är därför starkt begränsad i Sverige. De aktuella förekomsterna är ytmässigt små och därmed sårbara för slumpfaktorer. Antalet reproduktiva individer skattas till 900 (30-1600). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 15000 (15000-120000) km² och förekomstarean (AOO) till 250 (44-600) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Mossan växer vanligtvis på block och bergväggar i rasmarker nedom branta skuggade klippstup. Arten förekommer alltid på silikatbergarter, aldrig kalkhaltigt underlag. På Skäralidslokalen växer den på block tillsammans med bl.a. purpurmylia Mylia taylorii och stentrappmossa Anastrophyllum saxicola. I Bohuslän finner man den vanligast på lodytor och kraftigt sluttande bergväggar ganska högt upp på sidorna i fuktiga raviner tillsammans med vaxmossa Douinia ovata och skogstrappmossa Anastrophyllum michauxii (Bergqvist & Blomgren 1998).
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Marchantiopsida, Ordning Jungermanniales, Familj Scapaniaceae, Släkte Scapania (skapanior), Art Scapania gracilis Lindb. - blockskapania Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Sällsynt art som främst växer i blockmark och raviner i sydvästra Sverige. Arten kräver suboceaniskt klimat och dess utbredning är därför starkt begränsad i Sverige. De aktuella förekomsterna är ytmässigt små och därmed sårbara för slumpfaktorer. Antalet reproduktiva individer skattas till 900 (30-1600). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 15000 (15000-120000) km² och förekomstarean (AOO) till 250 (44-600) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Blockskapania är en gulaktigt grön bladlevermossa. Arten påminner om klippskapania S. nemorea men bladens lillober är rätvinkligt utstående från stammen, med långa tänder närmast bladfästet och grovt tandade bladkanter. Groddkorn är vanligt förekommande, ljusgröna, ovala och tvåcelliga. Svepen och sporkapslar är mycket sällsynta i Sverige.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för blockskapania

Länsvis förekomst och status för blockskapania baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för blockskapania

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer på enstaka platser i Skåne, Bohuslän och Lycksele lappmark. Flest lokaler finns i Bohuslän, där ganska individrika förekomster finns bl.a. på Sotenäset (Bergqvist & Blomgren 1998). En gammal lokal i Västergötland (Pixbo) är förstörd. Två av de kända lokalerna i Skåne har besiktigats på 1970- och 1980-talet, varvid konstaterades spridda förekomster men små populationer. Förekomsten i Skäralid i Skåne är fortfarande stor och är dessutom typlokal för arten. Den finns i Danmark (bl.a. Bornholm) och ganska rikligt i västra Norge (Vestlandet). Världsutbredningen omfattar västra Europa samt Madeira, Kanarieöarna och Marocko. Arten har en västmediterran till suboceanisk utbredning och tycks förutom Nordafrika inte vara funnen i andra världsdelar.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Jungermanniales  
 • Familj
  Scapaniaceae  
 • Släkte
  Scapania - skapanior 
 • Art
  Scapania gracilisLindb. - blockskapania

Mossan växer vanligtvis på block och bergväggar i rasmarker nedom branta skuggade klippstup. Arten förekommer alltid på silikatbergarter, aldrig kalkhaltigt underlag. På Skäralidslokalen växer den på block tillsammans med bl.a. purpurmylia Mylia taylorii och stentrappmossa Anastrophyllum saxicola. I Bohuslän finner man den vanligast på lodytor och kraftigt sluttande bergväggar ganska högt upp på sidorna i fuktiga raviner tillsammans med vaxmossa Douinia ovata och skogstrappmossa Anastrophyllum michauxii (Bergqvist & Blomgren 1998).

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog, Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Ett begränsat antal lokaler innebär att artens fortbestånd inte är säkrat. Stenbrytning och ökad exponering genom t.ex. skogsavverkning, kan hota arten.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Mänsklig störning av art (Viss negativ effekt)
Samtliga kända lokaler måste ges ett ändamålsenligt skydd. Ingrepp som kan minska expositionsskyddet måste undvikas. Eftersom Skäralid utgör typlokal för arten är det särskilt värdefullt att arten får ett extra bra skydd där.
Utländska namn - NO: Kysttviblad, GB: Western Earwort.

Bergqvist, S. & Blomgren, E. 1998. Sotenäsets mossor. SBT-förlaget. Lund.

Damsholt, K. 2002. Illustrated flora of Nordic liverworts and hornworts. -- Nordic Bryological Society, Copenhagen and Lund

Hill, M.O., Preston, C.D. & Smith, A.J.E. 1991. Atlas of the bryophytes of Britain and Ireland. Vol. 1. Liverworts. Harley Books, Colchester.

Lye, K.A. 1970. The horizontal and vertical distribution of oceanic plants in south west Norway and their relation to the environment. Nytt Mag. Bot. 17: 25-48.

Persson, H. 1935. Stenshuvuds mossflora. KVA Skrifter i Naturskyddsärenden 29.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Sjögren 1984. Rev. Tomas Hallingbäck 1998 och 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Jungermanniales  
 • Familj
  Scapaniaceae  
 • Släkte
  Scapania - skapanior 
 • Art
  Scapania gracilis, Lindb. - blockskapania
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Sjögren 1984. Rev. Tomas Hallingbäck 1998 och 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.