Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  blodrostmossa

Organismgrupp Mossor Apomarsupella revoluta
Blodrostmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Blodrostmossa är en brunröd till brunsvart bladlevermossa, som växer i låga tuvor. Skotten är upp till 5 cm höga, ca 1 mm breda, styva och brunsvarta och något metalliskt glänsande i torrt tillstånd. Bladen är tätt sittande, 2-flikade, rännformiga, tvärställda och stjälkomfattande, som i fuktigt tillstånd är utstående från stammen. Arten är skildkönad med ett rudimentärt svepe. Groddkorn är ej kända. Den kan till färg och växtsätt ytligt påminna om sotrostmossa M. andreaeoides men denna har tillbakarullade bladkanter och växer relativt torrt.
Utbredning
Länsvis förekomst för blodrostmossa Observationer i Sverige för blodrostmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är arktisk-alpin med många disjunkta förekomster runt om i världen. Arten är endast funnen i några få fjällområden, Padjelanta (1 lokal), Sarek (4 lokaler), Torneträsk-området (3) och Pältsa (1). Blodrostmossa finns även i Norge där den är påträffad på fler platser än i Sverige, från Østagder till Nord Trøndelag och är nyligen även påträffad på Island. Arten har i övrigt en starkt disjunkt världsutbredning med förekomster på höga berg, bl.a. Alperna, Himalaya, Japan, Borneo (Mt Kinabalu), Nya Guinea (Mt Wilhem) och nordligaste Nordamerika samt Grönland. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa. Den finns med på den europeiska rödlistan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Arten växer på nordvända, lodräta klippväggar i högalpin miljö i de nordligaste fjällområdena. Anses vara sällsynt även i Norge. De enda moderna fynden är från Sarek 2012. Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (20-1800). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 km² och förekomstarean (AOO) till 240 (8-720) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Mossan växer i Sverige på nordvända, lodräta klippväggar täckta av tunn, humusrik jord i högalpin zon. Underlaget tycks alltid vara sura silikatbergarter. Arten är sällan fertil och sporkapslar är inte funna i Sverige.
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Marchantiopsida, Ordning Jungermanniales, Familj Gymnomitriaceae, Släkte Apomarsupella, Art Apomarsupella revoluta (Nees) R.M.Schust. - blodrostmossa Synonymer Marsupella revoluta (Nees) Dum., Gymnomitrion revolutum (Nees) H.Philib., Sarcocyphos revolutus Nees

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Arten växer på nordvända, lodräta klippväggar i högalpin miljö i de nordligaste fjällområdena. Anses vara sällsynt även i Norge. De enda moderna fynden är från Sarek 2012. Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (20-1800). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 km² och förekomstarean (AOO) till 240 (8-720) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Blodrostmossa är en brunröd till brunsvart bladlevermossa, som växer i låga tuvor. Skotten är upp till 5 cm höga, ca 1 mm breda, styva och brunsvarta och något metalliskt glänsande i torrt tillstånd. Bladen är tätt sittande, 2-flikade, rännformiga, tvärställda och stjälkomfattande, som i fuktigt tillstånd är utstående från stammen. Arten är skildkönad med ett rudimentärt svepe. Groddkorn är ej kända. Den kan till färg och växtsätt ytligt påminna om sotrostmossa M. andreaeoides men denna har tillbakarullade bladkanter och växer relativt torrt.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för blodrostmossa

Länsvis förekomst och status för blodrostmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för blodrostmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är arktisk-alpin med många disjunkta förekomster runt om i världen. Arten är endast funnen i några få fjällområden, Padjelanta (1 lokal), Sarek (4 lokaler), Torneträsk-området (3) och Pältsa (1). Blodrostmossa finns även i Norge där den är påträffad på fler platser än i Sverige, från Østagder till Nord Trøndelag och är nyligen även påträffad på Island. Arten har i övrigt en starkt disjunkt världsutbredning med förekomster på höga berg, bl.a. Alperna, Himalaya, Japan, Borneo (Mt Kinabalu), Nya Guinea (Mt Wilhem) och nordligaste Nordamerika samt Grönland. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa. Den finns med på den europeiska rödlistan.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Jungermanniales  
 • Familj
  Gymnomitriaceae  
 • Underfamilj
  Gymnomitrioideae  
 • Släkte
  Apomarsupella  
 • Art
  Apomarsupella revoluta(Nees) R.M.Schust. - blodrostmossa
  Synonymer
  Marsupella revoluta (Nees) Dum.
  Gymnomitrion revolutum (Nees) H.Philib.
  Sarcocyphos revolutus Nees

Mossan växer i Sverige på nordvända, lodräta klippväggar täckta av tunn, humusrik jord i högalpin zon. Underlaget tycks alltid vara sura silikatbergarter. Arten är sällan fertil och sporkapslar är inte funna i Sverige.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Fjällbiotoper, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Berg/hårdbotten (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Trots att arten verkar vara mycket sällsynt, växer den i en miljö som inte är särskilt ovanlig i fjällen. Detta gör att det är svårt att peka ut specifika hot mot blodrostmossa. Exploatering i aktuella områden samt nedfall av luftburna försurande ämnen är möjliga hot.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
I de fjällområden där fynd gjorts bör artens möjligheter att fortleva undersökas och beaktas i samband med exploatering för ökad turism, vägar och liknande. I övrigt bör en inventering av artens status på kända lokaler genomföras och dess ståndortskrav i landet undersökas för att möjliggöra en mer exakt bedömning av hoten mot arten.
Utländska namn - NO: Vrengehutre.

Damsholt, K. 2002. Illustrated flora of Nordic liverworts and hornworts. -- Nordic Bryological Society, Copenhagen and Lund

Horton, D. G. 1977. Anastrophyllum assimile and Marsupella revoluta new to the interior of North America. Can. J. Bot. 55: 2479-2484.

Jørgensen, E. 1934. Norges levermoser. Bergens Mus. Skr. 16.

Schuster, R.M. 1974. The Hepaticae and Anthocerotae of North America East of the hundredth meridian. Vol. III. Columbia University Press. New York and London.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 1998. Uppdaterad 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Jungermanniales  
 • Familj
  Gymnomitriaceae  
 • Underfamilj
  Gymnomitrioideae  
 • Släkte
  Apomarsupella  
 • Art
  Apomarsupella revoluta, (Nees) R.M.Schust. - blodrostmossa
  Synonymer
  Marsupella revoluta (Nees) Dum.
  Gymnomitrion revolutum (Nees) H.Philib.
  Sarcocyphos revolutus Nees
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 1998. Uppdaterad 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.