Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  blomjordstjärna

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Geastrum floriforme
Blomjordstjärna Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Blomjordstjärna är en marklevande röksvamp. Den unga fruktkroppen är underjordisk, rundad, och dess yta är täckt av vidhäftad sand och humus. Den mogna fruktkroppen är ovanjordisk och består av en ca 1–4,5 cm bred, stjärnlikt uppsprucken del med oftast 6–11 flikar (exoperidiet) och en oskaftad rökboll. Exoperidiet är i färskt eller i uppvätt tillstånd ofta skålformat med utslagna flikar. I torrt tillstånd är flikarna tillbakaböjda och täcker rökbollen helt eller delvis. Det köttiga skiktet på exoperidiets insida är mycket motståndskraftigt, först ljust, så småningom mörkbrunt. Rökbollen är oftast 5–20 mm bred och har ett diffust avgränsat, m el m trådigt, toppställt mynningsområde. Rökbollens vägg är m el m slät och gråbrun till brungrå. Arten är en höstsvamp.
Utbredning
Länsvis förekomst för blomjordstjärna Observationer i Sverige för blomjordstjärna
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är blomjordstjärna mycket sällsynt. Den är funnen i Halland, på Öland, Gotland och i Jämtland. Den jämtländska lokalen är förstörd genom byggnation, och på Gotland finns den kvar endast på en lokal. Totalt 30 aktuella lokaler i landet är kända (2005). Den är knuten till ett exklusivt substrat och väl eftersökt. Arten är knuten till speciella platser, vilket begränsar den till enstaka lägen i varje lokal. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 60, vilket motsvarar ungefär 90 genetiskt unika mycel. En fortlöpande minskning misstänks pågå, huvudsakligen p.g.a. av upphörande bete och kreaturstramp med påföljande igenväxning. Omfattningen är dock svår att bedöma. Såväl exploateringar som helt utebliven hävd eller störning leder till lokalt utdöende. Den är funnen två gånger i Finland (en växtplats förstörd), en gång i Danmark men den är inte känd från Norge. I övriga Europa är den funnen i flera länder, men den tycks ingenstans vara allmän. Arten är rödlistad i Finland, Polen och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Nedbrytare i torräng och betesmark på kalkrik mark, ofta invid gamla myrstackar. Gynnas av tramp/slitage och sällsynt även funnen i gamla trädesåkrar. Värmegynnad. Knuten till en exklusiv miljö och väl eftersökt. Arten tycks knuten till små fläckar även på lämpliga lokaler, vilket begränser den till enstaka mycel på varje växtplats. Total population liten, men har under de senaste åren (2010-2014) påträffats på drygt 10 nya lokaler. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Men utebliven hävd, upphörande bete och kreaturstramp med påföljande igenväxning kan leda till till lokalt utdöende. Antalet reproduktiva individer skattas till 400 (40-800). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (20). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-80). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (40-100) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Blomjordstjärna är en nedbrytare i torräng och betesmark på kalkrik mark. Gynnas av trampslitage. Den är värmegynnad. Arten är i Sverige funnen på öppen, kalkhaltig mark i vegetation som är gles och lågvuxen på grund av bete och trampslitage. Ett fynd är gjort i en trädgårdsrabatt under en buske av blåsärt (Colutea arborescens) på sandhaltig jord i solvarmt läge. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Geastrales, Familj Geastraceae (jordstjärnor), Släkte Geastrum, Art Geastrum floriforme Vittad. - blomjordstjärna Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Nedbrytare i torräng och betesmark på kalkrik mark, ofta invid gamla myrstackar. Gynnas av tramp/slitage och sällsynt även funnen i gamla trädesåkrar. Värmegynnad. Knuten till en exklusiv miljö och väl eftersökt. Arten tycks knuten till små fläckar även på lämpliga lokaler, vilket begränser den till enstaka mycel på varje växtplats. Total population liten, men har under de senaste åren (2010-2014) påträffats på drygt 10 nya lokaler. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Men utebliven hävd, upphörande bete och kreaturstramp med påföljande igenväxning kan leda till till lokalt utdöende. Antalet reproduktiva individer skattas till 400 (40-800). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (20). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-80). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (40-100) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Blomjordstjärna är en marklevande röksvamp. Den unga fruktkroppen är underjordisk, rundad, och dess yta är täckt av vidhäftad sand och humus. Den mogna fruktkroppen är ovanjordisk och består av en ca 1–4,5 cm bred, stjärnlikt uppsprucken del med oftast 6–11 flikar (exoperidiet) och en oskaftad rökboll. Exoperidiet är i färskt eller i uppvätt tillstånd ofta skålformat med utslagna flikar. I torrt tillstånd är flikarna tillbakaböjda och täcker rökbollen helt eller delvis. Det köttiga skiktet på exoperidiets insida är mycket motståndskraftigt, först ljust, så småningom mörkbrunt. Rökbollen är oftast 5–20 mm bred och har ett diffust avgränsat, m el m trådigt, toppställt mynningsområde. Rökbollens vägg är m el m slät och gråbrun till brungrå. Arten är en höstsvamp.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för blomjordstjärna

Länsvis förekomst och status för blomjordstjärna baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för blomjordstjärna

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är blomjordstjärna mycket sällsynt. Den är funnen i Halland, på Öland, Gotland och i Jämtland. Den jämtländska lokalen är förstörd genom byggnation, och på Gotland finns den kvar endast på en lokal. Totalt 30 aktuella lokaler i landet är kända (2005). Den är knuten till ett exklusivt substrat och väl eftersökt. Arten är knuten till speciella platser, vilket begränsar den till enstaka lägen i varje lokal. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 60, vilket motsvarar ungefär 90 genetiskt unika mycel. En fortlöpande minskning misstänks pågå, huvudsakligen p.g.a. av upphörande bete och kreaturstramp med påföljande igenväxning. Omfattningen är dock svår att bedöma. Såväl exploateringar som helt utebliven hävd eller störning leder till lokalt utdöende. Den är funnen två gånger i Finland (en växtplats förstörd), en gång i Danmark men den är inte känd från Norge. I övriga Europa är den funnen i flera länder, men den tycks ingenstans vara allmän. Arten är rödlistad i Finland, Polen och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Phallomycetidae  
 • Ordning
  Geastrales  
 • Familj
  Geastraceae - jordstjärnor 
 • Släkte
  Geastrum  
 • Art
  Geastrum floriformeVittad. - blomjordstjärna

Blomjordstjärna är en nedbrytare i torräng och betesmark på kalkrik mark. Gynnas av trampslitage. Den är värmegynnad. Arten är i Sverige funnen på öppen, kalkhaltig mark i vegetation som är gles och lågvuxen på grund av bete och trampslitage. Ett fynd är gjort i en trädgårdsrabatt under en buske av blåsärt (Colutea arborescens) på sandhaltig jord i solvarmt läge. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Eftersom blomjordstjärna ej tål ett hög- och tätvuxet fältskikt hotas arten av upphörande bete och minskat kreaturstramp med påföljande igenväxning. Omfattningen är dock svår att bedöma. Såväl exploateringar som helt utebliven hävd eller minskad störning kan leda till lokalt utdöende.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
En ändamålsenlig hävd måste upprätthållas på artens lokaler. Skydd av vissa lokaler bör övervägas.
Utländska namn – FI: Kukkamaatähti.

Arwidsson, T. 1946. Geaster floriformis Vitt. funnen i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 40: 214–216.

Dahlgren, L., Lundkvist, H., Löfberg, K. & Knutsson, T. 1995. Blomjordstjärna, Geastrum floriforme, funnen på Öland. Krutbrännaren 4: 44–45.

Lange, C. 1992. Geastrum floriforme fundet i Danmark. Svampe 26: 22.

Malmström, N. 1950. Tre finländska svamprariteter. Marasmiopsis subannulata (Trog.) Henn., Geaster floriformis Vitt. och Geaster Bryantii Berk. Karstenia 1: 77–83.

Sunhede, S. 1990. Geastraceae (Basidiomycotina); morphology, ecology and systematics with special emphasis on the North Europaean species. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stellan Sunhede 1992. Rev. Stellan Sunhede 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Phallomycetidae  
 • Ordning
  Geastrales  
 • Familj
  Geastraceae - jordstjärnor 
 • Släkte
  Geastrum  
 • Art
  Geastrum floriforme, Vittad. - blomjordstjärna
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stellan Sunhede 1992. Rev. Stellan Sunhede 1997.