Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  blomspindling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius odoratus
Blomspindling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Blomspindling bildar små till medelstora, vackra fruktkroppar. Hatten är citrongul till gröngul, med åldern mörkt gulgrön till olivgrön. Mot mitten blir hatten rostbrunt småfjällig. Den är 5–10 cm bred. Lamellerna är svavelgula till gulgröna till rostbruna. Foten är svavelgul till gröngul och tämligen smal, 5–7 cm bred och 10–12 cm hög, med en kantad basalknöl. Köttet är vitaktigt, i mitten av foten med violett ton. Lukten är starkt kryddig, sötaktig, fruktartad, som häggblommor eller apelsinblommor. Den gröngula färgen och den speciella lukten gör blomspindlingen lätt att känna igen.
Utbredning
Länsvis förekomst för blomspindling Observationer i Sverige för blomspindling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Denna svamp är mycket ovanlig i hela Nordeuropa och är i Sverige bara funnen på fem platser på mellersta Öland och en plats på Kinnekulle i Västergötland. 6 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 30, vilket motsvarar ungefär 60 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 600 individer enligt IUCN:s definitioner). Detta gör det svårt att bedöma ev. minskning. Artens överlevnadsmöjligheter kommer förhoppningsvis att förbättras genom att ett riktat åtgärdsprogram tas fram. I Danmark är den funnen på två lokaler och är där rödlistad. Den är även rödlistad i Tyskland. Svampen är en signalart som indikerar miljöer med höga naturvärden i ädellövskog.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Bildar mykorrhiza med ek, hassel och avenbok i ädellövskog och mosaikartade hässlen med ekinslag samt sluten avenbokskog. Väl eftersökt art som bildar stora och iögonfallande fruktkroppar och lågt mörkertal. Bara känd från fem lokaler på mellersta Öland och en på Kinnekulle i Västergötland. Mycket ovanlig även i övriga Europa. Två växtplatser på Öland är förstörda (2007 resp 2013) genom avverkning av artens värdträd som en följd av EU's nya miljöstöd. Minskning bedöms fortgå, främst p.g.a. avverkning och igenväxning. Artens fortlevnadsmöjligheter blir förhoppningsvis förbättrad genom Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för svampar i kalkrika ädellövbärande fodermarker som sedan 2009 resulterat i en ökad kännedom om och uppmärksamhet kring arten, dess ekologi och förekomster samt en rapport med konkreta åtgärdsförslag 2014. Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (120-1200). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (30). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (6-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (2400-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (36-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
Ekologi
Blomspindling bildar mykorrhiza med ek, hassel, avenbok, bok och lind, i ädellövskog på kalkgrund. Fynden har gjorts på mycket rik, ganska torr mark i gynnsamma lägen såsom varma bryn, luckor i skog och liknande. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på en lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· avenbok
· avenbok
· skogsek
· skogsek
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius odoratus (M. M. Moser) M. M. Moser - blomspindling Synonymer Cortinarius joguetii Melot

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med ek, hassel och avenbok i ädellövskog och mosaikartade hässlen med ekinslag samt sluten avenbokskog. Väl eftersökt art som bildar stora och iögonfallande fruktkroppar och lågt mörkertal. Bara känd från fem lokaler på mellersta Öland och en på Kinnekulle i Västergötland. Mycket ovanlig även i övriga Europa. Två växtplatser på Öland är förstörda (2007 resp 2013) genom avverkning av artens värdträd som en följd av EU's nya miljöstöd. Minskning bedöms fortgå, främst p.g.a. avverkning och igenväxning. Artens fortlevnadsmöjligheter blir förhoppningsvis förbättrad genom Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för svampar i kalkrika ädellövbärande fodermarker som sedan 2009 resulterat i en ökad kännedom om och uppmärksamhet kring arten, dess ekologi och förekomster samt en rapport med konkreta åtgärdsförslag 2014. Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (120-1200). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (30). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (6-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (2400-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (36-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Åtgärdsprogram Fastställt
Blomspindling bildar små till medelstora, vackra fruktkroppar. Hatten är citrongul till gröngul, med åldern mörkt gulgrön till olivgrön. Mot mitten blir hatten rostbrunt småfjällig. Den är 5–10 cm bred. Lamellerna är svavelgula till gulgröna till rostbruna. Foten är svavelgul till gröngul och tämligen smal, 5–7 cm bred och 10–12 cm hög, med en kantad basalknöl. Köttet är vitaktigt, i mitten av foten med violett ton. Lukten är starkt kryddig, sötaktig, fruktartad, som häggblommor eller apelsinblommor. Den gröngula färgen och den speciella lukten gör blomspindlingen lätt att känna igen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för blomspindling

Länsvis förekomst och status för blomspindling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för blomspindling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Denna svamp är mycket ovanlig i hela Nordeuropa och är i Sverige bara funnen på fem platser på mellersta Öland och en plats på Kinnekulle i Västergötland. 6 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 30, vilket motsvarar ungefär 60 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 600 individer enligt IUCN:s definitioner). Detta gör det svårt att bedöma ev. minskning. Artens överlevnadsmöjligheter kommer förhoppningsvis att förbättras genom att ett riktat åtgärdsprogram tas fram. I Danmark är den funnen på två lokaler och är där rödlistad. Den är även rödlistad i Tyskland. Svampen är en signalart som indikerar miljöer med höga naturvärden i ädellövskog.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius odoratus(M. M. Moser) M. M. Moser - blomspindling
  Synonymer
  Cortinarius joguetii Melot

Blomspindling bildar mykorrhiza med ek, hassel, avenbok, bok och lind, i ädellövskog på kalkgrund. Fynden har gjorts på mycket rik, ganska torr mark i gynnsamma lägen såsom varma bryn, luckor i skog och liknande. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på en lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· avenbok - Carpinus betulus (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Arten hotas främst av att dess få växtplatser lätt kan förstöras genom någon form av exploatering. I första hand gäller det avverkning av de värdträd som den är helt beroende av. Även en igenväxning från öppna och halvöppna till helt slutna miljöer kommer att missgynna arten. Om igenväxningen fortskrider så att lövträden successivt ersätts av barrträd innebär det ett hot mot artens fortlevnad i området. Även körskador och skogliga åtgärder som markberedning kan vara ödesdigert för artens markmycel.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
En långsiktig tillgång till värdträd säkras genom att växtplatserna undantas från trakthyggesbruk. Marken på växtplatsen utsätts inte för kraftiga störningar av typen skyddsdikning, markberedning eller liknande. Körning med tunga fordon undviks överhuvudtaget. På lokaler där arten förekommer undviks plantering av gran, och spontant inväxande granar huggs bort. Värdträd och lämpliga blivande värdträd sparas på artens växtplatser. Arten gynnas sannolikt av naturvårdsinriktade åtgärder i syfte att upprätthålla en viss luckighet, såsom extensiv vedplockning och bete. De lokaler som inte ligger i naturreservat bör ges ett juridiskt skydd. Markägare, brukare och myndigheter uppmärksammas på att arten är hotad. Några växtplatser bör detaljinventeras för att ytterligare klarlägga ekologi och ståndortskrav.

Åtgärdsprogram Fastställt
Utländska namn – DK: Krydret Slørhat.

Brandrud, T., Knutsson, T. & Soop, K. 1996. En fantastisk säsong på Öland. Jordstjärnan 17(3), sid. 27–42. Moser, M. 1983. Die Röhrlinge und Blätterpilze. Kleine Kryptogamenflora. Band II b/2 sid. 379.

Stjernegaard Jeppesen, T. & Guldberg Frøslev, T. 1999. Gule knoldslørhatte i Danmark. Svampe, 1999 / 40. sid. 25.

Vesterholt, J. 1993. Interessante fund af knoldslørhatte (Cortinarius underslækte Phlegmacium), Svampe 27:41–46.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin & Tommy Knutsson 2001.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius odoratus, (M. M. Moser) M. M. Moser - blomspindling
  Synonymer
  Cortinarius joguetii Melot
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin & Tommy Knutsson 2001.