Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  blomvassbock

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Donacia tomentosa
Blomvassbock Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd 6–9,5 mm. Liksom D. cinerea med täckvingar och halssköld tätt håriga. Skild från denna på längre antennsegment (jämför 3:e med 2:a). Långsträckt med parallellsidiga täckvingar. Kropp koppar- eller grönglänsande med guldfärgad behåring, ben och antenner delvis rödbruna. Baklår utan tand.
Utbredning
Länsvis förekomst för blomvassbock Observationer i Sverige för blomvassbock
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Säkra fynd finns endast från Skåne. Enligt litteraturuppgifter är arten också funnen i Halland, Småland, Östergötland och Södermanland, men belägg har inte gått att lokalisera och det kan möjligen röra sig om felbestämningar eller feletiketteringar. Få lokaler är kända, men arten är troligen delvis förbisedd. Närmast i södra Finland och i Baltikum, ej funnen i Danmark. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)
Larvutvecklingen sker under vattnet på blomvass (Butomus umbellatus). I stillastående eller långsamt rinnande, näringsrika vatten, i Skåne även i igenväxande lertag. Påträffad i några landskap från Skåne till Östergötland. Sentida fynd endast från en lokal i Skåne. Värdväxten minskar åtminstone i Skåne. Igenväxning av strandmiljöer är ett potentiellt hot. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (10-20). Förekomstarean (AOO) skattas till 60 (40-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker under vattnet på blomvass (Butomus umbellatus). I stillastående eller långsamt rinnande, näringsrika vatten, ofta i åar men även i t.ex. igenväxande lertag. Den fullbildade skalbaggen är dagaktiv och påträffas sittande på värdväxten, dels i maj-juni, dels i augusti.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Sjöar
Sjöar
Småvatten
Småvatten
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· blomvass
· blomvass
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Donacia (rörbockar), Art Donacia tomentosa Ahrens, 1810 - blomvassbock Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Larvutvecklingen sker under vattnet på blomvass (Butomus umbellatus). I stillastående eller långsamt rinnande, näringsrika vatten, i Skåne även i igenväxande lertag. Påträffad i några landskap från Skåne till Östergötland. Sentida fynd endast från en lokal i Skåne. Värdväxten minskar åtminstone i Skåne. Igenväxning av strandmiljöer är ett potentiellt hot. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (10-20). Förekomstarean (AOO) skattas till 60 (40-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Längd 6–9,5 mm. Liksom D. cinerea med täckvingar och halssköld tätt håriga. Skild från denna på längre antennsegment (jämför 3:e med 2:a). Långsträckt med parallellsidiga täckvingar. Kropp koppar- eller grönglänsande med guldfärgad behåring, ben och antenner delvis rödbruna. Baklår utan tand.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för blomvassbock

Länsvis förekomst och status för blomvassbock baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för blomvassbock

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Säkra fynd finns endast från Skåne. Enligt litteraturuppgifter är arten också funnen i Halland, Småland, Östergötland och Södermanland, men belägg har inte gått att lokalisera och det kan möjligen röra sig om felbestämningar eller feletiketteringar. Få lokaler är kända, men arten är troligen delvis förbisedd. Närmast i södra Finland och i Baltikum, ej funnen i Danmark. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Donaciinae - bladbockar 
 • Tribus
  Donaciini  
 • Släkte
  Donacia - rörbockar 
 • Art
  Donacia tomentosaAhrens, 1810 - blomvassbock

Larvutvecklingen sker under vattnet på blomvass (Butomus umbellatus). I stillastående eller långsamt rinnande, näringsrika vatten, ofta i åar men även i t.ex. igenväxande lertag. Den fullbildade skalbaggen är dagaktiv och påträffas sittande på värdväxten, dels i maj-juni, dels i augusti.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag, Sjöar, Småvatten

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· blomvass - Butomus umbellatus (Viktig)
Habitatkrav, nuvarande status och eventuella hot är otillräckligt utredda. Värdväxten blomvass är konkurrenssvag och hävdgynnad, och försvinner snabbt när vassen ökar efter att bete eller slåtter upphört. Den förekommer dock fortfarande rikligt på många lokaler. Vilka faktorer som begränsar skalbaggens förekomst är inte känt.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
Arten bör inventeras, och dess miljökrav klarläggas.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Hans-Erik Wanntorp 2012. © ArtDatabanken, SLU 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Donaciinae - bladbockar 
 • Tribus
  Donaciini  
 • Släkte
  Donacia - rörbockar 
 • Art
  Donacia tomentosa, Ahrens, 1810 - blomvassbock
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Hans-Erik Wanntorp 2012. © ArtDatabanken, SLU 2015.