Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  blydystermal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Eulamprotes plumbella
Blydystermal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En liten, mycket oansenlig fjäril. Huvud och mellankropp är brunsvarta. Labialpalperna brunsvarta med en ljusare ring på den yttre kanten av andra segmentet. Framvingarna är också brunsvarta och ofta utan någon synbar teckning, men ibland med en svart punkt mitt i vingvecket och ytterligare en i diskfältet. Vid ungefär tre femtedelar från vingbasen finns ibland ett par ljusare, motstående, svagt framträdande fläckar, vanligen bara markerade med ett fåtal fjäll. Bakvingarnas främre hörn är långt utdragen och den inåtbuktade utkanten bildar en vinkel på ungefär 120° mot den utskjutande vingspetsen. Blydystermal kan lätt förväxlas med flera mosspalpmalar (släktet Bryotropha) men bakvingens inbuktning är inte jämnt böjd utan har en tydlig vinkel. Dessutom saknas det lilla böjda borst vid antennbasen som arterna i Bryotropha har. Vingspann 7-9 mm, i södra Europa upp till 11,5 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för blydystermal Observationer i Sverige för blydystermal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Blydystermal har i Sverige bara rapporterats från Skåne, Bleking, Öland och Gotland. Endast på ett fåtal platser i Skåne (vissa sandmarker kring Silvåkra och grustag vid Bäckaskog) och på Öland (Stora alvaret) har den ibland iakttagits i något större antal, i övrigt är den ytterst ovanlig. Arten saknas i Danmark och Norge. I Finland har den påträffats på Åland och i Nyland, men fynden är få och kunskapen om artens utbredning i landet bristfällig. I övrigt finns den i Estland, Lettland och i östra Mellaneuropa, söderut till Österrike och Schweiz och österut till Uralbergen. Sammantaget är den bara känd från ett knappt tiotal länder, men utbredningen är osäker pga. förväxling med flera andra närstående arter i Mellaneuropa. Under alla omständigheter betraktas den internationellt som en sällsynt art med stora krav på sitt habitat.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Blydystermal förekommer mycket lokalt på torrmarker och är känd från Skåne, Blekinge, Öland och Gotland. Biologin är i övrigt okänd. Arten är lätt att förbise genom förväxling med andra vanligare arter, varför mörkertalet kan vara ganska stort. Endast två aktuella lokaler är f nv kända. Ingen konstaterad minskning av arten i kärnområdena men habitattypern minskar i areal och kvalitet särskilt på fastlandet. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (2-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 14000 (11700-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (8-80) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Arten hör hemma på torra och öppna sandmarker och på alvarmark med ett tunt lager kalkmorän. Fjärilen flyger under sista tredjedelen av juli fram till mitten av augusti. Den kan påträffas i skymningen men är annars utpräglat nattaktiv och kommer gärna till ljus. Förstadierna och larvens värdväxt är okända, men de vanligaste följeväxterna på fyndplatserna är arter inom släktena Potentilla, Hieracium, Helichrysum och Rumex.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Gelechiidae (stävmalar), Släkte Eulamprotes, Art Eulamprotes plumbella (Heinemann, 1870) - blydystermal Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Blydystermal förekommer mycket lokalt på torrmarker och är känd från Skåne, Blekinge, Öland och Gotland. Biologin är i övrigt okänd. Arten är lätt att förbise genom förväxling med andra vanligare arter, varför mörkertalet kan vara ganska stort. Endast två aktuella lokaler är f nv kända. Ingen konstaterad minskning av arten i kärnområdena men habitattypern minskar i areal och kvalitet särskilt på fastlandet. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (2-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 14000 (11700-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (8-80) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
En liten, mycket oansenlig fjäril. Huvud och mellankropp är brunsvarta. Labialpalperna brunsvarta med en ljusare ring på den yttre kanten av andra segmentet. Framvingarna är också brunsvarta och ofta utan någon synbar teckning, men ibland med en svart punkt mitt i vingvecket och ytterligare en i diskfältet. Vid ungefär tre femtedelar från vingbasen finns ibland ett par ljusare, motstående, svagt framträdande fläckar, vanligen bara markerade med ett fåtal fjäll. Bakvingarnas främre hörn är långt utdragen och den inåtbuktade utkanten bildar en vinkel på ungefär 120° mot den utskjutande vingspetsen. Blydystermal kan lätt förväxlas med flera mosspalpmalar (släktet Bryotropha) men bakvingens inbuktning är inte jämnt böjd utan har en tydlig vinkel. Dessutom saknas det lilla böjda borst vid antennbasen som arterna i Bryotropha har. Vingspann 7-9 mm, i södra Europa upp till 11,5 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för blydystermal

Länsvis förekomst och status för blydystermal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för blydystermal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Blydystermal har i Sverige bara rapporterats från Skåne, Bleking, Öland och Gotland. Endast på ett fåtal platser i Skåne (vissa sandmarker kring Silvåkra och grustag vid Bäckaskog) och på Öland (Stora alvaret) har den ibland iakttagits i något större antal, i övrigt är den ytterst ovanlig. Arten saknas i Danmark och Norge. I Finland har den påträffats på Åland och i Nyland, men fynden är få och kunskapen om artens utbredning i landet bristfällig. I övrigt finns den i Estland, Lettland och i östra Mellaneuropa, söderut till Österrike och Schweiz och österut till Uralbergen. Sammantaget är den bara känd från ett knappt tiotal länder, men utbredningen är osäker pga. förväxling med flera andra närstående arter i Mellaneuropa. Under alla omständigheter betraktas den internationellt som en sällsynt art med stora krav på sitt habitat.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Gelechiidae - stävmalar 
 • Underfamilj
  Anomologinae  
 • Släkte
  Eulamprotes  
 • Art
  Eulamprotes plumbella(Heinemann, 1870) - blydystermal

Arten hör hemma på torra och öppna sandmarker och på alvarmark med ett tunt lager kalkmorän. Fjärilen flyger under sista tredjedelen av juli fram till mitten av augusti. Den kan påträffas i skymningen men är annars utpräglat nattaktiv och kommer gärna till ljus. Förstadierna och larvens värdväxt är okända, men de vanligaste följeväxterna på fyndplatserna är arter inom släktena Potentilla, Hieracium, Helichrysum och Rumex.

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Igenväxning och exploatering av sand- och alvarmarker. Återställning av grustag. Omvandling av magra betesmarker till odling.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Väl avvägt bete gynnar den låga vegetationen, som är en förutsättning för blydystermalen. Bete bör undvikas på försommaren och helst inte sättas in varje år, såvida inte betestrycket är väl avpassat. Ibland kan man fålla in området i åtminstone två delområden om det är tillräckligt stort. Man bör övervaka kända lokaler så att byggnation och vägdragning, e.d. inte spolierar de begränsade populationerna.

Elsner, G., Huemer, P. & Tokár, Z. 1999. Die Palpenmotten (Lepidoptera, Gelechiidae) Mitteleuropas. Bratislava. 208 s.

Internet (november 2011):

[http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=371161&lan=en] (Finsk rödlista 2010)

[http://www.faunaeur.org/distribution.php] (Utbredningskarta - Europa)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2011.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Gelechiidae - stävmalar 
 • Underfamilj
  Anomologinae  
 • Släkte
  Eulamprotes  
 • Art
  Eulamprotes plumbella, (Heinemann, 1870) - blydystermal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2011.