Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gammelekslav

Organismgrupp Lavar Lecanographa amylacea
Gammelekslav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Gammelekslav är en skorplav med matt, kritvit bål som avgränsas av en tunn brunsvart kant (förbål). I förstoring syns små bruna gryn på bålen vilka tolkats som initialer till apothecier. På äldre exemplar påträffas apothecier sällsynt. Dessa är svarta och upp till 0,6 mm i diameter.
Utbredning
Länsvis förekomst för gammelekslav Observationer i Sverige för gammelekslav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Gammelekslav är känd från ca 300 lokaler från Skåne till Uppland. Den har en östlig utbredningsbild men finns också i Bohuslän, Västergötland och Halland. Den är sällsynt, och har gått tillbaka i de sydligaste landskapen Skåne och Blekinge. Återfanns vid inventeringar i slutet av 1980-talet i sydligaste Sverige på 50% av sina gamla lokaler. I övriga Norden är arten endast funnen i Danmark, där den är rödlistad som Akut hotad. I övriga Europa är gammelekslav spridd men sällsynt och i övriga världen finns den i Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2bc+3bc+4bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Växer på grova ekar i halvöppet läge med hög luftfuktighet. Lämpliga ekar nyskapas i mycket begränsad omfattning. Omkring 350 aktuella lokaler från Skåne till Uppland. Igenväxning av landskapet är ett hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (2100-4200). Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (350-700). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 2000 (1400-2800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 30 (15-50) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A2bc+3bc+4bc).
Ekologi
Gammelekslav växer på halvöppet stående grova ekar i områden med hög luftfuktighet. Man finner den framför allt på den skuggiga, nedre delen av stammen där den ofta växer tillsammans med grå skärelav Schismatomma decolorans. Gammelekslav finns i såväl hagmarkslandskap som i glesa ekskogar med jätteekar och i bergbranter med grov ek. Under gynnsamma förhållanden, på riktigt gamla ekar med grov bark, kan gammelekslav täcka stora ytor.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· skogsek
· skogsek
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arthoniomycetes, Ordning Arthoniales, Familj Lecanographaceae, Släkte Lecanographa, Art Lecanographa amylacea (Ehrh. ex Pers.) Egea & Torrente - gammelekslav Synonymer Lecanactis amylacea (Pers.) Arnold, Lecanactis illecebrosa (Dufour) Fr., Opegrapha amylacea Chevall. (nom. illegit.), Lecidea farinosa Stenh., Opegrapha illecebrosa Dufour, violettbrun skivlav, Buellia violaceofusca G.Thor & Muhr, blyertslav

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2bc+3bc+4bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Växer på grova ekar i halvöppet läge med hög luftfuktighet. Lämpliga ekar nyskapas i mycket begränsad omfattning. Omkring 350 aktuella lokaler från Skåne till Uppland. Igenväxning av landskapet är ett hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (2100-4200). Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (350-700). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 2000 (1400-2800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 30 (15-50) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A2bc+3bc+4bc).
Konventioner Typisk art i 9070 Trädklädd betesmark (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON)), Typisk art i 9160 Näringsrik ekskog (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON)), Skogsstyrelsens signalart
Gammelekslav är en skorplav med matt, kritvit bål som avgränsas av en tunn brunsvart kant (förbål). I förstoring syns små bruna gryn på bålen vilka tolkats som initialer till apothecier. På äldre exemplar påträffas apothecier sällsynt. Dessa är svarta och upp till 0,6 mm i diameter.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gammelekslav

Länsvis förekomst och status för gammelekslav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gammelekslav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Gammelekslav är känd från ca 300 lokaler från Skåne till Uppland. Den har en östlig utbredningsbild men finns också i Bohuslän, Västergötland och Halland. Den är sällsynt, och har gått tillbaka i de sydligaste landskapen Skåne och Blekinge. Återfanns vid inventeringar i slutet av 1980-talet i sydligaste Sverige på 50% av sina gamla lokaler. I övriga Norden är arten endast funnen i Danmark, där den är rödlistad som Akut hotad. I övriga Europa är gammelekslav spridd men sällsynt och i övriga världen finns den i Nordamerika.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Arthoniomycetes  
 • Ordning
  Arthoniales  
 • Familj
  Lecanographaceae  
 • Släkte
  Lecanographa  
 • Art
  Lecanographa amylacea(Ehrh. ex Pers.) Egea & Torrente - gammelekslav
  Synonymer
  Lecanactis amylacea (Pers.) Arnold
  Lecanactis illecebrosa (Dufour) Fr.
  Opegrapha amylacea Chevall. (nom. illegit.)
  Lecidea farinosa Stenh.
  Opegrapha illecebrosa Dufour
  violettbrun skivlav
  Buellia violaceofusca G.Thor & Muhr
  blyertslav

Gammelekslav växer på halvöppet stående grova ekar i områden med hög luftfuktighet. Man finner den framför allt på den skuggiga, nedre delen av stammen där den ofta växer tillsammans med grå skärelav Schismatomma decolorans. Gammelekslav finns i såväl hagmarkslandskap som i glesa ekskogar med jätteekar och i bergbranter med grov ek. Under gynnsamma förhållanden, på riktigt gamla ekar med grov bark, kan gammelekslav täcka stora ytor.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Ädellövskog, Lövskog, Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Gammelekslav hotas genom igenväxning av gamla ekhagar och traditionellt brukad slåtter- och betesmark. Igenväxningen medför att de gamla ekjättarna skuggas ut. Lämpliga ekar nyskapas i mycket begränsad omfattning.

Påverkan
 • Försurning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Håll öppet kring ekjättarnas ömtåliga och konkurrenskänsliga kronor. Särskilt rika lokaler med gammelekslav måste skyddas.

Almborn, O. 1948. Distribution and ecology of some south Scandinavian lichens. Bot. Not. suppl. 1(2).

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1992. Rev. Leif Andersson & Svante Hultengren 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Arthoniomycetes  
 • Ordning
  Arthoniales  
 • Familj
  Lecanographaceae  
 • Släkte
  Lecanographa  
 • Art
  Lecanographa amylacea, (Ehrh. ex Pers.) Egea & Torrente - gammelekslav
  Synonymer
  Lecanactis amylacea (Pers.) Arnold
  Lecanactis illecebrosa (Dufour) Fr.
  Opegrapha amylacea Chevall. (nom. illegit.)
  Lecidea farinosa Stenh.
  Opegrapha illecebrosa Dufour
  violettbrun skivlav
  Buellia violaceofusca G.Thor & Muhr
  blyertslav
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1992. Rev. Leif Andersson & Svante Hultengren 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.