Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  blymaskros

Organismgrupp Kärlväxter Taraxacum plumbeum
Blymaskros Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Blymaskros hör till sandmaskrosorna Taraxacum sect. Erythrosperma. Arten känns igen på de efter torkning blysvarta holkarna2, vilka gett arten sitt svenska och vetenskapliga namn. Det finns dock andra arter med mörka holkar. Korgarna är 3-4 cm breda, blommorna har pollen och ytterholkfjällen är smala, äggrunt lansettlika och snett uppåtriktade. Bladen har relativt få, ofta nedåt kloböjda flikar, vilka på många blad är alternerande, dvs. de sitter inte mitt för varandra (Dahlstedt 1911, 1921, Doll 1973). Blymaskrosen har vissa likheter med parnassmaskros T. parnassicum, särskilt till bladformen, och med fransmaskros T. marginatum, sett till holk och holkfjäll. Dessa båda arter saknar emellertid pollen.
Utbredning
Länsvis förekomst för blymaskros Observationer i Sverige för blymaskros
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Blymaskros är i Sverige mycket sällsynt och är bara funnen på ett tiotal platser i Visby på Gotland och på en lokal i Blekinge. Arten tycks ha minskat kraftigt och idag finns den eventuellt kvar i Visby, där den senast hittades i en vägkant 1996. Det finns också en gammal lokal i Blekinge, på Vämö i Karlskrona, där den återupptäcktes 2005 i en grusig vägkant. Därefter har stora delar av området asfalterats. Trots exploateringen återfanns arten nära den ursprungliga växtplatsen vid ett besök 2010. I Norden i övrigt är den funnen i Finland, och på den europeiska kontinenten i Tyskland, Schweiz, Österrike, Italien samt i Moravia i Tjeckien (Soest 1996, Vasut 2003). Arten är inte känd utanför Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
C2a(i); D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
Blymaskros, i sektionen sandmaskrosor, är extremt sällsynt. Bara en fyndplats med ett par ex i Blekinge, där den hotas av urbanisering, samt tidigare känd från flera lokaler på Gotland, där den är eftersökt men inte återfunnen. Arten bedöms för första gången till 2015 års rödlista. Antalet reproduktiva individer skattas till 10 (2-20). Antalet lokalområden i landet skattas till 3 (1-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 352 (4-1000) km² och förekomstarean (AOO) till 12 (4-20) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (C2a(i); D).
Ekologi
Blymaskros uppträder i Sverige främst i vägkanter, tidigare på banvallar på Gotland och på grusiga ruderatmarker. En insamling är gjord på alvarmark och, vid Gnisvärd på Gotland, i djup, kalkrik sand nära havet. Den har troligen kommit till Gotland via ballast (Dahlstedt 1921). I Tyskland växer den på sanddyner och i Schweiz längs vägar i högalpin terräng (Doll 1973).
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Asterales (asterordningen), Familj Asteraceae (korgblommiga), Släkte Taraxacum (maskrosor), Art Taraxacum plumbeum Dahlst. - blymaskros Synonymer

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier C2a(i); D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)

Dokumentation Blymaskros, i sektionen sandmaskrosor, är extremt sällsynt. Bara en fyndplats med ett par ex i Blekinge, där den hotas av urbanisering, samt tidigare känd från flera lokaler på Gotland, där den är eftersökt men inte återfunnen. Arten bedöms för första gången till 2015 års rödlista. Antalet reproduktiva individer skattas till 10 (2-20). Antalet lokalområden i landet skattas till 3 (1-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 352 (4-1000) km² och förekomstarean (AOO) till 12 (4-20) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (C2a(i); D).
Blymaskros hör till sandmaskrosorna Taraxacum sect. Erythrosperma. Arten känns igen på de efter torkning blysvarta holkarna2, vilka gett arten sitt svenska och vetenskapliga namn. Det finns dock andra arter med mörka holkar. Korgarna är 3-4 cm breda, blommorna har pollen och ytterholkfjällen är smala, äggrunt lansettlika och snett uppåtriktade. Bladen har relativt få, ofta nedåt kloböjda flikar, vilka på många blad är alternerande, dvs. de sitter inte mitt för varandra (Dahlstedt 1911, 1921, Doll 1973). Blymaskrosen har vissa likheter med parnassmaskros T. parnassicum, särskilt till bladformen, och med fransmaskros T. marginatum, sett till holk och holkfjäll. Dessa båda arter saknar emellertid pollen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för blymaskros

Länsvis förekomst och status för blymaskros baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för blymaskros

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Blymaskros är i Sverige mycket sällsynt och är bara funnen på ett tiotal platser i Visby på Gotland och på en lokal i Blekinge. Arten tycks ha minskat kraftigt och idag finns den eventuellt kvar i Visby, där den senast hittades i en vägkant 1996. Det finns också en gammal lokal i Blekinge, på Vämö i Karlskrona, där den återupptäcktes 2005 i en grusig vägkant. Därefter har stora delar av området asfalterats. Trots exploateringen återfanns arten nära den ursprungliga växtplatsen vid ett besök 2010. I Norden i övrigt är den funnen i Finland, och på den europeiska kontinenten i Tyskland, Schweiz, Österrike, Italien samt i Moravia i Tjeckien (Soest 1996, Vasut 2003). Arten är inte känd utanför Europa.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Taraxacum - maskrosor 
 • Sektion
  Taraxacum sect. Erythrosperma - sandmaskrosor 
 • Art
  Taraxacum plumbeumDahlst. - blymaskros

Blymaskros uppträder i Sverige främst i vägkanter, tidigare på banvallar på Gotland och på grusiga ruderatmarker. En insamling är gjord på alvarmark och, vid Gnisvärd på Gotland, i djup, kalkrik sand nära havet. Den har troligen kommit till Gotland via ballast (Dahlstedt 1921). I Tyskland växer den på sanddyner och i Schweiz längs vägar i högalpin terräng (Doll 1973).

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Blymaskrosen är idag så sällsynt och uppträder i så få exemplar att den riskerar att försvinna genom slumpfaktorer och exploatering. Växtplatserna finns i urbana miljöer som ständigt utsätts för förändringar och samtidigt är mycket svåra att skydda.
Arten bör eftersökas ytterligare på tidigare kända lokaler, främst utanför Visby samt på dess lokal i Karlskrona. Där arten påträffas bör kontakt tas med markägaren och en diskussion om hur arten ska bevaras bör föras. Goda exempel av sådana åtgärder finns för fetmaskros T. obtusilobum i Göteborg och habomaskros T. excellens i Habo i Västergötland. Därefter bör blymaskrosens utveckling på lokalerna följas upp. Spridning av frön på lämpliga lokaler bör övervägas.
Blymaskros är svår för icke-specialister att känna igen, varför arten kan vara förbisedd. Växten är dessutom möjlig att artbestämma endast under blomningstiden i maj. En art, T. franconicum, beskriven från Bayern (Sahlin 1984), har visat sig vara samma art.

Dahlstedt, H. 1911. Nya östsvenska Taraxaca. Arkiv för Botanik 10(6): 1-36.

Dahlstedt, H. 1921. De svenska arterna av släktet Taraxacum. I. Erythrosperma II Obliqua. Acta Florae Suecicae, Bd 1. [sid. 135-137, T. plumbeum]

Doll, R. 1973. Revision der sect. Erythrosperma Dahlst. emend. Lindb.f. der Gattung Taraxacum Zinn. Feddes Repertorium Bd 84, h. 1-2, s. 1-180. Berlin.

Fröberg, L. 2006. Blekinges flora. SBF-förlaget, Uppsala.

Sahlin, C.-I. 1984. Zur Taraxacum-Flora Bayerns. Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft 55: 49-57.

Soest, J.L. van. 1996. A catalogue of Taraxacum sect. Erythrosperma Dahlst. emend. Lindb.f. Leiden.

Vasut, R.J. 2003. Taraxacum sect. Erythrosperma in Moravia (Czech Republic): Taxonomic notes and the distribution of previously described species. Preslia 75: 311-338.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Rydberg 2014. © ArtDatabanken, SLU 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Taraxacum - maskrosor 
 • Sektion
  Taraxacum sect. Erythrosperma - sandmaskrosor 
 • Art
  Taraxacum plumbeum, Dahlst. - blymaskros
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Rydberg 2014. © ArtDatabanken, SLU 2015.