Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  bohusranunkel

Organismgrupp Kärlväxter Halerpestes cymbalaria
Bohusranunkel Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Bohusranunkel är en liten, 5–20 cm hög, perenn ört med revbildning. Revorna slår rot vid noderna. Bladen har en nästan rund skiva med naggad kant. Blommorna är små, 0,6–1 cm breda och gula på långa skaft. Pistillsamlingen i mitten av blomman är högvälvd. Arten har troligen en fröbank som kan överleva minst ett par decennier.
Utbredning
Länsvis förekomst för bohusranunkel Observationer i Sverige för bohusranunkel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Bohusranunkel är i Sverige blott känd från nordligaste Bohuslän, där arten dels har påträffasts vid Lunnevik i Hogdal, dels på ett tiotal öar inom Kosterarkipelagen i Tjärnö (Valnäsbukten på Nord-Koster, Skarvesätet, Saltholmen, ett skär innanför Brattholmen, Jutholmen, Arholmen, Bockhomen, Brevik på Syd-Koster samt Barlinden). Sedan 1990-talet är arten blott känd från Arholmen och Bockholmen (på vilka den dock har goda, individrika bestånd), samt från en lokal på Sydkoster (ej funnen under senare år). I början 2000-talet började Nordkoster åter betas och bohusranunkeln återkom i stora mängder på lokalen i Valnäsbukten där den inte varit sedd på närmare 20 år. I Norge finns arten i södra Østfold (mest i och innanför Hvalerarkipelagen) på åtskilliga lokaler, ofta rikligt. I Finland förekommer arten på några lokaler vid Bottenhavskusten, dit den anses ha inkommit med sjöfarten. Bohusranunkel saknas i övriga Europa. Huvudutbredningen omfattar stora delar av Nord- och Sydamerika samt Sibirien och Östasien. Det är troligt att arten blivit införd i Norden i sen tid med barlast.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(i,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Förekommer i Bohuslän på 4 öar. Växer på saltpåverkade strandängar, måttligt bete gynnar arten. Ohävd och igenväxning hotar förekomsten på någon ö. Antalet reproduktiva individer skattas till 7500 (2500-15000). Antalet lokalområden i landet skattas till 4. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 28 km² och förekomstarean (AOO) till 24 km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Det skattade värdet för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(i,iii,iv,v)).
Ekologi
Bohusranunkel förekommer i Sverige och Norge på saltpåverkade strandängar med dominans av agnsäv, i regel i relativt skyddade lägen. Arten synes vara känslig för saltbalansen; såväl alltför hög salthalt som total utsötning verkar missgynna den. Bohusranunkeln förefaller gynnas av måttligt bete som hindrar strandängsvegetationen att sluta sig med högvuxna vassar.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Ranunculales (ranunkelordningen), Familj Ranunculaceae (ranunkelväxter), Släkte Halerpestes (bohusranunkler), Art Halerpestes cymbalaria (Pursh) Greene - bohusranunkel Synonymer Ranunculus cymbalaria Purch, Halerpestes salsuginosa, Ranunculus salsuginosus Pallas

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(i,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Förekommer i Bohuslän på 4 öar. Växer på saltpåverkade strandängar, måttligt bete gynnar arten. Ohävd och igenväxning hotar förekomsten på någon ö. Antalet reproduktiva individer skattas till 7500 (2500-15000). Antalet lokalområden i landet skattas till 4. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 28 km² och förekomstarean (AOO) till 24 km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Det skattade värdet för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(i,iii,iv,v)).

Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet
Bohusranunkel är en liten, 5–20 cm hög, perenn ört med revbildning. Revorna slår rot vid noderna. Bladen har en nästan rund skiva med naggad kant. Blommorna är små, 0,6–1 cm breda och gula på långa skaft. Pistillsamlingen i mitten av blomman är högvälvd. Arten har troligen en fröbank som kan överleva minst ett par decennier.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för bohusranunkel

Länsvis förekomst och status för bohusranunkel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för bohusranunkel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Bohusranunkel är i Sverige blott känd från nordligaste Bohuslän, där arten dels har påträffasts vid Lunnevik i Hogdal, dels på ett tiotal öar inom Kosterarkipelagen i Tjärnö (Valnäsbukten på Nord-Koster, Skarvesätet, Saltholmen, ett skär innanför Brattholmen, Jutholmen, Arholmen, Bockhomen, Brevik på Syd-Koster samt Barlinden). Sedan 1990-talet är arten blott känd från Arholmen och Bockholmen (på vilka den dock har goda, individrika bestånd), samt från en lokal på Sydkoster (ej funnen under senare år). I början 2000-talet började Nordkoster åter betas och bohusranunkeln återkom i stora mängder på lokalen i Valnäsbukten där den inte varit sedd på närmare 20 år. I Norge finns arten i södra Østfold (mest i och innanför Hvalerarkipelagen) på åtskilliga lokaler, ofta rikligt. I Finland förekommer arten på några lokaler vid Bottenhavskusten, dit den anses ha inkommit med sjöfarten. Bohusranunkel saknas i övriga Europa. Huvudutbredningen omfattar stora delar av Nord- och Sydamerika samt Sibirien och Östasien. Det är troligt att arten blivit införd i Norden i sen tid med barlast.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Ranunculales - ranunkelordningen 
 • Familj
  Ranunculaceae - ranunkelväxter 
 • Släkte
  Halerpestes - bohusranunkler 
 • Art
  Halerpestes cymbalaria(Pursh) Greene - bohusranunkel
  Synonymer
  Ranunculus cymbalaria Purch
  Halerpestes salsuginosa
  Ranunculus salsuginosus Pallas

Bohusranunkel förekommer i Sverige och Norge på saltpåverkade strandängar med dominans av agnsäv, i regel i relativt skyddade lägen. Arten synes vara känslig för saltbalansen; såväl alltför hög salthalt som total utsötning verkar missgynna den. Bohusranunkeln förefaller gynnas av måttligt bete som hindrar strandängsvegetationen att sluta sig med högvuxna vassar.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Havsstrand

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Förekomsten i Hogdal har spolierats genom anläggande av en campingplats på lokalen. En del av lokalerna i Kosterarkipelagen är belägna inom naturreservat, varför risken för exploatering får anses vara liten. De två skär där bohusranunkeln fortfarande förekommer betas av får, vilket förefaller vara gynnsamt för arten. Möjligen kan ett för hårt betestryck skada förekomsterna.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
De återstående förekomsterna med bohusranunkel bör skyddas och betet på öarna bör fortsätta på nuvarande nivå. Arten bör övervakas årligen av floraväktare.
Bohusranunkel är fridlyst. Utländska namn – NO: Saltsoleie, DK: Salt-Ranunkel, FI: Suolaleinikki.

Blomgren, E. 2005. Floraväktarverksamheten i Bohuslän. Årsrapport 2004. Föreningen Bohusläns flora.

Evers, J. 1994. Rapport från norr. Vrivrånge 3: 11–12.

Frisendahl, A. 1921. Om Ranunculus Cymbalaria Pursch och fynd av densamma i Sverige. Acta Florae Sueciae 1. 305–328.

Hauge, N. & Klavestad, N. 1954. Ranunculus cymbalaria i Østfold. Blyttia 12: 167–169.

Hylander, N. 1971. Prima loca plantarum vascularium Sueciae Plantae subspontanae vel in tempore recentiore adventitiae. Svensk Bot. Tidskr. Supplement.

Lidén, M. 1980. i Karlsson, T. (red) Floristiska notiser. Svensk Bot. Tidskr. 74: 71–74.

Nilsson, Ö. & Gustafsson, L.-Å. 1978. Projekt Linné rapporterar 80–92. Svensk Bot. Tidskr. 72: 189–203.

Nilsson, Ö. & Gustafsson, L.-Å. 1985. Projekt Linné: slutrapport. Svensk Bot. Tidskr. 79: 319–328.

Tambs-Lyche, H. 1937. Forekomsten av Ranunculus Cymbalaria Pursh i Østfold og Bohuslän. Nytt Mag f Naturvid. 77: 15–38.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Ljungstrand 1995. Rev. Mora Aronsson 2005. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Ranunculales - ranunkelordningen 
 • Familj
  Ranunculaceae - ranunkelväxter 
 • Släkte
  Halerpestes - bohusranunkler 
 • Art
  Halerpestes cymbalaria, (Pursh) Greene - bohusranunkel
  Synonymer
  Ranunculus cymbalaria Purch
  Halerpestes salsuginosa
  Ranunculus salsuginosus Pallas
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Ljungstrand 1995. Rev. Mora Aronsson 2005. © ArtDatabanken, SLU 2007.